Naujienos

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas ieško komunikacijos programų vadovo darbui pilnu etatu

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovas (toliau – komunikacijos programų vadovas) yra Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį bei atliekantis numatytas ir priskirtas funkcijas. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generaliniam sekretoriui.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. kuruoja ir koordinuoja UNESCO komunikacijos ir informacijos sritį (prieiga prie žinių ir informacijos, medijų vystymas, medijų ir informacinis raštingumas, žodžio laisvė, žurnalistų saugumas ir kt.) bei Lietuvoje įgyvendinamas šios srities UNESCO programas;
 2. kuruoja UNESCO stipendijas komunikacijos ir informacijos srityje, inicijuoja su sritimi susijusių UNESCO dienų minėjimą, vykdo su komunikacija ir informacija susijusią projektinę veiklą, organizuoja renginius;
 3. kuria ir įgyvendina komunikacinę strategiją ir planus, koordinuoja Komisijos ir Sekretoriato komunikacinę veiklą;
 4. užmezga ir palaiko gerus ryšius su žiniasklaida, koordinuoja ir kontroliuoja viešosios informacijos patekimą į žiniasklaidą, prieš tai suderinęs su generaliniu sekretoriumi ir kitų sričių programų vadovais, organizuoja ir koordinuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas, pristatymus ir kitus renginius bei susitikimus su visuomene;
 5. kuruoja generalinio sekretoriaus jam paskirtus darbus bei užduotis, teikia informaciją bei medžiagą kuruojamos srities Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos komitetų pirmininkams, komitetų nariams, atitinkamos srities pakomitečių nariams (organizuoja posėdžius, ruošia ir komitetų ir/arba pakomitečių nariams pateikia posėdžių medžiagą, protokoluoja posėdžius ir pan.);
 6. organizuoja kuruojamos srities Lietuvos atstovų dalyvavimą UNESCO renginiuose;
 7. informuoja su kuruojama sritimi susijusias Lietuvos institucijas bei organizacijas apie UNESCO organizuojamus tarptautinius seminarus, konferencijas, susitikimus;
 8. teikia konsultacijas dėl kuruojamos srities projektų parengimo, koordinuoja jų vykdymą ir ataskaitų parengimą;
 9. skelbia su kuruojama sritimi susijusią informaciją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainėje;
 10. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir sekretoriato ryšių su visuomene veiklą;
 11. kuruoja ir koordinuoja UNESCO matomumo gerinimo, vardo bei logotipo naudojimą bei su šia sritimi susijusią projektinę veiką ir renginių organizavimą;
 12. bendradarbiauja su UNESCO sekretoriatu, Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, švietimo įstaigomis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios suinteresuotos kuruojama sritimi ir bendrų projektų įgyvendinimu, taip pat Lietuvos visuomene, kitų šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis;
 13. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko kuruojamų sričių dokumentacijos bylas: kaupia ir sistemina dokumentus, užtikrina jų paiešką bei apskaitą;
 14. rengia atsakymus / jų projektus į gautus kuruojamos veiklos srities laiškus, paklausimus, prašymus ar kitus dokumentus, priima ir konsultuoja interesantus;
 15. rengia kuruojamos srities ketvirčio ir metines veiklos ataskaitas;
 16. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbo veiklą, laiku ir tinkamai atlieka pavestas užduotis;
 17. teikia kitiems Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojams informaciją, reikalingą pavestoms užduotims atlikti;
 18. atlieka kitas generalinio sekretoriaus pavestas užduotis, susijusias su pareigomis.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 2. turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį panašios veiklos bei visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
 3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 4. gerai mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kuris nustatomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) ir dar vieną užsienio kalbą (ne žemesniu kaip B1 lygiu);
 5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gebėti puikiai dirbti kompiuterių MS Office programiniu paketu;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų, UNESCO Konstitucijos, nacionalinių UNESCO komisijų chartijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų su pareigomis susijusių tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų bei vidinę darbo tvarką nustatančių teisės aktų nuostatomis;
 7. gerai išmanyti ir laikytis aktualių teisės aktų ir dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimų;
 8. gerai išmanyti tarptautinį bei nacionalinį elgesio protokolą bei jo laikytis;
 9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti kūrybiškus pasiūlymus.

Darbo užmokesčio pastovosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 9,5 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

Darbo pradžia – 2022 m. gruodžio 1 d.

Suinteresuotus asmenis kviečiame pateikti Sekretoriatui šiuos dokumentus:

 1. išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją (su mokymosi rezultatų įvertinimu);
 2. išsamų gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių k.;
 3. motyvacijos laišką anglų kalba, kuriame būtų nurodyti privalumui, dalykinės savybės, informacija, pagrindžianti reikalaujamą darbo patirtį, bei kt. informacija apie gebėjimą atlikti nurodytas funkcijas ir atitikimą keliamiems reikalavimams (iki 1 lapo);
 4. nurodyti du rekomenduojančius asmenis ir jų kontaktinę informaciją.

Pretendentus savo gyvenimo aprašymus ir kitą prašomą informaciją prašytume siųsti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui el. paštu lietuva@unesco.lt, nurodant laiško pavadinimą „Dėl komunikacijos programų vadovo“ iki 2022 m. lapkričio 7 d. 

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Telefonai pasiteirauti: 8 5 210 7340, 8 612 15124.
Daugiau informacijos: www.unesco.lt, www.facebook.com/UNESCO.LT

2022 10 19 Kategorija: UNESCO, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos