Lietuva mini 25-ąsias metines UNESCO organizacijoje

Šių metų spalio 7 d. Lietuvos Respublika mini savo narystės Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijoje 25-metį.

Šia iškilminga proga Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kartu su Lietuvos nacionaline filharmonija rengia koncertą, kuris vyks š. m. spalio 30 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Jame koncertuos šiais metais UNESCO menininkės taikai vardą pelniusi Violeta Urmana, Alfredo Nigro ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas dirigento Modesto Pitrėno. Koncerto metu surinktos lėšos skirtos UNESCO vykdomoms mergaičių švietimo Afrikos šalyse programoms finansuoti.

1991 m. spalio 7 d. tapusi UNESCO nare, Lietuva aktyviai dalyvauja organizacijos veikloje, yra ratifikavusi visas svarbiausias UNESCO konvencijas, net dešimt kultūros, gamtos ir dokumentinio paveldo vertybių yra pripažintos pasauliniu mastu bei įrašytos į UNESCO sąrašus.

Pagrindinė UNESCO misija – prisidėti prie pasaulio taikos ir saugumo stiprinimo vystant  bendradarbiavimą tarp tautų švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse. Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinio pasaulio problemos įgauna vis kompleksiškesnes formas, siekiant kurti ir įgyvendinti veiksmingus sprendimo būdus, UNESCO veikloje vis labiau diegiamas darnaus vystymosi principas, integruojantis ekonominę, socialinę ir ekologinę dimensijas. Itin daug dėmesio skiriama švietimui, kreipiančiam į darnų vystymąsi, darnią gyvenseną, žmogaus teises ir lyčių lygybę, puoselėjančiam taiką, nesmurtinę kultūrą ir pasaulinį pilietiškumą bei pripažįstančiam kultūrų įvairovės ir kultūros įtaką darniam vystymuisi. Viena esminių UNESCO priedermių yra poveikis visuomenės kaitai inicijuojant diskusijas aktualiais viešosios politikos klausimais. Globalūs švietimo,mokslo, kultūros raidos klausimai UNESCO darbotvarkėje yra siejami su visuomenės darnaus vystymosi siekiais bei jų įgyvendinimo raiška nacionaliniame kontekste. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2015 m. rugsėjo 25 d., dalyvaujant pasaulio valstybių vadovams, priėmė Darnaus vystymosi tikslus (angl. Sustainable Development Goals), kuriais bus vadovaujamasi priimant įvairaus lygio – tarptautinius, nacionalinius, įvairių sektorių – sprendimus nuo 2016 iki 2030 metų. Jungtinių Tautų valstybės narės savarankiškai sprendžia, kaip šie sprendimai bus įgyvendinami jų šalyse, tuo tarpu šalių nacionalinės UNESCO komisijos aktyviai prisideda prie darnaus vystymosi uždavinių, susijusių su švietimu, mokslu, kultūra, paveldo apsauga ir komunikacija pristatymo visuomenei, profesinėms bendruomenėms, telkia įvairių suinteresuotųjų – valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų idėjas bei teikia jų įgyvendinimo rekomendacijas.

Suvokti Lietuvos visavertės narystės UNESCO veikloje svarbą šiandien itin svarbu, nes, ilgą laiką buvusi finansinės paramos gavėja, Lietuva tapo paramos teikėja ir lygiaverte partnere įgyvendinant šios organizacijos misiją. Šiame kokybiškai naujame narystės etape aktualu veiksmingai išnaudoti UNESCO, kaip unikalaus tarptautinio intelektinio forumo, teikiamas galimybes: perimti kitų valstybių ir organizacijos ekspertų gerąją patirtį ir žinias, taip pat dalintis patirtimi ir informacija, reikšminga formuojant demokratijos, žmogaus teisių, atviros visuomenės, darnumo principais grindžiamą politiką.

Atsižvelgiant į UNESCO tikslus ir vykdomą veiklą, nekyla abejonių, kad Lietuvos narystė šioje organizacijoje laikytina svarbia ne tik įgyvendinant konstitucinius užsienio politikos tikslus, bet ir stiprinant pamatines konstitucines vertybes – demokratiją, žmogaus teises ir teisės viršenybę.

2016 10 27 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Minimos datos, Visos naujienos