Darnaus vystymosi švietimas

Darnaus vystymosi, kaip socialinio proceso pradžia siejama su 1978 m. Stokholme organizuota Jungtinių Tautų konferencija, skirta visuotinėms ekologinėms problemoms. Joje buvo akcentuota mintis, jog yra tam tikros ekonominės plėtros ribos, o ekologinių problemų sprendimą būtina sieti su ekonomikos ir visuomenės plėtra. 1987 m. Pasaulio aplinkos plėtros komisija pasiūlė darnaus vystymosi sąvoką. Darnaus vystymosi siekis — užtikrinti tinkamą asmens gyvenimo kokybę, siekti visuomenės gerovės ir saugumo, išmintingai suderinus ekonomikos, visuomenės plėtotės bei aplinkos apsaugos reikmes. Žmogaus ir visuomenės kompetencijas veiksmingai spręsti daugialypes darnaus vystymosi problemas lemia išsilavinimas. Švietimas lemia aplinkosaugos kultūrą ir etiką, vertybes ir pažiūras, įgūdžius ir elgesį. Darnaus vystymosi švietimas – tai bendrųjų visuomenės raidos dėsningumų projekcija švietimo sistemoje.

UNESCO Globali darnaus vystymosi švietimo programa (2013), kuriai buvo pritarta 2014 m. Japonijoje (Aichi-Nagoya) vykusiame pasauliniame forume, numato švietimo gaires iki 2030 metų. Programoje numatyti du uždaviniai: 1) švietimo sistemos kaitos – pasiekti, kad kiekvienam asmeniui būtų suteikta galimybė ugdytis vertybes ir gebėjimus bei įgyti žinių, prisidėti prie darnaus vystymosi; 2) stiprinti švietimo ir mokymosi vaidmenį įvairiose strategijose, programose ir veiklose, kreipiančiose į darnų vystymąsi. Rekomenduojama plėtoti veiklą šiose prioritetinėse srityse: tobulinti švietimo politiką, kurti mokymosi aplinkas (holistinė visos institucijos strategija), tobulinti pedagogų – mokytojų, dėstytojų, neformaliojo švietimo darbuotojų – kvalifkaciją, įgalinti ir paskatinti veikti jaunimą, inicijuoti darnaus vystymosi sprendimus vietos lygmeniu. Sprendžiant darnaus vystymosi problemas ir siekiant inovatyvių pokyčių (ne vien švietimo sistemoje) ypač pageidautinas ir laukiamas mokslininkų indėlis.

Darnaus vystymosi švietimo svarbiausia funkcija yra ne tik skatinti diskusiją apie darnos palaikymą, bet ir pačios koncepcijos evoliucionavimą nuo vizijos prie praktinio jos taikymo kultūriškai ir lokaliai tinkamomis formomis. Darnaus vystymosi švietimas, kaip socialinio proceso kryptis, teikia pridėtinę vertę programų plėtrai ir įgyvendinimui, todėl skatinamas šios nuostatos integravimas visuose sektoriuose, įskaitant verslo, žemės ūkio, turizmo, gamtos išteklių administravimo, savivaldos ir žiniasklaidos sektorius.  Darnaus vystymosi švietimas yra aktualus visoms valstybėms. Įsisąmoninimas, kad didžiausias grėsmes planetos ateičiai kelia labiausiai išsilavinusios valstybės, esamų ugdymo programų perorientavimas, siekiant socialinių, aplinkosauginių, ekonominių žinių, įgūdžių, požiūrių, darnos principų ir vertybių ugdymo, yra pagrindinė darnaus vystymosi švietimo programos ašis.

Į darnų vystymąsi orientuotas švietimas yra didesnės apimties nei aplinkosauginis ir aprėpia platų spektrą lygių galimybių, skurdo, demokratijos ir gyvenimo kokybės problemų, analizuojami jų socialiniai, kultūriniai bei politiniai matmenys.

Vienas svarbiausių švietimo „raktinių“ žodžių – kompetencijos. Darnaus vystymosi švietimo tikslas – suteikti asmeniui žinių, padėti ugdytis gebėjimus bei vertybines nuostatas ir motyvaciją demokratiškai ir atsakingai veikti, prisidėti prie darnaus vystymosi siekių įgyvendinimo.

Kompetencijai ugdyti būtina atskleisti ir panaudoti žinių ir gebėjimų taikymo praktikoje galimybes. Svarbu išsamiai nagrinėti problemų sprendimų alternatyvas, įvertinti laukiamus rezultatus ir ilgalaikes pasekmes, atsižvelgus į įvairius požiūrius.