Nematerialaus kultūros paveldo sąrašai

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija reglamentuoja 3 sąrašus, į kuriuos šalys narės gali teikti vertybes bei veiklas, atsižvelgdamos į atrankos kriterijus bei Konvencijos nematerialaus kultūros paveldo apibrėžimą (žr. Įgyvendinimo veiklos direktyvos). Tai yra: Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas, Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašas ir Gerosios nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties (veiklų) registras. Už šių sąrašų ir registro sudarymą bei nuolatinį atnaujinimą atsakingas Tarpvyriausybinis Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių narių komitetas.

Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo tikslas – užtikrinti geresnį nematerialaus kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į jo svarbą, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei.

Į Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąrašą traukiamos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurioms, nepaisant bendruomenės, grupės, atskirų žmonių ar valstybių pastangų, gresia pavojus išnykti. Šis sąrašas taip pat skirtas nematerialiam kultūros paveldui, kuriam gresia pavojus išnykti, jei skubiai nebus suteikta neatidėliotina pagalba.

Į Gerosios nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties registrą įrašomos geriausiai Konvencijos principus ir tikslus atspindinčios nacionalinės, subregioninės ir regioninės nematerialaus kultūros paveldo apsaugos programos, projektai ir veikla.

2008 m. Kryždirbystė ir kryžių simbolika bei Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse  buvo įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 2010 m. Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė dar viena Lietuvos vertybė – Lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės“.

Šiuo metu Nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga, sąraše bei Gerosios nematerialaus kultūros paveldo apsaugos patirties (veiklų) registre nėra įtrauktų Lietuvos vertybių bei gerosios patirties veiklų.