Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas narystei UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinkle!

Kviečiame mokyklų komandas teikti paraiškas tapti UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto Lietuvos tinklo narėmis!

Pasaulinio UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo (UNESCO ASPnet) narės diegia Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus ir UNESCO vertybes į ugdymo turinį vykdydamos ilgalaikius ir pilotinius projektus, kurdamos ir išbandydamos novatoriškus švietimo šaltinius ir priemones, stiprindamos dalinimosi gerąja patirtimi tarp mokyklų įgūdžius ir įpročius.

Trys svarbiausi UNESCO ASPnet akcentai:

1. Vieningos mokyklos požiūris, leidžiantis kiekvienam besimokančiajam suteikti galimybę ugdyti vertybes, įgūdžius ir žinias reikalingas aktyviai prisidėti prie tvarios taikos ir vystymosi, taigi ir paskatintų mokinių pasirengimą veiksmingai spręsti 21-ojo amžiaus iššūkius. Mokyklų orientavimas taikos bei darnaus vystymosi kryptimis apima: esminių lokalių ir globalių problemų įtraukimą į mokymo programą, interaktyvių, įtraukiančių į dalyvavimą mokymo ir mokymosi metodų, skatinančių kritinį mąstymą, požiūrio kaitą ir globalų pilietiškumą, kūrimą, visos mokyklos, kaip besimokančios aplinkos, kūrimą, puoselėjant ekologinį požiūrį į mokyklos gyvenimą, būvimą mokykloje ir veiklą mokyklos vardu, priartinant mokyklos pastangas puoselėti pagarbą žmogaus teisėms ir skatinti darnaus vystymosi veiklas prie vietos bendruomenės. ASPnet mokyklos yra pasirengusios tapti šio naujojo vieningos mokyklos požiūrio ambasadorėmis.

2. Globalaus pilietiškumo švietimas, kuriuo siekiama suteikti besimokantiesiems galią įsitraukti bei imtis aktyvaus vaidmens vietos ir pasaulio lygmenimis spręsti pasaulio iššūkius bei iniciatyviai siekti teisingesnio, taikesnio, tolerantiškesnio, labiau įtraukiančio, saugesnio ir darnesnio pasaulio. Globalaus pilietiškumo švietimas yra transformuojamasis, suteikiantis galimybių ir įgūdžių besimokantiesiems realizuoti savo teises ir pareigas geresniam pasauliui ir ateičiai. Jis remiasi kitais transformuojančiojo švietimo procesais, kaip žmogaus teisių švietimas, darnaus vystymosi švietimas, tarptautinis/tarpkultūrinis mokymasis ir taikos švietimas.

3. Darnaus vystymosi švietimas, kuriuo siekiama pasauliniu mastu perorientuoti švietimą taip, kad jis suteiktų galimybę kiekvienam susikurti vertybes, požiūrius, įgūdžius ir įgyti žinias reikalingas prisidėti prie darnaus vystymosi. Darnaus vystymosi neįmanoma pasiekti vien techniniais sprendimais, politiniais reguliavimais ar fiskalinėmis priemonėmis. Reikalingas fundamentalus pokytis žmonių mąstysenoje ir veiksmuose bei perėjimo prie darnaus gyvenimo būdo. Tik švietimas ir mokymasis visuose lygiuose ir visuose socialiniuose kontekstuose gali generuoti tokį esminį pokytį.

Jei kartu su mumis manote, kad šie akcentai yra svarbūs ugdant atsakingus pasaulio piliečius, siekiate šių principų savo mokykloje, norite stiprinti įgūdžius ir dalintis gerąja patirtimi, tumet kviečiame tapti UNESCO asocijuota mokykla. Tam tereikia užpildyti 2 paraiškos formas lietuvių ir anglų kalba, paaiškinant kaip mokykla stengsis integruoti UNESCO vertybes į ugdymo turinį mokslo metų eigoje, pasirenkant vieną ar kelias tinklo prioritetines temas, išsiųsti jas iki rugpjūčio 27 dienos adresu Lietuva@unesco.lt, praeiti atranką ir laukti teigiamo atsakymo iki rugsėjo 4 dienos.

Prisijungdama prie UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo mokykla:

  • tampa tiesiogiai su Jungtinių Tautų sistema susijusio pasaulio tinklo dalimi;
  • dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokymuose ir konferencijose;
  • gauna UNESCO generalinio direktoriaus pasirašytą narystės sertifikatą;
  • naudoja mokymo priemones apie Jungtinių Tautų sistemą ir pasaulinius iššūkius;
  • skaito reguliariai leidžiamus naujienlaiškius su naujausia informacija apie mokymo priemones ir veiklas;
  • gauna UNESCO generalinio direktoriaus žinutes tarptautinių dienų proga;
  • naudojasi kitų Jungtinių Tautų organizacijų sukurtomis priemonėmis;
  • gali dalyvauti 10 tarptautinių svarbiausių ilgalaikių programų tokiomis temomis kaip tarpkultūrinis dialogas, darnus vystymasis, pasaulio paveldas;
  • gali susisiekti su įvairių Jungtinių Tautų kompetencijos sričių ekspertais Lietuvoje.

SVARBU! Visos sėkmingai atranką praėjusios UNESCO asocijuotųjų mokyklų Lietuvos tinklo narės išbandys novatorišką atviraisiais skaitmeniniais ženkliukais paremtą neformaliojo ugdymo pasiekimų pripažinimo sistemą. Tinkle dalyvaujančios mokyklos bus apmokytos integruoti šią sistemą į neformaliojo ugdymo procesą, įgyvendinant mokyklos veiklos planą pasirinkta UNESCO tinklo prioritetine tema, vertinti komandos narių ir mokinių įsitraukimą, indėlį, pasiekimus atviraisiais skaitmeniniais ženkliukais.

Jei vis dar dvejojate…..

Kokia nauda iš narystės UNESCO ASPnet?

Narystė neatneša jokios finansinės naudos. UNESCO asocijuotųjų mokyklų mokytojams ir mokiniams atneša pasididžiavimo jausmą būti pasaulinio UNESCO tinklo nariais, „būti sprendimo, bet ne problemos, dalimi“.  Mainai ir partnerystės tarp mokyklų ir valstybių gilina žinojimą ir supratimą apie kitas kultūras. Mokytojams galimybė dalyvauti bendruose švietimo projektuose ir dalintis patirtimis su kolegomis iš viso pasaulio yra stiprus motyvacijos ir įkvėpimo šaltinis. Mokiniams galimybė prisiimti atsakomybę ir stiprinti įvairius įgūdžius yra puikus pasirengimas brandžiam pilietiškumui. Asocijuotos mokyklos gerina ugdymo turinį mokykloje ir plėtoja dalyvavimo metodus mokymo ir mokymosi procesuose. Į pagalbą tam UNESCO kuria ir skleidžia mokymo priemones, naujienlaiškius, kitas publikacijas.

Ar mokyklos gali naudoti UNESCO ASPnet logotipą?

UNESCO asocijuotos mokyklos, turinčios oficialų narystės UNESCO ASPnet sertifikatą, išduotą  ASPnet tarptautinio koordinatoriaus, yra skatinamos naudoti jungtinį UNESCO ASPnet logotipą įvairiose komunikacinėse aplinkose. Tik oficialiai registruotos tinklo narės turi teisę naudoti logotipą, laikydamosi oficialių logotipo naudojimo taisyklių.

Kas gali siekti narystės UNESCO ASPnet?

UNESCO asocijuotųjų mokyklų projekto tinklo narėmis gali siekti tapti ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, profesinio ugdymo mokyklos (valstybinės ir privačios) bei mokytojų rengimo institucijos.

Paraiškos forma lietuvių kalba ASPnet paraiškos anketa_2017

Paraiškos forma anglų kalba ASPnet-school-application-form (1)

ASPnet mokyklų tinklo prioritetinės sritys 2017

Daugiau informacijos teiraukitės el. paštu Lile{eta}unesco.lt ir telefonu 8 5 2107340.

2017 07 04 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Asocijuotų mokyklų tinklas, Visos naujienos