Naujienos

UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos – lietuvių kalba

UNESCO valstybių narių priimta Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto (DI) etikos jau prieinama ir lietuvių kalba. Ši Rekomendacija – pirmas visuotinis dokumentas, skirtas skatinti pozityvią bei lygybės ir įtraukties principu grindžiamą DI technologijų plėtrą visame pasaulyje. Žmogaus teisių apsauga ir jos skatinimas bei plėtra yra pamatinis šios Rekomendacijos principas.

Poreikį susitarti dėl tam tikrų etikos gairių dirbtinio intelekto srityje skatina ne tik šių technologijų vaidmuo ir įtaka visuomenėms, žmogaus sampratai, bet ir nepageidaujamų, nenumatytų padarinių rizika. Dirbtinio intelekto technologijos jau dabar demonstruoja beprecedentį potencialą sprendžiant globalius iššūkius, tokius kaip švietimo prieinamumas, darbo jėgos trūkumas, pandemijų suvaldymas. Kitą vertus dirbtinis intelektas gali prisidėti prie diskriminacinių nuostatų, šališkumo įtvirtinimo visuomenėse (kai gajos diskriminacinės nuostatos yra perkeliamos ir DI technologijų pritaikomos darbo atrankų metu ir pan.) ar automatizacijos sukeltos bedarbystės. Taip pat iššūkį kelia rinkos konkurencingumo užtikrinimas, kurio tikslas – užtikrinti prieigą prie DI technologijų ir naudos paskirstymą visiems, ypač mažų ar vidutinių pajamų šalių gyventojams. Šių technologijų prieinamumas neturi tapti tik privilegijuotųjų teise.

Į lietuvių kalbą išversta Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto buvo priimta 2021 m. lapkričio 9–24 d. vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 41-ojoje sesijoje. Pirmajame etape Rekomendaciją kūrė Pasaulinė mokslo žinių ir technologijų etikos komisija (angl. World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, COMEST), Tarptautinis bioetikos komitetas (angl. International Bioethics Committee, IBC), Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas (angl. Intergovernmental Bioethics Committee, IGBC) ir ekspertai iš viso pasaulio, tarp kurių ir Lietuvos mokslo bendruomenės atstovai. Po daugiau nei dvejus metus trukusių tarpvyriausybinių derybų, Rekomendacija buvo priima visuotiniu susitarimu. Tokiu būdu UNESCO valstybės narės įsipareigojo gerbti, propaguoti ir saugoti šioje Rekomendacijoje nurodytas etines vertybes, principus ir standartus, susijusius su dirbtiniu intelektu. Tai pat šiuo dokumentu šalys narės prisiėmė atsakomybę imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų veiksmingai įgyvendintos dokumente pateiktos politikos rekomendacijos.

Rekomendacijos turinyje įtvirtintas siekis, kad dirbtinio intelekto technologijų vystimas būtų grįstas žmogaus teisėmis ir visuotiniu susitarimu tarp pasaulio šalių. Ši siekis orientuotas ne į dirbtinio intelekto technologijų plėtros stabdymą, bet į valstybių, verslo, kitų subjektų skatinimą vystyti žmonijai tarnaujančias technologijas. Dokumente daugiausia dėmesio skiriama žmogaus orumo ir jo teisių klausimams, taip pat lyčių lygybei, socialiniam ir ekonominiam teisingumui bei vystymuisi, fizinei ir psichinei gerovei, įvairovei, tarpusavio ryšiams, įtraukčiai bei aplinkos ir ekosistemų apsaugai.

UNESCO rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos

Su Rekomendacija lietuvių kalba bei kitomis kalbomis galite susipažinti ir UNESCO skaitmeninėje bibliotekoje Rekomendacija dėl dirbtinio intelekto etikos – UNESCO Digital Library

 

2023 03 10 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Socialiniai ir humanitariniai mokslai, Visos naujienos