LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

I Plano formavimo principai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) steigėjas yra Valstybė, 2020 m. gegužės 20 d. Nr. 528 sprendimu Sekretoriato savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau - LRVK). Sekretoriatas savo veiklomis įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos 2021 – 2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – LRVK SVP) 01001 programos 3 tikslo – Veiksmingai koordinuoti Ministro Pirmininko prioritetų ir Vyriausybės darbų įgyvendinimą bei vykdyti atvirą jų komunikaciją, 4 uždavinį – Stiprinti Lietuvos reputaciją vykdant vieningą ir į rezultatus orientuotą šalies pristatymą užsienyje ir efektyvų dalyvavimą UNESCO veikloje, 3 priemonę – Užtikrinti efektyvų Lietuvos UNESCO komisijos darbą ir prisidėti prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje.

2020 m. pasikeitus Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau – Komisija) nuostatams, 2021 m. atnaujinama Komisijos sudėtis ir iš naujo formuojamos veiklos kryptys, ieškant dar neišnaudotų, Lietuvai tikslingiausių UNESCO programų įgyvendinimo galimybių. Sekretoriatas, siekdamas įgyvendinti LRVK SVP tikslus ir uždavinius, atliepti Komisijos poreikius, plės veiklos kryptis. Per šiuos metus bus siekiama sustiprinti jau esamų veiklos krypčių koordinavimo, Lietuvos pozicijų UNESCO Generalinės konferencijos, Vykdomosios Tarybos, UNESCO konvencijų ir programų valdymo organų sesijose ir susitikimuose formavimo pajėgumus, didesnį dėmesį skiriant UNESCO švietimo ir mokslo (gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių mokslų, dirbtinio intelekto etikos, atvirojo mokslo ir kt.) sritims. Kartu su naujai suburta Komisija bus išgrynintos naujos veiklos kryptys ir pradėtas formuoti intelektinis potencialas joms atliepti.

LRVK SVP numatyti tokie pagrindiniai Sekretoriato veiklos rodikliai:

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmė

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

3 tikslo 4 uždavinys: stiprinti Lietuvos reputaciją vykdant vieningą ir į rezultatus orientuotą šalies pristatymą užsienyje ir efektyvų dalyvavimą UNESCO veikloje

P-01-01-03-04-04 (UNESCO)

Koordinuotų ir įvykdytų informacinių, edukacinių ir ekspertinių veiklų, susijusių su UNESCO konvencijų, rekomendacijų nuostatų, programų ir projektų tikslų įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje, siekiant didinti UNESCO žinomumą ir įsitraukimą į UNESCO veiklas, skaičius (skaičius per metus)

10

10

15

20

10 10 15 20 P-01-01-03-04-05 (UNESCO)

Įgyvendintų Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir jos Vykdomojo komiteto priimtų nutarimų dalis (procentai)

80

80

85

90

 

Sekretoriatas prisideda prie šių aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano projektų įgyvendinimo:

  • Visiems prieinama gera mokykla ir šiuolaikinis ugdymo turinys (1.2);
  • Pasaulinio lygio mokslas (1.5);
  • Mokymuisi visą gyvenimą palanki sistema (1.9);
  • Kultūrinė diplomatija, valstybės įvaizdis ir tarptautiškumas. Tai, kuo turime didžiuotis (2.5);
  • Efektyvi paveldotvarka (2.6);
  • Informacinėms grėsmėms atspari visuomenė, laisva žiniasklaida, saugi interneto erdvė (2.7);
  • Gamtinio kapitalo apsauga ir tvarus naudojimas (6.4);
  • Lietuva – laisvės ir demokratijos plėtros centras (12.1).

Sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi šiais UNESCO strateginiais dokumentais ir Lietuvos nacionaliniais teisės aktais bei nutarimais

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2020-10-21 nutarimu Nr. 1163;

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės kanclerio 2020-06-30 įsakymu Nr. V-135;

UNESCO Konstitucija, priimta 1945-11-16 Londone;

Nacionalinių UNESCO komisijų chartija, patvirtinta UNESCO Generalinės konferencijos 20-oje sesijoje (20 C/Resolutions);

UNESCO Vidutinės trukmės strategija 2014-2021 m. (37 C/4);

UNESCO Dvimete programa ir biudžetu 2020-2021 m. (40 C/5).

Įgyvendindamas metinį veiklos planą Sekretoriatas sieks užtikrinti efektyvų Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos darbą ir prisidės prie rezultatyvaus atstovavimo Lietuvai UNESCO veikloje, skatins Lietuvą pasinaudoti šios tarptautinės organizacijos sudaromomis galimybėmis.

 

II Bendrosios veiklos

 

Eil. nr.

Veiklos/priemonės/ pavadinimas

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas

Įvykdymo terminas

Pagrindiniai partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant veiklas

1.

Organizuoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos metines konferencijas.

Sekretoriatas, vadovaudamasis Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais, 2 kartus per metus organizuoja nacionalinės UNESCO komisijos konferenciją, rengia konferencijos darbotvarkės klausimų medžiagą, protokolą.

I-IV ketv.

Komisija

2.

Organizuoti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomojo komiteto posėdžius.

Sekretoriatas, vadovaudamasis Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais, 4 kartus per metus organizuoja komiteto posėdžius, rengia posėdžių darbotvarkės klausimų medžiagą ir protokolus.

I-IV ketv.

Komisijos Vykdomojo komiteto nariai.

3.

Atstovauti Lietuvai UNESCO Generalinės konferencijos 41-oje sesijoje.

Sekretoriatas teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų UNESCO Generalinės konferencijos sesijoje, rengia pristatymus, dalyvauja darbo grupių veiklose, informuoja susijusias organizacijas Lietuvoje apie priimtus sprendimus, teikia siūlymus Lietuvos institucijoms dėl priimtų sprendimų įgyvendinimo.

IV ketv.

Komisija, Lietuvos Respublikos Nuolatinė atstovybė prie UNESCO (toliau – Atstovybė),

susijusios institucijos, nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), ekspertai.

4.

Atstovauti Lietuvai 7-jame tarpregioniniame nacionalinių UNESCO komisijų susitikime.

Nacionalinės UNESCO komisijos generalinis sekretorius dalyvauja kasmetiniame tarpregioniniame UNESCO valstybių narių nacionalinių komisijų susitikime, svarsto aktualius šaliai nariai klausimus, dalinasi gerąja patirtimi, informacija, planais.

II ketv.

 

Komisija, ekspertai.

5.

Rengti atsakymus ir/ar koordinuoti jų teikimą UNESCO inicijuotiems klausimynams, apžvalgoms, apklausoms,

Atsakymų į UNESCO inicijuotus klausimynus, rengiamas apžvalgas parengimas ir/arba koordinavimas.

I-IV ketv.

Susijusios institucijos, NVO.

6.

Rengti Komisijos veiklos ataskaitas ir teikti UNESCO organizacijai.

Parengiamos ir teikiamos Komisijos veiklos ataskaitos (metinė, 75 metų ir kt. pagal poreikį) UNESCO šalių narių bendroms ataskaitoms ir leidiniams.

I-IV ketv.

Komisija.

7.

Viešinti galimybes Lietuvos institucijoms dalyvauti UNESCO programose ir kitose priemonėse.

Sukurti UNESCO teikiamų galimybių Lietuvos institucijoms viešinimo planą ir pradėti jo įgyvendinimą.

III-IV ketv.

Atstovybė, Ministerijos, NVO.

8.

Atnaujinus Nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį, prisidėti ieškant galimybių plėsti veiklos kryptis UNESCO veiklos srityse.  

Atnaujinus Nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį, pasiruošti atliepti galimų naujų veiklos krypčių poreikį, sudarant jų įgyvendinimui būtinas sąlygas.

I – IV ketv.

Komisija.

9.

Pradėti rengti ilgalaikę Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato strategiją.

Atnaujintai Nacionalinei UNESCO komisijai pradėjus veiklą ir nusistačius ilgalaikius tikslus, pradėti rengti ilgalaikę Sekretoriato strategiją.

IV ketv.

Komisija.

 

III Kultūros ir paveldo sričių veiklos

Veiklų reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2003 m. konvencijos ratifikavimo 2004 12 09 Nr. X-37;

Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymas 2007 11 20 Nr. X-1334;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1954 m. Hagos konvencijos ratifikavimo 1998-03-17 Nr. VIII-664;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1954 m. Hagos konvencijos 1999 m. Antrojo protokolo ratifikavimo 2001-11-13 Nr. IX-594;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 1970 m. konvencijos ratifikavimo 1998-03-17 Nr. VIII-665;

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimo, 2006-03-30, X-539.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22, LRS I-733.

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija (1972), įsigaliojo 1992-06-30;

Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija (2001), įsigaliojo 2009-01-02

ir kitais poįstatyminiais aktais.

UNESCO Programa ir biudžetas 40 C/5, Kultūros programa, 2 veiksmo kryptis ;

UNESCO 39 C/15, 201 EX/Dec 26 ir 202 EX/Dec 36, 206  EX/Dec 30 ir 207 EX/Dec 34, 211 EX/30, 206 EX/Dec 30.

Eil. nr.

Veiklos/priemonės/ pavadinimas

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas

Įvykdymo terminas

Pagrindiniai partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant veiklas

1.

Atstovauti  Lietuvai UNESCO kultūros ir paveldo srities konvencijų sesijose.

Sekretoriatas rengia ir pristato pasisakymus sesijose, rengia ataskaitas, informuoja susijusias organizacijas apie priimtus sprendimus, teikia siūlymus Lietuvos institucijoms dėl Konvencijų įgyvendinimo, vykdo pateiktų siūlymų įgyvendinimo priežiūrą:

- UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo Tarpvyriausybinio komiteto 14-oji sesija ir Šalių  konferencijos 8-oji sesija;

- UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 16-oji sesija;

- UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos  (1970 m.)  valstybių narių Pagalbinio komiteto 9-oji sesija;

- UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos 1999 Antrojo protokolo komiteto 16-oji sesija;

- Pasaulio paveldo komiteto 15-oji neeilinė sesija;

- 44-oji išplėstinė UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija (apimanti 2020 - 2021 m. darbotvarkes).

I - III ketv.

 

 

 

Kultūros Ministerija, Atstovybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Krašto apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros paveldo departamentas prie  Kultūros ministerijos, Lietuvos kino centras, NVO, kultūros centrai ir kt.

 

2.

Atstovauti  Lietuvai UNESCO  kultūros ir paveldo srities konvencijų valstybių narių susitikimuose.

Sekretoriatas dalyvauja Konvencijos valstybių narių susitikimuose, rengia ataskaitas, informuoja susijusias organizacijas apie priimtus sprendimus, teikia siūlymus Lietuvos  institucijoms dėl konvencijos įgyvendinimo, vykdo pateiktų siūlymų įgyvendinimo priežiūrą:

- UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos  (1970 m.) valstybių narių 6-asis susitikimas;

- UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos Aukštųjų susitariančiųjų šalių 14-asis susitikimas;

- UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos 1999 Antrojo protokolo valstybių narių 9-asis susitikimas;

- 23-oji Pasaulio paveldo konvencijos šalių generalinė asamblėja;

- UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos valstybių narių susitikimo 8-oji sesija.

I–IV ketv.

Kultūros ministerija, Atstovybė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Krašto apsaugos ministerija.

 

3.

Parengti ir pateikti UNESCO Konvencijų periodines ataskaitas.

Dalyvavimas atliekant Konvencijos įgyvendinimo stebėseną ir rengiant bei pateikiant periodinių ataskaitų projektus:

-UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo Konvencijos įgyvendinimo periodinės ataskaitos parengimas ir pateikimas UNESCO, dalyvavimas UNESCO parengiamuose seminaruose/ mokymuose;

-UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu (Hagos) konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimo periodinės ataskaitos parengimas ir pateikimas UNESCO.

I-IV ketv.

Kultūros ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Kultūros ministerijos sudaryta Darbo grupė.

4.

Organizuoti Tarptautinių ICOMOS ekspertų Kauno modernizmo paraiškos „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1918-1939“ techninio vertinimo misiją.

Dalyvavimas ICOMOS tarptautinių ekspertų vizito organizavime, susitikimuose, ekspertinė veikla.

II-III ketv.

Kultūros ministerija, Kauno m. savivaldybė.

5.

Viešinti Kauno modernizmo paraišką „Modernusis Kaunas: optimizmo architektūra, 1918-1939“.

Viešų susitikimų su nacionalinių ekspertų (nominacijos autorių) darbo grupės nariais organizavimas, tarptautinis paramos telkimas, komunikacinė sklaida ir jos priemonių parengimas, informacijos viešinimas siekiant vertybę įrašyti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

II-IV ketv.

Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Kauno m. savivaldybė, Atstovybė.

6.

Rengti naujas Lietuvos vertybių kandidatūrų UNESCO nematerialaus kultūros paveldo  sąrašams nominacijas, teikti nominacijų UNESCO ir Šiaurės ir Baltijos šalių nematerialaus kultūros paveldo gerųjų praktikų portalui.

- Šiaudinių sodų tradicijos nominacinės paraiškos rengimas. Pasiruošimas Verbų tradicijų, Kūčių papročių, Tradicinių šokių klubų judėjimo paraiškų rengimui ir teikimui UNESCO.

 

- Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo gerųjų praktikų kandidatūrų teikimas Šiaurės ir Baltijos šalių nematerialaus kultūros paveldo gerųjų praktikų portalui.

 

I-IV ketv.

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Vilniaus etninės kultūros centras.

7.

Teikti 2022-2023 m. minimų sukakčių kandidatūras.

Lietuvos minimų sukakčių kandidatūrų pateikimo UNESCO 2022-2023 m. koordinavimas (Pranciškaus Skorinos „Mažosios kelionių knygelės“ išspausdinimo Vilniuje 500-ųjų metinių (2022) ir Vilniaus miesto paminėjimo 700-ųjų metų sukaktys  (2023)).

 

I-IV ketv.

Atstovybė, Prezidento kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija, Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija.

8.

Teikti siūlymus dėl UNESCO teisės aktų įgyvendinimo Lietuvoje.

Dalyvavimas ekspertinėse ir patariamosiose institucijose, darbo grupėse, tarybose, komisijose, teikiant pasiūlymus ir ekspertines išvadas dėl UNESCO teisės aktų įgyvendinimo Lietuvoje:

– Kultūros ir meno taryba prie Kultūros ministerijos;

- Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo taryba;

- Darbo grupė UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimui užtikrinti;

- Lietuvos nacionalinio nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado ekspertų komisija;

- Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių nematerialaus kultūros paveldo tinklo ir gerųjų praktikų portalo redakcinė grupė;

- Dainų švenčių nacionalinė komisija;

- Tarpinstitucinė darbo grupė UNESCO kūrybinių miestų tinklo 2021 metų paraiškai rengti;

- Pasaulio paveldo konvencijos šalių narių atvirosios darbo grupė dėl  Elgesio kodekso arba etikos principų nuostatų parengimo;

- Darbo grupė dėl Pasaulio paveldo konvencijos nuostatų integravimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę;
- Darbo grupė dėl LR kraštovaizdžio politikos krypčių aprašo pakeitimo;

 Priežiūros grupė dėl Kauno modernizmo architektūros

paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą;

- Ekspertų grupė dėl Kauno modernizmo architektūros

paraiškos parengimo įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

I-IV ketv.

NVO ir susijusios  valstybinės įstaigos.

9.

Viešinti UNESCO veiklas dalyvaujant forumuose, seminaruose.

Sekretoriatas:

- prisideda prie Kultūros forumo „Lietuva ir UNESCO: ar vykdome pažadą sau ir pasauliui?“ organizavimo, rengia ir pristato pranešimą pasaulio paveldo vertybių Lietuvoje tema;

-rengia ir pristato mokslinį pranešimą nematerialaus kultūros paveldosaugos tematika „6-ajame Vidurio Europos paveldo forume: paveldas ir plėtra“;

- dalyvauja organizuojant seminarą  „Lietuvos pasaulio paveldas. Efektyvaus valdymo link“,  teikia siūlymus seminaro programos turiniui, rengia susijusią informaciją.

I – II ketv.

Prezidento kanceliarija, Kultūros ministerija, Vilniaus universitetas.

 

10.

Atnaujinti ir autentifikuoti 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos vertimą į lietuvių kalbą.

Vertimo redagavimas ir prašymų dėl patikslinto vertimo autentifikavimo ir paskelbimo pateikimas Kultūros ministerijai  ir Užsienio reikalų ministerijai.

I-IV ketv.

Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija.

11.

Koordinuoti tarptautinį projektą „Kūrybiškas ir gyvas nematerialus kultūros paveldas kaip išteklius  šiaurietiškos dimensijos regionui“.

Suomijos Švietimo ir kultūros ministerijos inicijuoto projekto koordinavimas Lietuvoje. Projekto tikslas  – suburti valstybines ir nevyriausybines organizacijas, kurios prisideda prie gyvojo kultūros paveldo plėtros, siekiant stiprinti gebėjimus.

I-IV ketv.

Lietuvos nacionalinis kultūros centras, NVO.

12.

Inicijuoti ir prisidėti organizuojant tarptautinės džiazo dienos minėjimo 10-metį.

Tarptautinės džiazo dienos atidarymo renginio „Džiazo priešpiečiai“ inicijavimas ir organizavimas.

II ketv.

 

Lietuvos džiazo federacija , LRT Klasika.

13.

Vykdyti informacinę sklaidą.

- Skaitmeninio dviejų dalių Lietuvos kryždirbystės kelių žemėlapio (www.kryzdirbysteskelias.lt) sklaida;

- Marijos Gimbutienės 100-ųjų gimimo metinių sukakties, UNESCO įrašytos į 2020–2021 m. minimų datų sąrašą ir 2019 m. LR Seimo paskelbtos 2021 m. Marijos Gimbutienės metais, logotipo sklaida;

- leidybinis projektas: „Lietuvos vertybės UNESCO sąrašuose“ (bukletas);

- straipsnio, skirto lietuviško kankliavimo tradicijai, tarptautiniame leidinyje „#HeritageAlive“ parengimas.

I-IV ketv.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Prezidento kanceliarija, Nacionalinis muziejus LDK Valdovų rūmai, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinis muziejus.

 

III Švietimo ir mokslo sričių veiklos

Veiklų reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 2016-06-29 Nr.: XI-242;

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas 2011-09-01 Nr.: VIII-450;

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2011-07-01 Nr.: XI-1281;

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 2010-04-27 Nr.: VIII-822.

UNESCO Programa ir biudžetas 40 C/5, Švietimo programa, 1,2 veiksmo kryptys;

UNESCO Programa ir biudžetas 40 C/5,  Gamtos mokslų programa,  1 veiksmo kryptis;

UNESCO Programa ir biudžetas 40 C/5,  Socialinių ir humanitarinių mokslų programa, 1,2 veiksmo kryptys.

 

Eil. nr.

Veiklos/priemonės/ pavadinimas

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas

Įvykdymo terminas

Pagrindiniai partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant veiklas

 

ŠVIETIMAS

1.

Prisidėti prie nacionalinių Darnaus vystymosi 4-ojo tikslo veiklų įgyvendinimo.

- Dalyvavimas Bendrojo ugdymo programų atnaujinimo darbo grupės veiklose, siūlymų ir ekspertinių išvadų rengimas ir teikimas;

- Lietuvos atstovų dalyvavimo UNESCO strateginiuose ministrų lygio, taip pat konsultaciniuose, apžvelgiamuosiuose ekspertų lygio renginiuose koordinavimas;

- Dalyvavimas rengiant DVT4 įgyvendinimo stebėseną, periodines dalykines apžvalgas, klausimynus;

- Prisidėjimas rengiant Lietuvos atsakymus tikslinėms probleminėms apžvalgoms;

- Dalyvavimas UNESCO Pasaulio švietimo stebėsenos ataskaitos patariamojoje valdyboje, ekspertinių išvadų teikimas.

I-IV ketv.

Komisija,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra.

2.

Koordinuoti UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklą ASPnet.

Esamo UNESCO ASPnet tinklo reorganizacija, nuostatų atnaujinimas, kvietimo teikti narystės paraiškas paskelbimas, narystės sutarčių pasirašymas.

I-IV ketv.

Komisija

3.

Aktualizuoti Naująjį Europos Bauhaus vykdant kultūros paveldo edukacines veiklas.

Kultūros paveldo edukacijų projekto paraiškos parengimas ir projekto pirmojo etapo įgyvendinimas UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle. Dalyvavimas rengiant metodinę medžiagą, sutelkiant partnerius ir organizuojant susitikimus, atrenkat mokyklas, projekto metu teikiant ekspertinę-konsultacinę pagalbą.

 

I-IV ketv.

Kultūros ministerija,  UNESCO ASPnet tinklas, Savivaldybės, įvairios paveldosaugos srityje veikiančios NVO.

4.

Lietuvos švietimo sistemoje diegti Darnaus vystymosi švietimo nuostatas.

Dalyvavimas Darnaus vystymosi ekspertų tinklo veikloje, UNESCO Darnaus vystymosi švietimo aukšto lygio renginiuose, ekspertų susitikimuose, strategijų, programų rengimuose, rengiant Lietuvos atsakymą programos įgyvendinimo apžvalgoms ir klausimynams, UNESCO pasaulinėje darnaus vystymosi švietimo konferencijoje. Konsultavimas rengiant Lietuvos organizacijų paraiškas Darnaus vystymosi švietimo prizui ir paraiškų teikimas.

 

I-IV ketv.

Komisija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra.

5.

Skatinti įtraukiojo švietimo nuostatų įgyvendinimą Lietuvos švietime.

Dalyvavimas rengiant nacionalines strategijas ir priemonių planus, kuriais siekiama sušvelninti pandemijos pasekmes pažeidžiamoms visuomenės grupėms bendrajame ir profesiniame ugdyme. Komisijos narių ekspertų rekomendacijų, pozicijų nacionalinėms programoms ir priemonėms dėl įtraukiojo švietimo nuostatų įgyvendinimo rengimas ir teikimas.

I-IV ketv.

Komisija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra.

 

6.

Parengti ir pateikti UNESCO Konvencijų periodines ataskaitas

Dalyvavimas atliekant švietimo sričių rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, dalyvaujant tarpinstituciniuose procesuose, diskusijose dėl konvencijų ir rekomendacijų nuostatų diegimo nacionalinėse strategijose ir programose:

-UNESCO Rekomendacijos dėl atvirųjų švietimo išteklių, dalyvaujant diskusijose, mokymuose, konsultacijose dėl  nuostatų įgyvendinimo;

- UNESCO Pasaulinės aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo konvencijos, dalyvaujant diskusijose, mokymuose, konsultacijose dėl nuostatų įgyvendinimo.

I-IV ketv.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sekretoriatas, Studijų kokybės vertinimo centras

MOKSLAS

7.

Užtikrinti UNESCO aukštojo mokslo kokybės diegimo stiprinimą. 

- Lietuvos atstovų dalyvavimas UNESCO konsultaciniuose renginiuose dėl Pasaulinės aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimo strategijos (2019) įgyvendinimo, pranešimų ir pastabų Konvencijos įgyvendinimo gairėms rengimas. 

- Nacionalinės diskusijos ir apžvalgos apie Lietuvos pasirengimą diegti naujos Konvencijos normas Lietuvos teisėje inicijavimas ir įgyvendinimas.

- Lietuvos atstovų, aukštojo mokslo institucijų dalyvavimas UNESCO renginiuose, skirtuose aukštojo mokslo kokybei, universitetų atsigavimui po pandemijos, pranešimų rengimas, informacijos UNESCO apžvalgoms ir klausimynams teikimas.

- Bendradarbiavimas su VDU Medijų ir informacinio raštingumo įtraukiai žinių visuomenei katedra (UNESCO/UNITWIN nare), bendrų renginių inicijavimas ir organizavimas, ekspertinių įžvalgų teikimas atnaujinant Katedros strateginius ir veiklos planus.

I-IV ketv.

Komisija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos aukštojo mokslo institucijos.

8.

Stiprinti Lietuvos atstovavimą UNESCO tarptautinėse mokslo programose.

 

- Tarptautinės programos „Žmogus ir biosfera“ Žuvinto patariamosios mokslinės tarybos atnaujinimo inicijavimas. Žuvinto biosferos rezervato pirmosios periodinės ataskaitos teikimas. “Žmogus ir biosfera” (MAB) programos 50-mečio minėjimo Žuvinto biosferos rezervate organizavimas;

- Tarptautinės programos Geoparkų tinklas suinteresuotų institucijų pasitarimo organizavimas dėl Lietuvos dalyvavimo UNESCO geoparkų programoje galimybių įvertinimo (Akmenės geoparkas);

- Tarptautinė hidrologijos programos nacionalinio koordinatoriaus skyrimo inicijavimas.

I-IV ketv.

 

 

Aplinkos ministerija, Žuvinto biosferos rezervatas, Lietuvos saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos geologijos tarnyba, Komisija.

 

 

9.

Koordinuoti UNESCO - L‘Oreal programą „Mokslas moterims“.

 

Baltijos UNESCO ir L‘Oreal stipendijų programos įgyvendinimo koordinavimas, programos įgyvendinimo veiksmų ir komunikacijos plano atnaujinimas, mokslininkių paskaitų ciklo organizavimas, kilnojamosios parodos eksponavimo Lietuvos mokslo institucijose organizavimas.

I-IV ketv.

Lietuvos mokslų akademija, Komisija.

10.

Parengti ir pateikti UNESCO Konvencijų periodines ataskaitas.

Dalyvavimas atliekant mokslo sričių konvencijų ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir rengiant bei pateikiant periodinių ataskaitų projektus:

- UNESCO Konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte įgyvendinimo periodinės ataskaitos rengimas ir teikimas UNESCO;

- UNESCO Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų įgyvendinimo periodinės ataskaitos parengimas ir pateikimas UNESCO, dalyvavimas UNESCO parengiamuose seminaruose/ mokymuose;

- UNESCO Rekomendacijos dėl etinių principų susijusių su dirbtiniu intelektu, planuojamos priimti 2021 m. rudenį, projekto kūrimo konsultaciniuose procesuose, teikiant ekspertines pastabas dokumento projektui, inicijuojant viešas diskusijas, teikiant ekspertų kandidatūras UNESCO Rekomendacijos darbo grupėms;

- UNESCO Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo, planuojamos priimti 2021 m. rudenį, projekto kūrimo konsultaciniuose procesuose, teikiant ekspertines pastabas dokumento projektui, inicijuojant viešas diskusijas, teikiant ekspertų kandidatūras UNESCO Rekomendacijos darbo grupėms.

I-IV ketv.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, VšĮ „Antidopingo agentūra“, Lietuvos mokslo taryba, universitetai.

 

IV Komunikacijos ir informacijos srities veiklos

Veiklų reglamentavimas:

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio komiteto nuostatai, 2015-01-16 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomojo komiteto nutarimas Nr. 1 UK-1;

UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro nuostatai, 2020-12-03 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomojo komiteto nutarimas Nr. 1UK-2;

UNESCO rekomendacija dėl dokumentinio paveldo, įskaitant skaitmeninį, išsaugojimo ir prieigos, 2015-11-11  (38 C/24);

UNESCO programos „Informacija visiems“  Lietuvos nacionalinio komiteto nuostatai, 2014-03-28 Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Vykdomojo komiteto nutarimas Nr. 1UK-1.

UNESCO Programa ir biudžetas 40 C/5, Komunikacijos ir informacijos programos, 1,2 veiksmo kryptys.

 

Eil. nr.

Veiklos/priemonės/ pavadinimas

Veiklos/priemonės trumpas aprašymas

Įvykdymo terminas

 Pagrindiniai partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant veiklas

1.

Atstovauti Lietuvai UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP)  Neeilinė tarpvyriausybinės tarybos sesijoje.

Dalyvavimas IFAP Tarpvyriausybinės tarybos sesijose (Lietuva yra tarybos narė), Lietuvos pozicijų rengimas ir pristatymas, ataskaitų rengimas ir teikimas.

II ketv.

 

Nacionalinis komitetas „Informacija visiems“ prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Atstovybė.

2.

Atstovauti Lietuvai UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos (IPDC) Tarpvyriausybinės tarybos biuro 65-jame susitikime.

 

Dalyvavimas IPDC Tarpvyriausybinės tarybos biuro susitikimuose (Lietuva yra IPDC vicepirmininkė), Lietuvos pozicijų rengimas ir pristatymas, ataskaitų rengimas ir teikimas.

II ketv.

Lietuvos radijas ir televizija, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Atstovybė.

3.

Užtikrinti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ (MoW) Lietuvos nacionalinio registro papildymą.

Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ pildymas: kvietimų teikti paraiškas platinimas, komiteto posėdžių organizavimas ir protokolavimas, ekspertinių vertinimų koordinavimas, iškilmingos liudijimų įteikimo ceremonijos organizavimas ir viešinimas.

I-III ketv.

 

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis" prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijos.

 

 

 

 

 

4.

Užtikrinti UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ (MoW) Lietuvos nacionalinio registro objektų suskaitmeninimą ir viešinimą.

Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ objektų suskaitmeninimo ir informacijos apie juos paskelbimo Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale www.epaveldas.lt ir Europos kultūros paveldo skaitmeninėje platformoje EUROPEANA koordinavimas.

II-IV ketv.

 

 

Kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,  Lietuvos skaitmeninimo centrai.

 

5.

Parengti elektroninį leidinį apie UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinio registro objektus ir užtikrinti jo viešinimą.

 

Elektroninio leidinio „Fiksuoti istoriją. Lietuvos dokumentinis paveldas, įrašytas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį ir nacionalinį registrus“ parengimas ir viešinimas.

III-IV ketv.

 

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis" prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos.

 

6.

Parengti ir pateikti tarptautines paraiškas.

Tarptautinių paraiškų „Laiškai iš Sibiro ant beržo tošies" (Lietuva, Latvija ir Estija) ir „Žano Emanuelio Žilibero herbariumas" (Lietuva, Ukraina) rengimas ir teikimas  UNESCO tarptautiniam registrui „Pasaulio atmintis“.

IV ketv.

 

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis" prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijos, tarptautiniai ekspertai.

7.

Atstovauti Lietuvai II-jame Pasauliniame UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ forume.

Dalyvavimas II Pasauliniame programos „Pasaulio atmintis“ forume, kitų Lietuvos atstovų dalyvavimo koordinavimas, ataskaitos rengimas ir teikimas.

III ketv.

 

Nacionalinis komitetas „Pasaulio atmintis" prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos, Atstovybė.

8.

Dalyvauti išoriniame tarptautiniame Žurnalistikos studijų krypties vertinime

Vytauto Didžiojo universitete.

Dalyvavimas Vytauto Didžiojo universiteto UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo įtraukiai žinių visuomenei katedros žurnalistikos magistrantūros programos Future Media and Journalism tarptautiniame vertinime, ekspertinių siūlymų teikimas.

II ketv.

 

Tarptautinių programų ekspertai, Lietuvos žurnalistų sąjunga, NVO, žiniasklaidos atstovai, alumnai.

9.

Skatinti skaitmeninį raštingumą Lietuvoje.

Dalyvavimas „Samsung“ skaitmeninių mokymų programos „Moksleivio skaitmeninis IQ“ 9-12 kl. Baltijos šalių moksleiviams projekte „Solve for Tomorrow“, projekto viešinimas, darbas projekto konkurso vertinimo komisijoje.

II-III ketv.

Samsung Electronics Baltics SIA atstovybė "Samsung Electronics Lithuania", UAB „Publicum“, ir kt.