Pasaulio paveldo miškų programa

unesco.org

Pradedant 18 ha užimančiu Vallee de Mai gamtos rezervatu Seišeliuose ir baigiant 8,8 mln ha užimančiu Baikalo ežero regionu Rusijoje, UNESCO Pasaulio paveldo miškų vietovės šiuo metu sudaro virš 75 mln ha (tai – pusantro karto didesnis plotas negu Prancūzijos). Apima  daugiau negu 13% visų Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) I – IV saugomų teritorijų kategorijoms priskiriamų ir saugomų miškų visame pasaulyje. Atsižvelgiant į šiuos faktus, akivaizdu, jog UNESCO Pasaulio paveldo konvencija atlieka vieną pagrindinių vaidmenų, siekiant miškų biologinę įvairovę išsaugoti in situ (vietoje), kuri pastaruoju metu kenčia ypač dėl žmogaus veiklos: žemdirbystės, gyvulininkystės, sparčios urbanizacijos, medienos gavybos ir kt.

25-oje UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijoje (2001 m.) nutarus, kad miškams turi būti skirtas ypatingas dėmesys, pritarta Pasaulio paveldo miškų programos sukūrimui, siekiant užtikrinti, kad UNESCO Pasaulio paveldo konvencija turėtų kiek galima daugiau įtakos, prisidedant prie tolimesnio miškų išsaugojimo pasauliniu mastu.

2011 m. Jungtinės Tautos paskelbė Tarptautiniais miškų metais. Šia proga UNESCO Pasaulio paveldo centras išleido leidinį Adapting to Change – The State of Conservation of World Heritage Forests in 2011. Pagrindine tų metų tema tapo „Miškai žmonėms“ (Forest for People), taip pabrėžiant laikui bėgant vis kintančius santykius tarp žmonių ir miškų. Pagrindinis programos tikslas buvo skleisti informaciją apie darnaus miškų naudojimo galimybes, miškų nenuginčijamą svarbą mūsų planetai ir mums patiems.

37-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu (2013 m.) į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyta dar viena nauja vietovė – Zinčiangas Tianšanis  (Xinjiang Tianshan), Kinijoje. Tai jau 107 vietovė, kurios įrašymui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtakos turėjo būtent miško ekosistema, esanti šioje vietovėje. Didėjant tokių objektų skaičiui, UNESCO įgauna vis svarbesnę reikšmę, saugant pačius vertingiausius pasaulio miškus. Ir visgi miškingų vietovių įrašymo į sąrašus nepakanka, norint garantuoti jų apsaugą, reikia kur kas daugiau.

Pagrindiniai Pasaulio paveldo miškų programos uždaviniai:

  • Šią programą įtraukti į kitas tarptautines programas/ startegijas, tokias kaip Pasaulio prekybos organizacija, Biologinės įvairovės konvencija ir kt.;
  • Pasaulio paveldo miškus pristatyti kaip naudingus vietiniams gyventojams, kaimų vystymui;
  • Tęsti ir plėsti mokslinius šių miškų tyrimus;
  • Tęsti miškų kirtimo ir nykimo sukeltos taršos mažinimo programą (REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation);
  • Skatinti visuomenę lankyti Pasaulio paveldo miškus, taip užtikrinant jų paramą ir palaikymą;
  • Garantuoti efektyvius miškų tvarkybos darbus.

unesco.org

Kitos veiklos:

Biologinės įvairovės išsaugojimas ginkluoto konflikto regionuose: Pasaulio paveldo  apsauga Kongo Demokratinėje Respublikoje (Biodiversity Conservation in Regions of Armed Conflict: Protecting World Heritage in the Democratic Republic of the Congo). Programa siekiama išsaugoti Pasaulio gamtos paveldo vietovių  vientisumą Demokratinėje Kongo Respublikoje. 2000 m. ją inicijavo UNESCO Pasaulio paveldo centras, siekdamas išsaugoti penkių Pasaulio paveldo objektų ir vietovių vientisumą dėl šalyje užsitęsusio ginkluoto konflikto. Programa yra įgyvendinama kartu su Kongo gamtos apsaugos institutu (ICCN).

Pasaulio gamtos paveldo vietovių valdytojų verslo įgūdžių programa (Business Skills for Natural World Heritage Site Managers programme). Ši programa paremta bendradarbiavimu tarp tarptautinės ne pelno siekiančios aplinkosaugos organizacijos ,,Earthwatch‘‘, pasaulinės energetikos bendrovės ,,Shell‘‘ ir UNESCO Pasaulio paveldo centro. Programos tikslas – efektyvinti Pasaulio paveldo vietovių valdymą naudojant verslo planavimo metodus. Ši programa, kurią finansuoja ,,Shell‘‘, o įgyvendina ,,Earthwatch‘‘ yra paremta sėkmingu Pasaulio gamtos paveldo komercinės veiklos planavimu. Pagrindinė veikla – tai mokomieji kursai, kurių metu neapsiribojama vien darbu studijose, tačiau paveldo objektų tvarkytojai yra prašomi parengti verslo planą iki užsiėmimų (seminarų) pabaigos ir įgyvendinti jį savo vietovėse, objektuose. Vienerių metų kurso metu bendrovės ,,Shell‘‘ mentoriai palaiko ryšius su šiais žmonėmis, teikia jiems paramą, konsultacijas. Programos laikotarpis: 2009 m. – 2014 m.

Centrinės Afrikos Pasaulio miškų iniciatyva (Central Africa World Heritage Forest Initiative) (CAWHFI)). Programos tikslas – gerinti miškų, turinčių išskirtinę visuotinę vertę, buveinių tvarkymą Kamerūne, CAR, Konge ir Gabone. Programos laikotarpis: 2004 m. – 2013 m.

Pasaulio paveldo centro gamtos paveldo strategija (World Heritage Centre’s Natural Heritage Strategy). Šią strategiją 2006 m. paskelbė UNESCO Pasaulio paveldo centras ir  UNESCO Pasaulio paveldo komitetas ją patvirtino. Joje išdėstyti pagrindiniai principai, misija, strateginės gairės ir visų veiksmų, susijusių su gamtos paveldu – darbo metodai. Strategija taip pat akcentuoja pastangas ir pasiekimus, vykdomas Pasaulio paveldo programas ir iniciatyvas, susijusias su gamtos paveldu.

Biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus turizmo jungtis Pasaulio paveldo vietovėse (Linking Biodiversity Conservation and Sustainable Tourism at World Heritage Sites). Siekis – bendradarbiaujant su vietos bendruomene ir vietovių valdytojais sukurti turizmo naudojimo modelį, tam, kad būtų skatinama svarbių buveinių apsauga. Projekto veikla apėmė vietovių bendruomenės planavimo ir finansavimo mechanizmus, kurie padėtų padengti vietovių stebėsenos ir apsaugos kaštus, taip pat vietos gyventojų ir vietovių personalo sąmoningumo didinimo ir jų mokymo programas, įskaitant vietos gidų mokymą ir t. t. Programos laikotarpis: 2001 m. – 2005 m.

Lietuvoje:

Žmogus ir biosefera (MAB Man and Biosphere)
Environment Online – ENO
„Medžių olimpiada“ (Treelympics)
Lietuvos gamtos fondas
Natura2000

Publikacijos:

World Heritage Reports n°21: World Heritage Forests, Leveraging Conservation at the Landscape Level
World Heritage n°61: World Heritage Forests
World Heritage n°30: Adapting to Change – The State of Conservation of World Heritage Forests in 2011 

Atnaujinta 2014-06-30