Naujienos

Ratifikuota Globali su aukštuoju mokslo susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija

Šiandien, sausio 17 dieną, užbaigtos Globalios su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencijos ratifikavimo procedūros. UNESCO Generalinės direktorės kabinetui Paryžiuje perduotas Lietuvos prezidento pasirašytas Konvencijos ratifikavimo dokumentas. Lietuva tapo devintąja prie Konvencijos prisijungusia valstybe.

Globali su aukštuoju mokslu susijusių kvalifikacijų pripažinimo konvencija (angl. The UNESCO Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education) priimta 2019 metais Paryžiuje, UNESCO Generalinės konferencijos 40-osios sesijos metu. Tai pirmasis Jungtinių Tautų susitarimas aukštojo mokslo srityje, turintis globalią aprėptį. Konvencija pradės veikti, kai ją ratifikuos bent 20 šalių.

Nustatydama universalius kvalifikacijų pripažinimo principus, Konvencija praktiškai prisidės prie geresnės prieigos ir mobilumo tarp aukštojo mokslo institucijų visame pasaulyje, padės pagrindus teisingam, skaidriam ir nediskriminuojančiam kvalifikacijų pripažinimui. Studentai, dėstytojai ir tyrėjai turės palankesnes galimybes studijuoti bei dirbti už savo gimtosios šalies ribų.

 

Nuo regioninio prie tarptautinio standartizavimo

Iki šiol kvalifikacijų pripažinimui egzistavo penkios regioninės konvencijos. Pavyzdžiui, Lietuva dar 1999 m. prisijungė prie puikiai vertinamos Lisabonos konvencijos, apimančios Europą bei kelias kitų regionų šalis. Regioninės konvencijos ir toliau reglamentuos kvalifikacijų pripažinimą atitinkamo regiono viduje, o Globali konvencija jas papildys, nes bus taikoma tarpregioninio mobilumo atvejams.

Globalioje konvencijoje pateikiami principai didele dalimi atkartoja Lisabonos konvenciją, numatydama lanksčius ir standartizuotus pripažinimo principus, nebent kvalifikacija iš esmės skiriasi. Atitinkamai, naujosios Konvencijos ratifikavimas Lietuvai nesukuria didelės papildomos naštos, nes šalis įvairius reikalingus pokyčius įgyvendino ir tvarkas pasirengė jau po Lisabonos konvencijos ratifikavimo.

Visgi Konvencija įveda ir naujovių – joje kalbama ne tik apie kvalifikacijų ir dalinių studijų, bet ir neformaliu būdu įgytų dokumentuotų kompetencijų pripažinimą. Taip pat įvedamas įpareigojimas šalims turėti patikimus aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo mechanizmus, imtis veiksmų netinkamų praktikų atveju – visa tai pamažu turėtų prisidėti prie kokybės standartų kėlimo ir skaidrumo didinimo.

Kiekviena šalis turės paskirti instituciją, atsakingą už informacijos teikimą. Lietuvos atveju – tai Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Šių informacinių centrų tinklo buvimas palengvins informacijos gavimą iš kitų šalių ir pagreitins kvalifikacijų pripažinimą.

Konvencijos teksto projekto rengime ir svarstymuose dalyvavo daugiau nei 260 ekspertų iš 150 valstybių. Lietuvą šiame procese aktyviai atstovavo SKVC ekspertai.

Konvencijos ratifikavimo Lietuvoje eiga

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2020 metais gavusi visoms valstybėms narėms skirtą raginimą prisijungti prie Konvencijos, suprasdama šio dokumento naudą, nelaukdama pradėjo ratifikavimo procesą. Reikalingus įstatymo rengimo ir derinimo procesus sėkmingai įgyvendino ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos integracijos departamentas.

Įstatymo projektas dėl Konvencijos ratifikavimo Seimui buvo pateiktas 2021 m. birželio mėnesį, buvo svarstomas Kultūros ir švietimo bei Užsienio reikalų komitetuose. Lapkričio 4 dieną Seimo nariai įstatymą vienbalsiai priėmė (119 pasisakė už, 1 susilaikė, prieš balsavusių nebuvo), jis įsigaliojo lapkričio 13 dieną. Lietuvos prezidentas 2021 m. lapkričio 12 dieną pasirašė Konvencijos ratifikavimo instrumentą, kuris sausio 17 dieną pasiekė UNESCO Generalinės direktorės kabinetą ir buvo oficialiai užregistruotas – tai užbaigė ratifikavimo procedūrą. Lietuva tapo devintąja Konvenciją priėmusia valstybe.

Ratifikavimas kitose valstybėse

Tikimasi, kad prie Konvencijos prisijungs jos įsigaliojimui reikiamas 20-ies valstybių skaičius iki 2022 m. gegužės 18-20 d. Barselonoje vyksiančios UNESCO Pasaulinės aukštojo mokslo konferencijos (WHEC2022). Be Lietuvos ją jau yra ratifikavę 8 šalys – Norvegija,  Nikaragva, Estija, Prancūzija, Rumunija, Tunisas, Kroatija ir Šventasis Sostas. Artimiausiu metu prie šių šalių planuoja prisijungti ir Jungtinė Karalystė.

 

Su Konvencijos tekstu lietuvių kalba galite susipažinti čia:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dfd4990051c211ec862fdcbc8b3e3e05

Seime svarstyti dokumentai (komitetų išvados ir kt.) >>> 

Daugiau informacijos apie Konvencijos naudą ir ypatumus (liet. k.) >>> 

Apie visas aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimui skirtas konvencijas (ang.k.) >>> 

 

2022 01 17 Kategorija: Švietimas, Visos naujienos