Konkursas eiti Sekretoriato Paveldo programų vadovo pareigas

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) siūlo eiti Sekretoriato paveldo programų vadovo pareigas pagal terminuotą darbo sutartį (8 val. darbo diena, 5 dienų darbo savaitė, atlyginimas – nustatytas teisės aktuose, sutartinis, sutarties terminas – nuolatinio Sekretoriato darbuotojo tikslinių atostogų laikotarpiu, numatoma darbo pradžia – 2013 m. kovo 4 d.).

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių arba humanitarinių mokslų srityje;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį panašios veiklos srityje;
 3. būti susipažinęs ir laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų, UNESCO Konstitucijos, Nacionalinių UNESCO komisijų chartijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų su pareigomis susijusių tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų bei vidinę darbo tvarką nustatančių teisės aktų;
 4. gerai išmanyti ir laikytis aktualių teisės aktų ir dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimų;
 5. gerai išmanyti tarptautinį bei nacionalinį elgesio protokolą bei jo laikytis;
 6. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 7. gerai mokėti anglų (ne žemesniu kaip B2 lygiu, nustatomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d.  sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) ir dar vieną užsienio kalbą (ne žemesniu kaip A2 lygiu);
 8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gebėti gerai dirbti kompiuterių MS Office programiniu paketu;
 9. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti kūrybingus pasiūlymus;
 10. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti paskirtų užduočių vykdymą, kokybiškai jas atlikti;
 11. būti sąžiningu, atsakingu, gebėti etiškai bendrauti raštu ir žodžiu lietuvių ir darbo užsienio kalbomis, taip pat naudojantis informacinių technologijų priemonėmis.

DARBO FUNKCIJŲ POBŪDIS

Šias pareigas einantis darbuotojas yra atsakingas ir vykdo šias funkcijas:
1.     kuruoja ir koordinuoja UNESCO materialaus kultūros paveldo sritį (pasaulio paveldas, materialus kultūros paveldas ir  jo apsaugos klausimai, kultūrinis turizmas, povandeninis paveldas ir kt.); UNESCO stipendijos paveldo srityje; inicijuoja su šia sritimi susijusių UNESCO sukačių ir datų minėjimą; vykdo su paveldu susijusią projektinę veiklą, organizuoja renginius;
2.     kuruoja generalinio sekretoriaus jam paskirtus darbus ir užduotis, teikia informaciją bei medžiagą kuruojamos srities Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos komitetų pirmininkams, komitetų nariams, atitinkamos srities pakomitečių nariams (organizuoja posėdžius, ruošia ir komitetų ir/arba pakomitečių nariams pateikia posėdžių medžiagą, protokoluoja posėdžius ir pan.);
3.     bendradarbiauja su UNESCO sekretoriatu, Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, kultūros, paveldo, turizmo sričių institucijomis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios suinteresuotos kuruojama sritimi, taip pat Lietuvos visuomene, kitų šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis;
4.     teisės aktų nustatyta tvarka tvarko kuruojamos srities dokumentacijos bylas: kaupia ir sistemina dokumentus, užtikrina jų paiešką bei apskaitą;
5.     rengia atsakymus / jų projektus į gautus kuruojamos veiklos srities laiškus, paklausimus, prašymus ar kitus dokumentus, priima ir konsultuoja interesantus;
6.     organizuoja kuruojamos srities Lietuvos atstovų dalyvavimą UNESCO renginiuose;
7.     informuoja su kuruojama sritimi susijusias Lietuvos institucijas bei organizacijas apie UNESCO organizuojamus tarptautinius seminarus, konferencijas, susitikimus;
8.     teikia konsultacijas dėl kuruojamos srities projektų parengimo, koordinuoja jų vykdymą ir ataskaitų rengimą;
9.     rengia metines kuruojamos srities veiklos ataskaitas;
10.   bendradarbiauja su įvairiomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis, užsienio ir kitomis institucijomis bei organizacijomis, suinteresuotomis kuruojamos srities bendrų projektų įgyvendinimu;
11.   savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbo veiklą, laiku ir tinkamai atlieka pavestas užduoti
12.   teikia kitiems Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojams informaciją, reikalingą pavestoms užduotims atlikti;
13.   atlieka kitas generalinio sekretoriaus pavestas užduotis, susijusias su pareigomis.

Suinteresuotus asmenis kviečiame pateikti Sekretoriatui šiuos dokumentus:

1. išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją (su mokymosi rezultatų įvertinimu);
2. išsamų gyvenimo aprašymą (CV);
3. motyvuotą laišką anglų kalba, kuriame būtų nurodyti privalumui, dalykinės savybės, informacija, pagrindžianti reikalaujamą darbo patirtį, bei kt. informacija apie gebėjimą atlikti nurodytas funkcijas ir atitikimą keliamiems reikalavimams;
4. anglų kalbos mokėjimą patvirtinantį dokumentą;
5. rekomendaciją.

Dokumentai priimami nuo 2013 m. vasario 5 d. iki 2013 m. vasario 19 d., 17.00 val., Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (Šv. Jono g. 11, LT-01123 Vilnius) arba elektroniniu paštu lietuva@unesco.lt . Atrinkti kandidatai bus kviečiami į pokalbį.

2013 02 05 Kategorija: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos