Naujienos

UNESCO rekomendacijos dėl atvirojo mokslo leidinys jau ir lietuvių kalba

Rekomendacija dėl atvirojo mokslo visuotiniu sutarimu buvo priimta 2021 m. lapkričio 23 d. vykusioje UNESCO Generalinės konferencijos 41-ojoje sesijoje. Nuo šio dokumento priėmimo visos UNESCO valstybės narės įsipareigojo gerbti, propaguoti ir saugoti šioje Rekomendacijoje nurodytas vertybes, principus ir standartus.

Rekomendacijos pagrindinis tikslas – sukurti tarptautinę atvirojo mokslo sistemą, kuri užtikrintų sąžiningą ir teisingą atvirojo mokslo veikimą visiems. Siekiama, kad mokslo ir mokslo pažangos teikiama nauda galėtų naudotis visi ir niekas neliktų nuošalyje. Mokslinės žinios turėtų būti pasiekiamos įvairioms visuomenės grupėms, o sukauptomis žiniomis, duomenimis ir metodais galėtų naudotis visos pasaulio valstybės. Tokiu būdu, visos pasaulio šalys bus labiau pasirengusios reaguoti į esamas ir būsimas sveikatos ir kitas krizes, galės sparčiau siekti Darnaus vystymo tikslų ir spręsti kitus globalius iššūkius.

Siekiant sąžiningos atvirojo mokslo sistemos, nepaprastai svarbios tokios vertybės kaip kolektyvinė nauda, lygybė ir sąžiningumas, įvairovė ir įtraukumas. Įvardinami ir pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis įtvirtinama atvirojo mokslo vertybinė sistema: skaidrumas, patikrinamumas, atsakomybė, pagarba ir atskaitomybė, lygios galimybės, bendradarbiavimas, dalyvavimas ir įtrauktis, tvarumas ir kt.

Šioje Rekomendacijoje pripažįstama, kad mokslo produktyvumą ir veiksmingumą užtikrina geresnė prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų ir jau surinktų mokslinių duomenų, nes mažėja duomenų ir mokslinės medžiagos rinkimo, kūrimo, perdavimo ir pakartotinio naudojimo dubliavimo sąnaudos. Taip būtų sudarytos sąlygos atlikti daugiau mokslinių tyrimų remiantis tais pačiais duomenimis, išaugtų socialinė mokslo įtaka. Taip pat Atvirojo mokslo sistemos skatina inovacijas, partnerystes ir dinamiškus procesus, kurie teikia didesnę ekonominę naudą.

Rekomendacijoje įvardinamos pagrindinės veiklos ir uždaviniai, kurie užtikrintų veiksmingos atvirojo mokslo sistemos kūrimą pasauliniu lygiu:

  1. propaguoti bendrą atvirojo mokslo supratimą, su juo susijusią naudą ir iššūkius, taip pat įvairius kelius į jį;
  2.  kurti atvirajam mokslui palankią politinę aplinką;
  3. investuoti į atvirojo mokslo infrastruktūrą ir paslaugas;
  4. investuoti į žmogiškuosius išteklius, mokymą, švietimą, skaitmeninį raštingumą ir gebėjimų stiprinimą atvirojo mokslo srityje;
  5. puoselėti atvirojo mokslo kultūrą ir taikyti priemones jam skatinti;
  6. skatinti inovatyvius atvirojo mokslo metodus įvairiuose mokslinio proceso etapuose;
  7. skatinti tarptautinį ir įvairių suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą atvirojo mokslo srityje, siekiant mažinti skaitmenines, technologines ir žinių spragas.

Dokumentas rekomenduoja valstybėms narėms taikyti Rekomendacijoje įtvirtintas nuostatas imantis atitinkamų veiksmų, įskaitant bet kokias teisėkūros ar kitas priemones, kad būtų įgyvendinti šios Rekomendacijos principai.

Rekomendacija lietuvių kalba, kaip ir kitomis UNESCO kalbomis, pasiekiama UNESCO skaitmeninėje bibliotekoje adresu UNESCO rekomendacija dėl atvirojo mokslo – UNESCO Digital Library bei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos svetainėje UNESCO_rekomendacija_dl_atvirojo_mokslo_LT.pdf

2023 09 25 Kategorija: Darnus vystymasis, Gamtos mokslai, Socialiniai ir humanitariniai mokslai