Naujienos

Suburta Darnaus vystymosi švietimo darbo grupė

Globalūs švietimo, mokslo, kultūros raidos klausimai UNESCO darbotvarkėje yra siejami su visuomenės darnaus vystymosi siekiais bei jų įgyvendinimo raiška nacionaliniame kontekste. Pripažindama išskirtinį švietimo vaidmenį visuomenės pokyčiams, UNESCO įsipareigojo prisidėti prie vieno darnaus vystymosi tikslų – „Užtikrinti įtraukų ir lygiavertį kokybišką švietimą ir visiems suteikti mokymosi visą gyvenimą galimybių“ – įgyvendinimo. Pažymėtina, kad šiuolaikiniam žmogui svarbių kompetencijų ugdymo veiksmingumas yra vienas esminių švietimo kokybės kriterijų.

Lietuvos mokyklos 2023 m. rugsėjį pradeda dirbti pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Atsižvelgdama į jų išskirtinį dėmesį kompetencijų plėtotei, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija subūrė Darnaus vystymosi švietimo darbo grupę. Ji parengs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtas rekomendacijas dėl darnaus vystymosi turinio bei metodų interpretavimo atnaujintame ugdymo turinyje, prisidedant prie Bendrosiose programose numatytų uždavinių įgyvendinimo ir švietimo kokybės gerinimo.

Darbo grupę sudaro 15 asmenų, kurie pagal savo indėlį suskirstyti į keturis pogrupius:

Nacionalinės UNESCO komisijos nariai:

 • Laima Galkutė (grupės iniciatorė ir vadovė);
 • Rūta Krasauskienė;
 • Žymantas Morkvėnas;
 • Jonas Ruškus.

Darnaus vystymosi ekspertai:

 • Dainius Genys (Vytauto Didžiojo universitetas);
 • Edvina Krokaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
 • Rimantas Vaitkus  (Vilniaus universitetas).

Švietimo ekspertai:

 • Sandra Kairė (Vilniaus universitetas);
 • Giedrė Kvieskienė (Vytauto Didžiojo universitetas);
 • Šarūnas Gerulaitis (Mykolo Romerio universitetas ir Verkių mokykla-daugiafunkcis centras, Vilnius);
 • Asta Navickaitė (Žemynos gimnazija, Vilnius).

Patarėjai – suinteresuotųjų šalių atstovai:

 • Vilma Bačkiūtė (Respublikos Prezidento patarėja, Švietimo, mokslo ir kultūros grupė);
 • Rūta Baškytė (Vyriausioji patarėja, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos);
 • Agnė Buraitytė (Patarėja klimato, aplinkosaugos ir skaitmeninimo klausimais, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje);
 • Jolanta Markevičienė (Programos „Darni mokykla“ koordinatorė, Sostinės vaikų ir jaunimo centras).

Atskiriems klausimams aptarti bus pasitelkiami ir kiti ekspertai, o daliniams rezultatams aprobuoti – rengiamos diskusijos ir kūrybinės dirbtuvės mokytojams.

Darbo grupės rezultatui pasiekti numatytas vienerių metų laikotarpis – iki 2024 m. balandžio 30 d.

 


2023 m. balandžio 13 dieną surengtos pirmosios kūrybinės dirbtuvės, pavadinimu „Darnaus vystymosi temos ir kompetencijų raiška mokomuosiuose dalykuose”. Jose dalyvavo skirtingų mokomųjų dalykų mokytojai iš „Darni mokykla” tinklo, dirbtuves vedė darbo grupės vadovė L. Galkutė, narės J.Markevičienė ir Dr. E. Krokaitė. Renginys vyko VDU patalpose (T.Ševčenkos g. 31).

Pirmoje dirbtuvių dalyje L. Galkutė atskleidė darnaus vystymosi temų tarpdalykiškumą, skirtingų kompetencijų tikrąją reikšmę ir sisteminio mąstymo svarbą. Antroje dalyje dirbtuvių dalyviai grupėse rengė temų „Tvarūs miestai ir gyvenvietės“ ir „Pažangios technologijos ir inovacijos“ įgyvendinimo aprašus, keitėsi idėjomis ir diskutavo, kokia turėtų būti kompetencijų raiška.

 

2023 04 13 Kategorija: Darnus vystymasis, Švietimas