Naujienos

UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 14-oji sesijos sprendimai

Bogotoje (Kolumbija) gruodžio 9-14 d. įvyko UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo (toliau NKP) apsaugos konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 14-oji sesija, kurioje dalyvavo UNESCO Generalinė direktorė Audrey Azoulay, per 1000 šios Konvencijos šalių narių (178), nevyriausybinių organizacijų, kultūros ir kt. institucijų atstovų. Lietuvai atstovavo: LR nuolatinės atstovybės prie UNESCO ministras patarėjas Gytis Marcinkevičius ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kultūros programų vadovė bei Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo tarybos prie Kultūros ministerijos pirmininkė Milda Valančiauskienė. Sesijos dalyviai diskutavo įvairiais nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ekstremalių situacijų, konfliktų atvejais klausimais, svarstė vertybių, įrašytų į UNESCO sąrašus, aktualijas, susijusias su žmogaus teisių pažeidimais, valstybių narių periodinių ataskaitų reformos aktualijas, aktyvesnio nevyriausybinių organizacijų įtraukties klausimus, tęsė diskusijas ir refleksijas, susijusias su valstybių požiūriu į Vertinimo komisiją, tikslais, kriterijų taikymu, įtraukiant vertybes į UNESCO NKP sąrašus. Sesijoje paskelbtos 42 naujos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus įtrauktos vertybės (žr.toliau).  Ši sesija buvo dedikuota 2019 m., UNESCO paskelbtiems Tarptautiniams vietos tautų kalbų metams.

Reziumė sesijos darbotvarkės klausimais

Stebėtojai

Sesijoje stebėtojų teisėmis patvirtintos šios tarptautinės organizacijos: International Centre for Research and Documentation on African Traditions and Languages (CERDOTOLA); International Council for Game and Wildlife Conservation (CIC); African Trade Centre (ATC); Centre for Black Culture and International Understanding (CBCIU).

Komiteto ataskaita

Komitetas pristatydamas savo veiklos 2018-2019 m. ataskaitą (bus tvirtinama Generalinėje asamblėjoje 2020 m. birželio mėn.), pasidžiaugė 3 naujomis 2003 m. Konvenciją 2018-2019 m. ratifikavusiomis valstybėmis (Singapūru, Kiribati ir Saliamono s.s.). Šiuo metu iš viso Konvenciją yra ratifikavusios 178 šalys narės. Akcentuota žinių ir gebėjimų stiprinimo programos svarba. Komiteto biuras skyrė tikslines NKP fondo biudžeto lėšas, skirtas nematerialaus kultūros paveldo (toliau NKP) integravimo į nacionalinius plėtros planus, politiką, formalųjį ir neformalųjį šveitimą. Savo ataskaitoje Komitetas akcentavo principų ir būdų, skirtų NKP ekstremaliose, konfliktinėse situacijose, plėtojimo ir įgyvendinimo veiklų svarbą. Iki 14-osios sesijos Komitetas vertino, svarstė 102 vertybių paraiškas, skirtas NKP sąrašams. Išskirta 13 –oje sesijoje įrašytos bendros Korėjos Respublikos ir Korėjos Demokratinės Liaudies Respublikos vertybės „Tradicinės korėjietiškos imtynės“ įrašymo svarba. 13-osios sesijos metu buvo nutarta 2019 m. eksperimentiškai pritaikyti „provisional upstream dialogue“ mechanizmą, siekiant suteikti valstybėms galimybę dar iki Komiteto sesijos pateikti trūkstamą informaciją (smulkaus techninio pobūdžio). Šiuo mechanizmu buvo pasinaudota. Pabrėžta mechanizmo, kuris apibrėžtų įrašytų į NKP sąrašus vertybių kintantį statusą, stoka (pvz. Aalst karnavalo atvejis). 13-oje sesijoje nuspręsta pradėti ilgalaikes konsultacijas/refleksijas (iki 2022 m., remiant Japonijai) dėl įrašymo į sąrašus pobūdžio ir tikslų, taip pat dėl įrašymo kriterijų aktualumo.

Sekretoriato veiklos ataskaita

Sekretoriatas surengė 16 Konvencijos valdymo organų ir kt. įgyvendinimo veiklų renginių. Sekretoriatas talkino Vertinimo komisijai, vertindamas techninius vertybių nominacinių bylų kriterijus, užtikrindamas dialogo mechanizmo taikymą, periodinių ataskaitų ir NVO akreditacijos procesus. Sekretoriatas parengė naują elektroninę periodinių ataskaitų formą, bei ataskaitų pildymo gaires, atsižvelgiant į būsimą regioninio formato periodinių ataskaitų reformą nuo 2020 m. (ataskaitos bus teikiamos kas 6 metus, rotuojant regionus: pirmasis teikimas skirtas Lotynų Amerikai ir Karibams, antruoju teikimu numatomas Europos regionas (bendrai I ir II rinkiminės gr.), įskaitant ir Lietuvą – 2021 m.). Naujo formato ataskaitos bus daugiau orientuotos į poveikį ir rezultatus nei į veiklas. Daug dėmesio teikta gebėjimų stiprinimo programos plėtrai, metodinės medžiagos rengimui, Konvencijos lektorių/tarpininkų tinklui (3 seminarai, bendradarbiaujant su II kategorijos centrais). Išskirtas itin aktyvus Tarptautinio NKP fondo išteklių naudojimas, tai gali sukelti sunkumų finansuojant Konvencijos įgyvendinimo veiklas. Pradėjo veikti duomenų bazė, skirta bibliografiniams šaltiniams ir leidiniams, skirtiems Konvencijos įgyvendinimui: Intangible Cultural Heritage Convention Research Bibliography. Remiant Nyderlandams, sukurtas interaktyvus įrankis: „Nardyk nematerialiame kultūros pavelde/ Dive into intangible Cultural Heritage. 2018 m. sukurta Konvencijos svetainės versija arabų kalba. Pabrėžtos Sekretoriato veiklos, skirtos Gerųjų praktikų registro propagavimui bei veiklos, skirtos akredituotų NVO vaidmens stiprinimui (2018 m. klausimynas, konsultacijos 2019 m.).  Sukurtas svetainės puslapis, skirtas NKP vertybių pavyzdžiams, kurie siejami su darniu vystymųsi. Remiant Kinijai, parengtas veiklos principų ir būdų, skirtų NKP ekstremaliose/ konfliktinėse situacijose, projektas bei įgyvendinamas pilotinis projektas, skirtas NKP miestuose sąvadų kūrimui (6 miestai: Kingston, Džordžtaun, Harare, Ajakučo, Irbid ir Tbilisi). Įvyko įvairios komunikacinės veiklos, skirtos vietos tautų tematikai.

Bendruose debatuose Kolumbija pabrėžė dėmesį NKP miestų aplinkoje, sąsajų su miestų planavimu reikšmę, Nyderlandai – dėmesį multikultūriškumui, bendruomenių erdvėms miestuose, neformaliajam švietimui, Austrija – švietimo, mokyklų vaidmeniui, gebėjimų, partnerysčių su II kategorijos centrais stiprinimui, sąrašų mechanizmo refleksijoms, Lenkija – jaunimui, sąvadų kūrimui, Kuveitas –NKP miestų aplinkoje, Libanas – gebėjimų stiprinimo programai, NKP mokyklų programose, tapatybės problemoms, Japonija – gebėjimų stiprinimui, refleksijų dėl sąrašų tęstinumui, savanoriškiems įnašams, Suomija – darniam vystymuisi, NVO, kt.

Tarptautinis NKP fondas

Aptariant savanoriškus įnašus į fondą, ypatingas dėmesys skirtas dviems prioritetinėms veiklos kryptims: Konvencijos įgyvendinimo gebėjimų stiprinimui ir  švietimui. Padėkota naujiems fondo donorams: Japonijai, Monakui, Juodkalnijai, Kinijos Liaudies Respublikai ir Singapūrui. Anksčiau gauta parama finansuojamos šiuo metu vykstančios tikslinės veiklos:

Korėjos Respublikos parama (periodinės ataskaitos), Japonija (įrašymo į sąrašus refleksija), Norvegija, Ispanija (nacionaliniai gebėjimai Mauritanijoje, Maroke, Tunise), Azerbaidžanas (nacionaliniai gebėjimai Gvatemaloje, Bangladeše), Norvegija (gebėjimų stiprinimas Eritrėjoje), Nyderlandai (gebėjimų stiprinimas Suriname ir Olandų Karibų s.s.). Patvirtintas fondo biudžeto projektas 2020–2022 m. birželio mėn. (bus tvirtinamas Generalinėje asamblėjoje 2021 m.). Nepaisant pozityvių pokyčių, pabrėžta būtinybė skatinti šalių narių privalomuosius ir savanoriškus mokesčius į fondą.

Periodinių ataskaitų reforma

Regioninio formato periodinių ataskaitų teikimas prasidės 2020 m., o 2021 m. ataskaitas teiks Europos valstybės. Nauja elektroninė ataskaitų forma įtrauks vertinimo rodiklius, siejamus su Darnaus vystymosi tikslais. Gairėse bus išaiškinta būtina su Konvencija siejama terminologija. Praėjus 5 regioniniams teikimo metams, 2025-ieji metai bus skirti apibendrinimo refleksijai.

Periodinės ataskaitos ir tarptautinės paramos ataskaitos

14-oje sesijoje patvirtintos 4 vertybių, kurioms būtina neatidėliotina pagalba, periodinės ataskaitos  (Croatia: ‘Ojkanje singing’; Kenya: ‘Isukuti dance of Isukha and Idakho communities of Western Kenya’; Uganda: ‘Male-child cleansing ceremony of the Lango of central northern Uganda’; Venezuela (Bolivarian Republic of): ‘Mapoyo oral tradition and its symbolic reference points within their ancestral territory’). Komitetas patvirtino 17 šalių ataskaitas už suteiktą tarptautinę paramą. 16 šalių ataskaitos negautos. Tarptautinė parama skirta gebėjimų stiprinimo, švietimo ir ypatingų situacijų valdymo tikslais (daugiausia Afrikos regiono valstybėms). Tarptautinę paramą tvirtina Komitetas sesijų metu ir Komiteto biuras susirinkimų metu.

14 sesijoje paskelbtos naujos į NKP sąrašus įrašytos vertybės

NKP, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba, sąrašas

Į šį sąrašą įrašytos 5 vertybės:

 • Buklog, Subaneno padėkos ritualo sistema (Filipinai);
 • ritualai ir praktikos, susijusios su Kit Mikayi šventykla (Kenija);
 • Sega būgnai Chagos salyne (Mauricijus);
 • Seperu liaudies šokiai ir susijusios veiklos/praktikos (Botsvana);
 • Pavasario ritualas – Juraŭski Karahod (Baltarusija).

Reprezentayvusis žmonijos NKP sąrašas

Į šį sąrašą įrašytos 35 vertybės:

 • rašto menas ir kultūros raiška (Armėnija);
 • sezoninis galvijų pervarymas į ganyklas Viduržiemio j. ir Alpių keliais (Austrijos, Graikijos ir Italijos bendra vertybė);
 • Datulių medis, žinios, įgūdžiai, tradicijos ir praktikos (Bahreino, Egipto, Irako, Jordanijos, Kuveito, Mauritanijos, Maroko, Omano, Palestinos, Saudo Arabijos, Sudano, Tuniso, Jungtinių Arabų Emyratų ir Jemeno bendra vertybė);
 • Briuselio Ommegang, kasmetinė eisena istoriniais kostiumais ir liaudies šventė (Belgija);
 • Visagalio Viešpaties Jėzaus Šventosios Trejybės šventė La Paz mieste (Bolivija);
 • Airag tradicinė gamyba ir su tuo susiję papročiai Khokhuur regione (Mongolija);
 • Maranhão Bumba-meu-boi kultūros kompleksas (Brazilija);
 • Morna, muzikos praktika (Žaliasis kyšulys);
 • bizantiškas giedojimas (Kipro ir Graikijos bendra vertybė);
 • Bachata muzika ir šokiai (Dominika);
 • Trijų Karalių šventė (Etiopija);
 • alpinizmas (Prancūzijos, Italijos ir Šveicarijos bendra vertybė);
 • tradiciniai Dotār instrumento gamybos ir muzikos įgūdžiai (Iranas);
 • Meksikos Puebla ir Tlaxcala amatai ir Ispanijos Talavera de la Reina ir El Puente del Arzobispo keramikos gamybos procesas (Meksikos ir Ispanijos bendra vertybė);
 • Pencak Silat kovos meno tradicijos (Indonezija);
 • svetingumas Arba‘ín lankantiems piligrimams (Irakas);
 • Viešpaties gailestingumo šventė (Italija);
 • airiškas grojimas arfa (Airija);
 • Ak-kalpak galvos apdangalo gamybos ir nešiojimo amatas, tradicinės žinios ir įgūdžiai (Kirgizija);
 • Silat kovos menas (Malaizija);
 • Gnawa (Marokas);
 • Kwagh-Hir teatro spektaklis (Nigerija);
 • tradicinės muzikos, šokio ir dainų praktika stev/stevjing Setesdal slėnyje (Norvegija);
 • Hatajo de Negritos ir Hatajo de Pallitas Pietų vidurio pakrantėje (Peru);
 • žiemos šventės, Podence karnavalas (Portugalija);
 • Ie Samoa, pinti kilimai ir jų kultūrinė vertė (Samoa);
 • Drotárstvo, vielos amatas ir menas (Slovakija);
 • Didžiosios savaitės procesijos Mendrisio (Šveicarija);
 • Damasko rožės praktikos ir amatai Al-Mrah (Sirijos Arabų Respublika);
 • tradicinis masažas Nuad Thai (Tailandas);
 • turkiškas šaudymas iš lanko (Turkija);
 • tradicinių turkmėniškų kilimų audimo menas (Turkmėnija);
 • dažyta keramika Kosiv (Ukraina);
 • Khorazm šokis, Lazgi (Uzbekija);
 • Nùng ir Thái etninių grupių Then by Tày praktikos (Vietnamas).

Gerųjų NKP išsaugojimo praktikų registras

Į šį registrą įrašytos 2 vertybės:

 • tradicinių amatų taikai išsaugojimo strategija (Kolumbija);
 • Šventosios palmės tradicijos išsaugojimo biokultūrinė programa (Venesuela).

Vertinimo komisijos (toliau VK) ataskaita

VK sudaryta iš 12 asmenų (6 šalių narių skirtų ekspertų ir 6 akredituotų nevyriausybinių organizacijų atstovų) vertino 52 paraiškas/ nominacines bylas dėl įrašymo į NKP sąrašus bei tarptautinės paramos skyrimo. VK rekomendavo 32 vertybes įrašyti (61 proc.), 12 vertybių paraiškas grąžinti pildymams (23 proc.),  2 vertybių rekomenduoti neįrašyti (4 proc.), dėl 6 vertybių vyko dialogas su šalim narėm, prašant papildomos informacijos. Pabrėžta, kad buvo vertinama pateikta informacija, o ne pati vertybė. Vertinant skiriamas dėmesys atskirai kiekvienam kriterijui, taip pat bendram nuoseklumui ir informacijos pateikimui tam skirtose dalyse. Vertybių grąžinimo atvejais, atsižvelgiant į ankstesnių Komiteto sesijų rekomendacijas nesiremta vien tik R.2  kriterijumi/prisidėjimas prie pasaulinio NKP žinomumo (vyksta refleksijos dėl jo aktualumo) ar U5/R5 kriterijų/ sąvadų peržiūrėjimo periodiškumas, jei pats įrašymo į sąvadus faktas patvirtintas. Pabrėžta, kad vertybių paraiškų grąžinimas svarbus kaip įrankis, stiprinant sąmoningumą ir Konvencijos įgyvendinimą. Vertinimo komisija susidūrė su problema, nagrinėdama kombinuotas įrašymo į Vertybių, kurioms reikalinga neatidėliotina parama, sąrašą ir tarptautinės paramos skyrimo paraiškas. Jei įrašymo į NKP sąrašą paraiška neatitinka reikšmingo U3 kriterijaus/ apsaugos priemonių plano, kyla abejonė, ar būtina vertinti tarptautinės paramos prašymą. Dialogo procesas pritaikytas tik toms vertybėms, kurioms trūko smulkių techninių paaiškinimų. Šalims pateikti klausimai (prašymas atsakyti per mėnesį), iš jų buvo tikimąsi paaiškinimų (ne daugiau kaip 200 žodžių), kurie neprieštarautų paraiškoje pateiktai informacijai. Akcentuota, kad dialogo procesas kelia iššūkius, susijusius su papildomais laiko ištekliais. Komitetas paprašytas parengti papildymus gairėms, susijusius su dialogo procesu. VK pabrėžė pasikartojančias problemas, susijusias su nominacijų trūkumais: kalbos kokybe, netikslumu, akronimų pertekliumi, sąvokų, nesuderinamų su Konvencija (unikalumas, išskirtinumas, nekintamumas, autentiškumas, apsauga (vietoj tęstinumo, išsaugojimo, puoselėjimo ir pan.), prestižas), vartojimu, apibendrinto pobūdžio pavadinimais (pavadinimai turi aiškiai atspindėti vertybės pobūdį ir turinį, rekomenduojama vengti geografinės ir kt. priklausomybės nuorodų pavadinimuose). Aptariant daugianacionalines paraiškas, iškelta problema dėl skirtingų šalių nevienodo atitikimo vertinimo kriterijams. Pabrėžta, kad šio tipo nominacijos turi būti ne tik pačių valstybių, bet ir bendruomenių glaudaus  bendradarbiavimo, keitimosi informacija, bendrų išsaugojimo priemonių veiklų rezultatas. VK pakvietė valstybes nares geranoriškai bendradarbiauti su valstybėmis, siekiančiomis prisijungti prie daugianacionalinių paraiškų.

VK išskyrė kai kurias nominacijas, kaip geruosius pavyzdžius:

Gerieji paraiškų pavyzdžiai – Gerųjų praktikų registras

 • Tradicinių amatų taikai išsaugojimo strategija (Kolumbija) – dėl darnaus vystymosi aspektų ekstremaliose situacijose;
 • Šventosios palmės tradicijos išsaugojimo biokultūrinė programa (Venesuela) – dėl ypatingo dėmesio bendruomenėms ir aplinkosaugai.

Gerieji paraiškų pavyzdžiai –Reprezentatyvusis sąrašas

 • Austrijos, Graikijos ir Italijos bendra vertybė – sezoninis galvijų pervarymas į ganyklas Viduržiemio j. ir Alpių keliais – dėl glaudaus toli viena nuo kitos gyvenančių bendruomenių bendradarbiavimo, rengiant paraišką;
 • Prancūzijos, Italijos ir Šveicarijos bendra vertybė – alpinizmas – dėl glaudaus bendruomenių bendradarbiavimo, rengiant paraišką ir bendrų išsaugojimo veiklų.
 • Hatajo de Negritos ir Hatajo de Pallitas iš Peru pietų vidurio pakrantės – dėl itin aiškaus vertybės identifikavimo ir gerai organizuotų apsaugos priemonių;
 • Belgijos Briuselio Ommegang, kasmetinė eisena istoriniais kostiumais ir liaudies šventė;
 • bizantiškas giedojimas – dėl itin aiškiai apibūdinto R2 kriterijaus – prisidėjimo prie NKP žinomumo ir matomumo –Kipro bei Graikijos bendra vertybė;
 • Brazilijos Maranhão Bumba-meu-boi kultūros kompleksas ir Maroko Gnawa – dėl personalizuotų (o ne standartizuotų) bendruomenės pritarimo įrodymų;
 • Mongolijos Airag tradicinė gamyba ir su tuo susiję papročiai Khokhuur regione – dėl aplinkosauginių ir darnumo aspektų;
 • Portugalijos žiemos šventės, karnavalas Podence – dėl savarankiškų mažos bendruomenės įsipareigojimų, lyčių vaidmens kaitos harmoningumo, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius pokyčius;
 • Sirijos Arabų Respublikos Damasko rožės praktikos ir amatai Al-Mrah – dėl tradicinių žinių, susijusių gamta ir visata, svarbos bei NKP, kaip darnaus vystymosi įrankio, vaidmens;
 • Tradicinis šaudymas iš lanko Turkijoje – dėl itin aiškios vaizdo medžiagos, kurioje pateikta visi esminiai vertybės ypatumai.

VK išskyrė problemas, susijusias su ekonominiais aspektais, kai tam tikrais atvejais šalys didžiausią dėmesį skiria vertybių komercializacijai, o socialinės vertybių funkcijos yra pamirštamos. Ekonominis aspektas yra natūrali amatų, muzikinių praktikų ar kt. vertybių sudedamoji dalis, tačiau tai neturėtų tapti dominante. Šalys turi skirti pastangas perteklinės komercializacijos grėsmei suvaldyti ir rengti harmoningus išsaugojimo priemonių planus. Būtina skirti produkto ir praktikos sąvokas. Kai kurios šalys daug dėmesio skyrė sukurtų produktų aprašymams, tuo tarpu pateikė skurdžius socialinių funkcijų ir kultūrinių reikšmių aprašymus. Daugelyje paraiškų akcentuota pozityvi turizmo reikšmė, tačiau būtina atkreipti dėmesį ir perteklinio turizmo grėsmę vertybėms, kurios rezultatas gali būti dekontekstualizacija. Kaip gerasis pavyzdys, išskirtina Italijos Viešpaties gailestingumo šventė, kuri kaip išsaugojimo priemonę pateikė Gerųjų praktikų kodeksą. VK pabrėžė, kad daug problemų iškyla įvardinant bendruomenes, kai pvz. kaip bendruomenė įvardinama privati organizacija arba profesionalų grupė. Taip pat būtina aiškiai įvardinti lyčių vaidmenį. Vengtinas „iš viršaus žemyn“ būdas, tai dažna plataus nacionalinio masto vertybių atveju, kai maža įrodymų, kad bendruomenės buvo įtrauktos į nominacijos rengimą nuo pat pradžios. Akcentuota, kad labai svarbu skirti tradicinio ir profesionalaus sporto veiklas, nes profesionalumas daro neigiamą įtaką tradicinio sporto vertei. Atkreiptas dėmesys  į paraiškas, kuriose ryškios materialaus (istorinių centrų, kultūros vietovių, šventyklų) ir nematerialaus kultūros paveldo sąsajos. Tai sveikintinos iniciatyvos, tačiau būtina atkreipti dėmesį, kad įrašymas į NKP sąrašus nereiškia pačių vietovių įrašymo, o tik su jomis susijusių veiklų.  Kaip tokias sąsajas akcentuojantis gerasis pavyzdys paminėtina – Belgijos Briuselio Ommegang, kasmetinė eisena istoriniais kostiumais. Pabrėžta, kad paraiškose būtina aiškiai įvardinti NKP raiškos sritis. Išsaugojimo priemonės turi būti konkrečios ir orientuotos į rezultatus bei poveikį. Bendruomenių pritarimo forma gali būti įvairi, tačiau pateikta kaip akivaizdus įrodymas. Pasirašyti pritarimo laiškai nėra pakankamas įrodymas, jei nėra aiškiai aprašyta, kaip jie gauti, kokios bendruomenės informavimo ir mobilizavimo veiklos organizuotos.  Daugeliu atveju nemažai abejonių kėlė centralizuotas iš viršaus – žemyn taikomas metodas, kai bendruomenių atstovais įvardinami valstybinių institucijų vadovai. Nacionalinių sąvadų patikimumas tiesiogiai susijęs su Konvencijos sąrašų patikimumu, todėl į tai atkreiptinas šalių narių dėmesys.

Tarptautinė parama

Tarptautinė parama (387,770 USD) skirta Burkina Faso projektui, „NKP suintersuotų asmenų ir institucijų gebėjimų stiprinimas“.

Sprendimas dėl įtrauktos į sąrašą vertybės statuso pakeitimo

Iš Reprezentatyviojo sąrašo Komitetas išbraukė Belgijoje vykstantį Aalst‘o karnavalą dėl jame periodiškai pasikartojančių rasistinių ir antisemitinių pasireiškimų, nors išbraukimo procedūra nėra numatyta Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvose. Tai pirmasis toks atvejis. UNESCO Sekretoriatas gavo daugybę skundų (2013, 2018 ir 2019 m.), susijusių su rasistiniais ir antisemitiniais pasireiškimais karnavalo metu iš įvairių tarptautinių organizacijų bei peticiją, kurią pasirašė 19 000 žmonių, išreiškusių susirūpinimą dėl nesuderinamumo su žmogaus orumu ir teisėmis. Išbraukimas pagrįstas neatitikimu Konvencijos 2 straipsniui ir įrašymo į Reprezentatyvųjį sąrašą R1 bei R2 kriterijams. Komiteto sprendime pabrėžta, kad Komitetas smerkia visas rasizmo, antisemitizmo, islamofobijos ir ksenofobijos formas.

NKP išsaugojimo ekstremaliose situacijose veiklos principai ir būdai

Komitetas patvirtino NKP išsaugojimo ekstremaliose situacijose (ginkluotų konfliktų, įskaitant okupaciją bei pokonfliktinį laikotarpį, gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių atvejais, katastrofų, kilusių dėl klimato kaitos padarinių) veiklos principų ir būdų dokumentą, kuriame pabrėžiamas bendruomenių vaidmuo, nacionalinių ir tarptautinių išsaugojimo priemonių vaidmuo, NKP prigimties dinamiškumas. Išskirti trys išsaugojimo priemonių taikymo lygiai: pasirengimo, reagavimo ir atgaivinimo. Šis dokumentas parengtas, remiantis Sekretoriato darbo su Sirijos pabėgėliais, persikėlusiomis/ perkeltomis vietos tautomis Kongo Demokratinėje Respublikoje ir katastrofų rizikos mažinimo strategijų Ramiojo v. s.s patirtimi.

 Refleksija dėl įrašymo į NKP sąrašus

Komiteto darbo dokumentuose šiuo klausimu pabrėžti aktualūs iššūkiai, susiję su įrašymu į NKP sąrašus: padidintas dėmesys Reprezentatyviajam sąrašui, reprezentatyvumo sąvokos nesupratimas, vertybių politinis savinimasis ir konfliktai dėl vertybių nuosavybės, nepakankamas dėmesys Gerųjų praktikų registrui, sunkumai, susiję su kriterijų (R2, U5/R5) samprata;  įtrauktų į NKP sąrašus vertybių statuso kaita (Aalsto karnavalas) arba perkėlimas iš vieno sąrašą į kitą (2018 m. Vietnamo vertybės perkėlimas iš NKP, kuriam reikalinga neatidėliotina pagalba, sąrašo į Reprezentatyvųjį sąrašą) bei tokios kaitos arba perkėlimo procedūros būtinybė; vertinimo metodika (šalių noras siekti vertybių, o ne vertybių nominacijų vertinimo, nuo 2016 m. Komiteto sesijose ryškėjanti tendencija priimti sprendimus, iš esmės keičiančius VK rekomendacijas dėl įrašymo į NKP sąrašus), 2019 m. eksperimentiškai taikomas dialogo procesas, kai dėl šalys narės turi galimybę pateikti VK papildomą informaciją iki komiteto sesijos.

Debatai dėl VK ataskaitos ir refleksijos įrašymo į sąrašus klausimais

Lietuvos atstovai debatuose pabrėžė VK rekomendacijų svarbą ir išreiškė rūpestį dėl VK rekomendacijų ignoravimo, Komitetui siekiant įtraukti į NKP sąrašus kiek įmanoma daugiau vertybių, nepaisant to, kad vertybių paraiškos neatitinka atrankos kriterijų. Taip pat pabrėžtos VK patikimumo sąsajos su NKP sąrašų patikimumu, šalių narių indėlis, deleguojant ekspertus bei NVO    į VK. Lietuva taip pat pasisakė dėl būtinybės aiškiai apibrėžti atvejus, kai VK gali taikyti dialogo procesu, nes Komiteto nariai dažnai įvairiai interpretuoja dialogo procesą ir trūkstamos techninės informacijos smulkų pobūdį. Tai apsunkina VK ir Komiteto darbą. Pabrėžta, kad nominacijų grąžinimas gali būti puikus įrankis tobulinti paraiškas, o kartais net imtis pozityvių išsaugojimo priemonių. Taip pat išsakytas pasiūlymas skatinti šalis kurti nacionalinius, regionius ar subregioninius Gerųjų praktikų registrus (pvz. Šiaurės šalių gerųjų praktikų registras). Dauguma Europos šalių taip pat išsakė savo susirūpinimą dėl VK rekomendacijų nesilaikymo, tuo tarpu kitiems regionams atstovaujančios šalys akcentavo Komiteto galutinio sprendimo svarbą, platesnių galimybių teikti papildomą informaciją sesijų metu būtinybę.

Kiti klausimai

Komitetas atnaujino dalį Vertinimo komisijos – išrinktas Va grupei atstovaujantis ekspertas (Lemeneh Getachew Senishaw, Etiopija), taip pat I ir II grupei atstovaujančios NVO („NKP dirbtuvės Flandrijoje“ ir Bulgarijoje veikianti Europos folkloro festivalių asociacija).

2020 m. lapkričio 30–gruodžio 5 d. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos Tarpvyriausybinio komiteto 15-oji sesija vyks Jamaikoje.

Leidinys, skirtas vertybėms ir patirtims, susijusioms su kulinariniu paveldu

(papildomas renginys)

Sesijoje pristatytas UNESCO Nevyriausybinių organizacijų forumo, ≠Heritage Alive ir Ichcap  išleistas leidinys „Traditional Food. Sharing Experiences from the Field“, skirtas įvairių pasaulio kraštų tradicinės virtuvės kultūros paveldui ir refleksijoms apie tai, kaip maistas susijęs su gyvenimo būdu, pasaulėžiūra, ritualais ir kt. Leidinio sudarytojai: Eivind Falk ir Seong-Yong Park.  Pristatymo renginyje straipsnių autoriai pristatė Sirijos, Austrijos, Indijos ir Kolumbijos patirtis. Prieiga prie elektroninės leidinio versijos čia.

2019 12 29 Kategorija: UNESCO, Nematerialus kultūros paveldas