Naujienos

Kvietimas teikti minimų sukakčių kandidatūras UNESCO

UNESCO kviečia valstybes nares teikti pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių žmonių, svarbių jubiliejinių įvykių ir datų kandidatūras UNESCO minimų sukakčių sąrašui 2020-2021 metais . Kiekviena valstybė narė turi teisę pateikti svarstymui 2 kandidatūras; pageidautina, jog viena iš jų būtų susijusi su lyčių lygybės aspektais.
Pagrindiniai UNESCO minimų sukakčių atrankos kriterijai:
 
1. Visi jubiliejiniai įvykiai ir datos turi būti susiję su UNESCO propaguojamomis idėjomis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse. Sukakčių kandidatūros turi skatinti toleranciją, taiką, kultūrų dialogą ir tautų tarpusavio supratimą. Pirmenybė turi būti teikiama sukaktims, glaudžiai susijusioms su aktualiais UNESCO prioritetais ir, jei įmanoma, iš anksto aukšto lygio suplanuotiems renginiams;
2. Negali būti teikiamos valstybių įkūrimo, nepriklausomybės ar institucinės santvarkos įtvirtinimo, karinių įvykių jubiliejinės datos;
3. Teikiami gali būti įžymių pasaulinės arba regioninės reikšmės asmenybių (po jų mirties) jubiliejai, darbai ar įvykiai, neabejotinai žinomi už savo šalių ribų, atspindintys UNESCO idealus, vertybes, kultūrų įvairovės propagavimą ir universalumą;
4. Siūlomos datos turėtų minėti 50-metį, 100-metį ir t.t.;
5. Subregioniniai, regioniniai arba tarptautiniai renginiai turi būti iš anksto suplanuoti sukakties minėjimui, o lėšos skirtos įgyvendinti minėjimo programą vienoje ar daugiau su sukaktimi susijusių valstybių narių. Valstybės narės privalo surengti bent vieną subregioninę, regioninę ar tarptautinę veiklą (regioninę/ tarptautinę konferenciją, parodą, daugiakalbę komunikacinę medžiagą, renginį/parodą UNESCO būstinėje);
6. Visos sukaktys turi būti teikiamos, užsitikrinus palaikymą iš kitų, mažiausiai dviejų valstybių narių arba regiono grupės. Sukaktys, kurios susijusios su daugiau nei viena šalimi, turi būti teikiamos bendrai visų suinteresuotų valstybių narių;
7. Sukaktys, susijusios su nematerialiuoju kultūros paveldu – žodinėmis tradicijomis, atlikimo menais, socialinėmis praktikomis ir ritualais bei šventėmis, žiniomis ir praktikomis, susijusiomis su gamta ir pasauliu bei tradiciniais amatais – negali būti teikiamos šiam sąrašui, nes jų ištakos negali būti datuotos.
 
Organizacijų pasiūlymai kartu su paaiškinamaisiais raštais laukiami Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (milda@unesco.lt) iki š. m. lapkričio 19 d.
 
2018 10 19 Kategorija: Minimos datos