Naujienos

UNESCO kviečia teikti paraiškas apdovanojimui už nuopelnus skatinant IKT naudojimą švietime

UNESCO skelbia kvietimą teikti paraiškas UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už nuopelnus skatinant informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą švietime gauti. Šiuo prizu kasmet apdovanojami asmenys ar institucijos už veiklą ir projektus, tapusius sektinais informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo skatinimui.

Kasmet apdovanojimas, susidedantis iš diplomo ir 50 tūkst. JAV dolerių, įteikiamas 2 laureatams perpus. Sprendimą dėl jo teikimo priima UNESCO generalinis direktorius remdamasis tarptautinės žiuri, susidedančios iš penkių nepriklausomų skirtingų tautybių narių, rekomendacijomis.

Šio apdovanojimo tikslai siejasi su UNESCO programa ir Organizacijos strateginiais tikslais (1, 2 ir 9), įvardintais Vidutinės trukmės strategijoje 2014-2021 m., t.y. : “remti valstybių narių siekį plėtoti aukštos kokybės ir mokymosi visą gyvenimą galimybę visiems suteikiančią švietimo sistemą”, “įgalinti besimokančiuosius tapti kūrybiškais ir atsakingais pasaulio piliečiais”, “skatinti išraiškos laisvę, medijų plėtrą, informacijos ir žinių prieinamumą”.

Kiekvienais metais apdovanojimai skiriamas skirtingai temai, taip siekiant atkreipti į aktualiausius to laikotarpio iššūkius. 2015 m. apdovanojimų tema yra „Pedagoginės inovacijos IKT naudojime mokymui ir mokymuisi“ (Pedagogical Innovation in the Use of ICT in Teaching and Learning).

Lietuva kviečiama apdovanojimams pasiūlyti iki dviejų kandidatūrų. Prie paraiškos formos prašoma pateikti rekomendaciją raštu anglų arba prancūzų kalba, kurioje būtų aprašyti kandidato biografijos, išsilavinimo, patirties, pasiekimų faktai (iki 200 žodžių), kandidato nuopelnai siekiant apdovanojimo tikslų, darbo ir veiklos rezultatų, publikacijų, kitų svarbių dokumentų apibendrinimas (iki 1000 žodžių). Taip pat prašoma pridėti veiklos rezultatų pavyzdžių.

Siūlomi kandidatai turi atitikti atrankos kriterijus: pristatomasis projektas/veikla turi būti vykdytas ne mažiau nei vienerius metus, tam kad būtų galima įvertinti jo rezultatus ir sėkmę; sėkmingos strategijos, planų, mokymosi programos akivaizdumas; novatoriški modeliai ir strategijos mokytojų nenutrūkstamo profesinio tobulinimosi užtikrinimui nacionaliniu ir regioniniu lygiu; pastangos taikyti ir diegti informacijos ir komunikacijos technologijų kompetencijos standartus mokytojų tobulinimosi programose; mokytojų profesinio tobulinimosi vertinimo ir kokybės užtikrinimo modeliai; pristatomojo projekto palaikymas ir sklaida.

Visos paraiškos turi būti pateiktos Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai iki š.m. spalio 23 d. Dvi nacionalinės UNESCO komisijos atrinktos kandidatūros bus vėliau pateiktos UNESCO tarptautinei žiuri.

Daugiau informacijos ir paraiškos formą galite rasti http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002334/233488E.pdf

2015 07 01 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos