Pasaulio paveldas

Kultūros ir gamtos paveldas yra kiekvienos tautos ir visos žmonijos neįkainojama vertybė. Suprasdamos paveldo reikšmę ir svarbą pasaulio vystymuisi, UNESCO valstybės narės 1972 m. priėmė Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvenciją (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) (toliau – Pasaulio paveldo konvencija).

Pasaulio paveldo konvencija ir Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairės (2016 m. redakcija lietuvių kalba) (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2015 m. redakcija) yra pamatiniai dokumentai, kurių nuostatos apibrėžia pasaulinės reikšmės kultūros ir gamtos paveldo sampratą ir tai, kaip ir kodėl jį reikia saugoti bei perduoti ateities kartoms.

Už sprendimų, susijusių su Pasaulio paveldo konvencija, įgyvendinimą yra atsakingas Pasaulio paveldo komitetas (the World Heritage Committee). Politinius Pasaulio paveldo komiteto sprendimus įgyvendina Pasaulio paveldo centras (World Heritage Center). (Visi Pasaulio paveldo komiteto sesijų dokumentai: http://whc.unesco.org/en/sessions/).

Vienas pagrindinių klausimų, kuriuos sprendžia Pasaulio paveldo komitetas, yra valstybių narių pateikiamų kultūros ir gamtos paveldo vietovių įrašymas į Pasaulio paveldo sąrašą (World Heritage List). Lietuva didžiuojasi net keturiomis į Pasaulio paveldo sąrašą įrašytomis vietovėmis: Vilniaus istoriniu centruKuršių nerijaKernavės archeologine vietove ir Struvės geodezinio lanko punktais

Kultūros ir gamtos paveldo vietovės, kurioms gresia ar tiesiogiai daroma žala, įrašomos į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą (World Heritage in Danger). 

Pasaulio paveldo komiteto patariamosios organizacijos yra: Tarptautinė paminklų ir paveldo vietovių taryba (International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)), Tarptautinė gamtos apsaugos sąjunga (International Union for Conservation of Nature (IUCN)) ir Tarptautinis kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo studijų centras (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).

Atnaujinta 2016-07-27