Lapkričio 5–20 d. UNESCO būstinėje vyksta 37-oji UNESCO Generalinės konferencijos sesija

Lapkričio 5–20 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta 37-oji UNESCO Generalinės konferencijos sesija.

Generalinė konferencija – aukščiausias UNESCO valdymo organas, susidedantis iš valstybių narių atstovų, kurie kas dvejus metus renkasi į pagrindinę sesiją, kur dalyvauja UNESCO valstybės narės ir asocijuotosios narės, taip pat stebėtojai iš valstybių narių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų. Pagrindinės Generalinės konferencijos  funkcijos apima politikos krypčių nustatymą bei darbo organizavimą, svarstant esminius klausimus, priimant sprendimus dėl dvimečio programų ir biudžeto.

Šios 37-osios Sesijos metu UNESCO planuojama apsibrėžti tolimesnes organizacijos veiklas artimiausiems 8-eriems metams (2014–2021).

Generalinės konferencijos Lyderių forume lapkričio 6 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Premjeras Algirdas Butkevičius. Premjeras savo kalboje pabrėžė pasaulio vystymosi darbotvarkės po 2015 m. pagrindinius iššūkius bei prioritetus: taiką ir saugumą, kokybišką švietimą visiems, mokslo inovacijas, kultūrą, jaunimo nedarbą, lyčių lygybę bei moterų įgalinimą. Kalboje taip pat padėkota UNESCO už išskirtines pastangas siekiant apsaugoti kultūros ir gamtos paveldą, skatinant kultūrų dialogą bei už sėkmingas iniciatyvas švietimo ir mokslo srityse.

Generalinės konferencijos posėdžiuose taip pat dalyvauja LR delegacijos nariai: Lietuvos Ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas bei Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos narys, susisiekimo viceministras Arijandas Šliupas.

Sekretoriato atstovai: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė, komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė, švietimo ir mokslo programų vadovas Arūnas Mark.

Platesnę informaciją apie UNESCO Generalinės konferencijos darbotvarkę, nagrinėjamus klausimus bei posėdžių transliacijas galite rasti UNESCO svetainėje.

2013 11 06 Kategorija: Ambasadoriai, Jungtinės Tautos, Nacionalinė UNESCO komisija, Renginiai, UNESCO, Visos naujienos