Besivystančių mažųjų salų valstybių programa

image014
Vanuatu salos, Melanezijoje, Ramiajame vandenyne

Besivystančių mažųjų salų valstybių programa (Small Island Developing States Programme): 2005 m. Port Louis‘e, Mauricijuje, įvyko Jungtinių Tautų tarptautinis susitikimas, skirtas apžvelgti Barbadoso veiksmų programos tvariai plėtrai, skirtai besivystančioms mažų salų valstybėms, vykdymą.  Susitikimo pabaigoje buvo priimta Mauricijaus strategija dėl tolimesnio besivystančių mažųjų salų valstybių tvarios plėtros veiksmų programos įgyvendinimo (ang. Mauritius Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action for the Sustainable Development of SIDS). Taip pat UNESCO Pasaulio paveldo centras iniciavo ir pristatė Pasaulio paveldo programą, skirtą besivystančioms mažųjų salų valstybėms.  Programos tikslai: a) pastangų, keičiantis informacija, koordinavimas;  b) Mauricijaus strategijos įgyvendinimas, remiantis UNESCO Pasaulio paveldo konvencija; c) veiksmų planų, skirtų Karibų ir Ramiojo vandenyno regionams, vykdymas. Programa patvirtinta 2005 m. Durbane, Pietų Afrikoje,  29 – osios Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu. (Decision 29 COM 5B).

Besivystančių mažųjų salų valstybių programa (SIDS) koordinuoja ir plėtoja Pasaulio paveldo veiklą, skirtą  Karibų jūros ir Atlanto, Indijos ir Ramiojo vandenyno saloms. SIDS programa įgyvendinama artimai bendradarbiaujant su Jūros paveldo programa bei UNESCO mokslinio sektoriaus darbų grupe, skirta būtent mažųjų salų valstybių vystymuisi. Sparčiai keičiantis pasauliui, besivystančios mažųjų salų valstybės susiduria su daugeliu sunkumų. Kai kurie iš jų yra vidiniai, jau tapę įprastais, o kai kurie – nauji ir ateinantys su išorinėmis jėgomis, keičiantys nusistovėjusį gyvenimo būdą ir raidą. Visgi mažųjų salų bendruomenės jau turi patirties, padedančios išlikti ir klestėti sunkiais etapais. Jų ilga istorija pinasi su naujais požiūriais, visuomenės mobilizacija ir inovatyvių technologijų pritaikymu. UNESCO kartu su nauja vizija ir įsipareigojimais prisideda prie šių šalių ir bendruomenių paramos veikdama kultūrą, gamtos ir socialinius mokslus, komunikaciją bei edukaciją. Kartu su vyriausybėmis, pilietine visuomene, regioninėmis institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis UNESCO siekia įgyvedinti veiksmus, kurie užtikrintų efektyvų SIDS programos vykdymą, bei aktyviai prisideda ruošiant dvidešimtmečiui skirtą apžvalgą (BPoA+20), kuri paskelbta Samoa 2014 m.

Kita su Besivystančių mažųjų salų valstybių programa susijusi ir vykdoma veikla:

Programa, skirta Besivystančių mažųjų salų valstybių programos našumo didinimui:
Tikslas yra išvystyti regionines našumo didinimo programas, skirtas Ramiojo vandenyno bei Afrikos regionų besivystančių mažųjų salų valstybių programoms, bei stiprinti jau egzistuojančią našumo programą, skirtą Karibų regiono besivystančioms salų valstybėms. Kiekvienam iš trijų SIDS regionų (Ramiojo vandenyno, Afrikos ir Karibų) turi būti pasitelkiama skirtinga strategija, atsižvelgiant į skirtingais lygiais įgyvendinamą Pasaulio paveldo konvenciją, institucinių tinklų išsivystymą, skirtingus regionių poreikius ir veiksmų planus.
• Strategija, numatyta Afrikos regiono SIDS turėtų apimti skirtingų poreikių salų valstybėse identifikavimą, taip, kaip periodinėse ataskaitose, skirtose Afrikai jau pripažintus poreikius ir iššūkius;
• Ramiojo vandenyno regiono SIDS strategija remiasi Ramiojo vandenyno pasaulio paveldo veiksmų planu, skirtu 2010–2015 metams;
• Trečioji strategija, skirta Karibų regiono SIDS, bus įgyvendinama panaudojant jau egzistuojančią Karibų regiono našumo didinimo programą (CCBP) kaip nusistovėjusį profesionalų keitimosi informacija ir mokymų tinklą.

 
Programa, skirta Karibų regiono programos našumo didinimui (CCBP):
Tai – ilgalaikė mokymų programa, akcentuojanti kultūrinio paveldo valdymą ir siekianti sukurti Karibų regiono ekspertų tinklą. Tokiu tikslu specialistai galėtų dalintis sukauptomis žiniomis, Pasaulio paveldo koncencijų nutarimų vykdymo planais bei kita veikla, susijusia su paveldo valdymu. CCBP buvo įkurta kaip atsakas į problemas, išrykėjusias Lotynų Amerikos ir Karibų periodinėje ataskaitoje, kai buvo pastebėta, jog daugelis Karibų regiono šalių vis dar stokoja našumo tinkamam esamų pasaulinio paveldo objektų saugojimui ir valdymui bei naujų objektų identifikavimui. CCBP buvo patvirtinta 2004 m. kaip dalis Karibų regiono veiksmų plano.
Pagrindiniai programos tikslai:
• Stiprinti institucijų pajėgumą kultūros paveldo saugojimo ir valdymo srityse;
• Platinti ir visapusiškaii įgyvendinti esminius Pasaulio paveldo konvencijos principus bei praktiškai vykdyti paveldo restauravimo, saugojimo ir valdymo darbus;
• Siūlyti sukauptas akademines ir technines žinias bei padėti ieškant perspektyvių sprendimų, įgyvendinant naujus projektus ir kultūrinio paveldo studijas.

 
Programa „Pasaulio paveldas – Ramiojo vandenyno regionas 2009"
Nepaisant neįprastos kultūrinės ir biologinės įvairovės ir turtingumo, Ramiojo vandenyno regionas yra mažiausiai reprezentuojamas sub-regionas Pasaulio paveldo sąraše. Kompensuojant šį disbalansą, 1997 m. Fidžyje ir 1999 m. Vanuatu vyko Pasaulio globalaus paveldo strateginiai susitikimai, kurių pasekoje daugelis Ramiojo vandenyno salų valstybių prisijungė prie Pasaulio paveldo konvencijos.