Vidutinės trukmės strategija (2022–2029)

Kas šešerius metus UNESCO priima Vidutinės trukmės strategiją, kurioje apibrėžia organizacijos veiklos planą bei įtvirtina siektinus rezultatus.

Šiuo metu vadovaujamasi UNESCO vidutinės trukmės strategija 2022–2029 m. (41 C/4). Minėta strategija numato UNESCO veiksmų planą pagal organizacijos kompetenciją tarptautiniu, regioniniu ir valstybių narių lygiu, kuris turi padėti nuosekliai įgyvendinti UNESCO pavestus uždavinius.