Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas UNESCO besimokančiųjų miestų tinklui

UNESCO skelbia kvietimą teikti paraiškas Pasauliniam besimokančių miestų tinklui (UNESCO Global Network of Learning Cities). Tinklo gairėse besimokantis miestas apibrėžiamas, kaip miestas gebantis veiksmingai mobilizuoti turimus visų sektorių resursus įtraukiojo mokymosi nuo pagrindinės ugdymo iki aukštojo mokslo skatinimui, mokymuisi šeimose ir bendruomenėse atgaivinimui,  profesinio tobulinimosi skatinimui, šiuolaikinių mokymosi technologijų plėtotei, mokymosi kokybės gerinimui, mokymosi visą gyvenimą kultūros plėtrai. Šių siekių įgyvendinimas veda prie geresnio miestiečių įgalinimo, socialinės sanglaudos, ekonominės ir kultūrinės gerovės ir darnaus vystymosi.

UNESCO Pasaulinio besimokančių miestų tinklo iniciatyva pripažinta svarbia Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslų, ypač 4-ojo (Užtikrinti įtraukųjį, teisingą ir kokybišką švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą lygias galimybes visiems) ir 11-ojo (Kurti įtraukius, saugius, prisitaikančius, darnius miestus ir gyvenvietes), programos įgyvendinimo priemone, leidžiančią į šios programos įgyvendinimą įtraukti miestų bendruomenes, įgalinančią miestiečius tapti kaitos agentais, skatinančią kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės suvokimą už bendrą darnią ateitį.

Daugiau informacijos čia.

2016 02 05 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos