Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas ieško Mokslo programų vadovo 1 etatui

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) siūlo darbą Sekretoriato mokslo programų vadovui pagal terminuotą darbo sutartį (2 metų), 40 val. darbo savaitė, atlyginimas – teisės aktų nustatytose ribose, priedai prie atlyginimo skiriami teisės aktų nustatyta tvarka.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Kuruoja ir koordinuoja UNESCO mokslo sritį:

1.1. kuruoja ir koordinuoja UNESCO mokslo srities temas: gamtos mokslai, socialiniai ir humanitariniai mokslai, Geologijos mokslų, Hidrologijos ir MAB („Žmogus ir biosfera“) programos, darnaus vystymosi, klimato kaitos, etikos, bioetikos, žmogaus teisių, jaunimo, lygių galimybių, fizinės kultūros ir sporto, antidopingo klausimai, Rekomendacijos dėl mokslo ir mokslininkų, Rekomendacijos dėl atvirojo mokslo, Rekomendacijos dėl etinių klausimų susijusių su klimato kaita, Rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto etikos, Konvencijos dėl Dopingo nevartojimo sporte įgyvendinimo klausimai, UNESCO katedros ir centrai.
1.2. kuruoja UNESCO stipendijas mokslo srityje, inicijuoja su sritimi susijusių UNESCO dienų minėjimą; vykdo su mokslu susijusią projektinę veiklą, organizuoja renginius;
1.3. kuruoja generalinio sekretoriaus jam paskirtus darbus bei užduotis, teikia informaciją bei medžiagą kuruojamos srities Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos komitetų pirmininkams, komitetų nariams, atitinkamos srities pakomitečių nariams (organizuoja posėdžius, ruošia ir komitetų ir/arba pakomitečių nariams pateikia posėdžių medžiagą, protokoluoja posėdžius ir pan.);
1.4. organizuoja kuruojamos srities Lietuvos atstovų dalyvavimą UNESCO renginiuose;
1.5. informuoja su kuruojama sritimi susijusias Lietuvos institucijas bei organizacijas apie UNESCO organizuojamus tarptautinius seminarus, konferencijas, susitikimus;
1.6. teikia konsultacijas dėl kuruojamos srities projektų parengimo, koordinuoja jų vykdymą ir ataskaitų parengimą;
1.7. skelbia su kuruojama sritimi susijusią informaciją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainėje;
1.8. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos ir sekretoriato ryšių su visuomene veiklą;
1.9. kuruoja ir koordinuoja UNESCO matomumo gerinimo, vardo bei logotipo naudojimą bei su šia sritimi susijusią projektinę veiklą ir renginių organizavimą;
1.10. bendradarbiauja su UNESCO sekretoriatu, Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, švietimo įstaigomis, asociacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios suinteresuotos kuruojama sritimi ir bendrų projektų įgyvendinimu, taip pat Lietuvos visuomene, kitų šalių nacionalinėmis UNESCO komisijomis;
1.11. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko kuruojamos srities dokumentacijos bylas: kaupia ir sistemina dokumentus, užtikrina jų paiešką bei apskaitą;
1.12. rengia atsakymus / jų projektus į gautus kuruojamos veiklos srities laiškus, paklausimus, prašymus ar kitus dokumentus, priima ir konsultuoja interesantus;
1.13. rengia kuruojamos srities metines veiklos ataskaitas;
1.14. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbo veiklą, laiku ir tinkamai atlieka pavestas užduotis;
1.15. teikia kitiems Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojams informaciją, reikalingą pavestoms užduotims atlikti;
1.16. atlieka kitas generalinio sekretoriaus pavestas užduotis, susijusias su pareigomis.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių ar humanitarinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažesnę nei 2 metų patirtį panašios veiklos srityje;
 • gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu;
 • gerai mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kuris nustatomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6) ir dar vieną užsienio kalbą (ne žemesniu kaip B1 lygiu);
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir gebėti puikiai dirbti kompiuterių MS Office programiniu paketu;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų, UNESCO Konstitucijos, nacionalinių UNESCO komisijų chartijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų su pareigomis susijusių tarptautinių, Europos Sąjungos bei nacionalinių teisės aktų bei vidinę darbo tvarką nustatančių teisės aktų nuostatomis;
 • gerai išmanyti ir laikytis aktualių teisės aktų ir dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimų;
 • gerai išmanyti tarptautinį bei nacionalinį elgesio protokolą bei jo laikytis;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, teikti kūrybiškus pasiūlymus;

Darbo užmokesčio pastovosios dalies koeficientas nuo 6,5 iki 9,5 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).
Darbo pradžia – 2021 m. birželio 15 d.

Suinteresuotus asmenis kviečiame pateikti Sekretoriatui šiuos dokumentus:

 1. išsilavinimą liudijančio dokumento kopiją (su mokymosi rezultatų įvertinimu);
 2. išsamų gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių k.;
 3. motyvacijos laišką anglų kalba, kuriame būtų nurodyti privalumui, dalykinės savybės, informacija, pagrindžianti reikalaujamą darbo patirtį, bei kt. informacija apie gebėjimą atlikti nurodytas funkcijas ir atitikimą keliamiems reikalavimams (iki 1 lapo);
 4. nurodyti du rekomenduojančius asmenis ir jų kontaktinę informaciją.

Pretendentus savo gyvenimo aprašymus ir kitą prašomą informaciją prašytume siųsti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui el. paštu lietuva@unesco.lt nurodant laiško pavadinimą „Dėl Mokslo programų vadovo“ iki 2021 m. gegužės 28 d. 

Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Telefonas pasiteirauti  (8 5) 210 7340; 8 612 15124.

Daugiau informacijos: www.unesco.lt, www.facebook.com/UNESCO.LT

2021 05 10 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos