Naujienos

UNESCO Konstitucija – jau ir lietuvių kalba

Pirmosios UNESCO Konstitucijos eilutės išraižytos dešimčia pasaulio kalbų greta UNESCO būstinės esančioje Tolerancijos aikštėje, Paryžiuje © UNESCO/Claude Michel

2013 m. birželio 22 d. oficialus Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos Konstitucijos vertimas į lietuvių kalbą paskelbtas „Valstybės žiniose“ (Žin., Nr. 66-3297).

UNESCO Konstitucija – svarbiausias Organizacijos dokumentas – priimta 1945 m. lapkričio 16 d. Londone.

UNESCO Konstitucijos preambulėje skelbiama, jog „mintys apie karus gimsta žmonių protuose, todėl būtent žmonių sąmonėje privalu skiepyti taikos gynimo idėją“.

Siekiant vieningai, ilgai ir nuoširdžiai išlaikyti ir ginti taiką, Valstybės, šios Konstitucijos Šalys, yra „pasiryžusios visiems užtikrinti visavertes ir lygias švietimo galimybes, laisvą objektyvios tiesos siekį ir laisvus idėjų bei žinių mainus, apsisprendžia puoselėti ir plėtoti savo tautų tarpusavio santykius, siekdamos geresnio tarpusavio supratimo ir teisingesnio bei tikresnio vienos kitų gyvensenos pažinimo“.

Kaip apibrėžiama Konstitucijoje, pagrindinis UNESCO tikslas – „prisidėti prie taikos ir saugumo palaikymo stiprinant bendradarbiavimą per švietimą, mokslą ir kultūrą, kad būtų užtikrinta visuotinė pagarba teisingumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, kurias visoms tautoms, neatsižvelgiant į rasinius, lyties, kalbos ar religijos skirtumus, įtvirtina Jungtinių Tautų Chartija“.

UNESCO Konstitucija (LT)

UNESCO Constitution (EN)

2013 08 08 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos