UNESCO programa „Informacija visiems“

UNESCO programa „Informacija visiems“ (IFAP - Information for All programme) – nuo 2001 m. veikianti  programa,  propaguojanti  galimybes naudotis informacija ir žiniomis visuotinei raidai. Programa skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir partnerystę, laisvą minties ir žinių sklaidą, komunikacijos priemonių gausą.

Programos strategija ir sklaida rūpinasi Programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinė taryba (Intergovernmental Council for IFAP), kurią sudaro 26 UNESCO šalys narės, renkamos UNESCO Generalinės konferencijos metu.

2013 m. UNESCO Generalinės konferencijos 37-ojoje sesijoje Lietuva ketverių metų kadencijai išrinkta į Programos tarpvyriausybinę tarybą. Joje Lietuvai atstovauja prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius.

Siekiant užtikrinti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) veikloje ir rūpinantis, kad Lietuvos Respublika prisidėtų įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“, prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įsteigtas UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas. (Komiteto nuostatai pdf_button)

Atsižvelgiant į programos sritis: informacija vystymuisi, informacinis raštingumas, informacijos saugojimas, informacijos etika, informacijos prieinamumas, daugiakalbystė, ir tai, kad nariai turėtų būti iš valdžios ir privačiojo sektorių, informacijos specialistai, mokslininkai ir kiti su programos tikslais susiję kompetentingi asmenys, kurie sprendžia informacijos visiems iššūkius, 2014–2017 m. laikotarpiui patvirtinta tokia komiteto sudėtis: prof. dr. Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius (Komiteto pirmininkas); dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė (Komiteto pirmininko pavaduotoja);Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; Regina Jaskelevičienė, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento direktorė; prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius; Mindaugas Glodas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius; prof. dr. Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius; doc. dr. Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas; Vilma Misiukonienė, Asociacijos  „Infobalt“ ES reikalų vadovė; dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; Ramūnas Čepaitis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktorius.

2015 m. spalio 2 d. LR Seimo I rūmų Konstitucijos salėje įvyko Nacionalinio komiteto „Informacija visiems“ prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto organizuota apskritojo stalo diskusija tema „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“. Šis renginys buvo skirtas UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP) dokumentams aktualizuoti. Vadovaujantis pranešėjų ir diskusijos dalyvių pasisakymais buvo parengtos „Rekomendacijos dėl daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sampratų, įtvirtintų UNESCO dokumentuose ir svarbių sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai Lietuvoje, aktualizavimo“ pdf_button , kurios pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui bei UNESCO programos „Informacija visiems“ Tarpvyriausybinės tarybos biurui.

.