Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programa 

Pasaulio paveldo objektai ir vietovės yra svarbios kelionių vietos, kurios, jei tinkamai valdomos, turi didelę potencialią svarbą vietinės ekonomikos vystymuisi ir ilgalaikiam tvarumui. UNESCO Pasaulio paveldo ir tvaraus turizmo programa (angl. The UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme pristato naują požiūrį, grindžiamą dialogu ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimu, kai visapusiškai integruojamas turizmo planavimas ir paveldo valdymas, vertinamas ir saugojamas gamtinis ir kultūrinis turtas bei tinkamai išvystytas turizmas.

Ši programa skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinaciją įvairiuose sektoriuose, siekiant apsaugoti paveldą ir užtikrinti tvarų ekonominį vystymąsi.

Vizija: pasaulio paveldu ir turizmu suinteresuotos šalys yra atsakingos už išskirtinės visuotinės vertės kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimą ir už tvarų vystymąsi pasitelkiant tinkamą turizmo valdymo būdą.

Misija: palengvinti tvaraus turizmo Pasaulio paveldo objektuose ir vietovėse valdymą ir plėtrą skatinant sąmoningumą, našumą ir darnų visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, norint apsaugoti šias vietoves ir jų išskirtinę visuotinę vertę ir kartu užtikrinti, kad turizmas atneštų užtektinai pelno, kad būtų garantuotas vietovių tvarus vystymasis vietiniams gyventojams ir kokybiška patirtis lankytojams.

Pagrindinis šios programos tikslas – stiprinti palankią aplinką, propaguojant politiką, strategijas ir sistemas, palaikančias tvarųjį turizmą kaip svarbią priemonę saugant ir valdant išskirtinės visuotinės vertės kultūros ir gamtos paveldą, skatinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą planuojant, plėtojant ir valdant tvarų turizmą, įgalinant vietos bendruomenes bei integruoti tvaraus turizmo principus į Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimą.

Lietuva

Remiant UNESCO, Lietuvos, Latvijos ir Estijos darbo grupės ir valstybių nacionalinės UNESCO komisijos 2001–2003 m. parengė Baltijos šalių kultūrinio turizmo politikos dokumentą (angl. Baltic Cultural Tourism Policy Paper). UNESCO, Skandinavijos ir trijų Baltijos valstybių ekspertai  siūlė tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kuriuo būtų propaguojamas ir vystomas kultūrinis turizmas, ypatingą dėmesį skiriant kultūros paveldo ir turizmo sintezei.

2012-2014 m. vykdytas projektas Towards a Nordic-Baltic pilot region for World Heritage and Sustainable Tourism. Jis jungė Šiaurės ir Baltijos UNESCO Pasaulio paveldo miestus. Projektą finansavo Nordic World Heritage Foundation. Lietuvos objektas – Vilniaus istorinis centras. Projekto tikslas – parengti dokumentą bei apibrėžti veiklas, skirtas tvaraus turizmo vystymui UNESCO Pasaulio paveldo objektuose ir vietovėse. Projektas prisidėjo prie priemonių, skirtų įvertinti ir kurti tvaraus pasaulio paveldo turizmo strategijas, įtraukiant suinteresuotąsias šalis ir bendradarbiaujant. Šio bandomojo projekto metu buvo sukurta ir pasiūlyta analitinė sistema, kurioje pateikiamas Tvaraus pasaulio paveldo turizmo kontrolinis sąrašas, taikomas visiems regionams ir pasaulio paveldo objektams bei apima tokius klausimus kaip organizavimas ir valdymas, stebėsena, vietos bendruomenės, aplinkosaugos problemos ir lankytojų valdymas. 

2017 m. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos bendradrabiaujant su Sekretoriatu parengė turistinį leidinį "Lietuva. UNESCO pasaulio paveldas" (leidinio elektroninė versija) apie 10 Lietuvos paveldo vertybių įrašytų į tarptautinius UNESCO sąrašus  siekiant platesnės UNESCO pasaulio paveldo vertybių sklaidos Lietuvoje bei užsienyje, prisidedant prie Lietuvos, kaip patrauklios turizmui šalies, žinomumo didinimo bei teigiamo įvaizdžio užsienyje formavimo. Leidinys skirtas Lietuvos ir tarptautiniai rinkai,  išleistas lietuvių, anglų, vokiečių , prancūzų, italų, rusų, švedų, japonų, norvegų, lenkų kalbomis 43 tūkstančių egzempliorių tiražu. Leidinį numatoma platinti tarptautinėse turizmo parodose, turizmo informacijos centruose, renginiuose, per Lietuvos Respublikos ambasadas ir konsulatus prioritetinių Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkų gyventojams, potencialiems turistams, besidomintiems Lietuva.  

2017-2019 m. UNESCO kartu su žurnalu „National Geographic“ įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą „Pasaulio paveldo kelionės. Europa“. Projekto tikslas – atkreipti turistų dėmesį į mažiau lankomas UNESCO paveldo vietoves Europos Sąjungoje, skatinti tvaraus keliavimo principus, pakviesti giliau pažinti bei suvokti Europos kultūros paveldą, tradicijų reikšmę, susipažinti su istoriniais įvykiais bei išskirtinėmis asmenybėmis ir kartu įgyti naujų patirčių. Tam tikslui buvo sukurti keturi tematiniai maršrutai: Romantiškoji Europa, Antikinė Europa, Požemių Europa ir Karališkoji Europa, su kuriais galima susipažinti interneto svetainėje: https://visitworldheritage.com/en/eu

Vilnius, kuris gali puikuotis vienu didžiausių senamiesčių Šiaurės Europoje, drauge su šešiomis pasaulio paveldo vietovėmis įtrauktas į maršrutą Romantiškoji Europa.  Projektu siekiama atskleisti Vilniaus istorinio centro pasaulinį kontekstualumą, jo urbanistinį kraštovaizdį, architektūrinį išskirtinumą Europos kultūrinėje raidoje. Siekdamas populiarinti Vilniaus miesto romantiškumo aspektą, VšĮ „Go Vilnius“ parengė Vilniaus romantiškumą populiarinantį maršrutą http://www.vilnius-tourism.lt/en/what-to-see/latest-tips/your-love-story-in-vilnius/.

 

 Naudingos nuorodos