10 METŲ UNESCO KULTŪRŲ RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO KONVENCIJAI

Romero Bayter (Kolumbija) tapybos paroda"Extracomunitario" Nac. UNESCO kom. galerijoje, 2014 m.

Nuo pat UNESCO kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo  konvencijos priėmimo 2005 m. bei pirmųjų  valstybių narių periodinių ataskaitų pateikimo 2012 ir 2013 m., ši konvencija įsitvirtino kaip svarbus teisės instrumentas, skatinantis pripažinti dvigubą: kultūrinę ir ekonominę kultūros produktų ir paslaugų prigimtį tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu.

Ratifikuota jau 134 valstybėse narėse Konvencija apibrėžia tikslus ir uždavinius, skatinančius kūrybingumą ir inovacijas, siekiant stiprinti įtraukųjį (inclusive ang.), darnųjį  ir tvarųjį vystymąsi. Tai instrumentas, prisidedantis prie menininkų, kūrėjų, kultūros veikėjų, praktikų teisės kurti, gaminti, platinti ir naudotis kultūros produktais, paslaugomis ir veiklomis užtikrinimo. Ši konvencija atsirado po to, kai tarptautinėje bendruomenėje susiformavo  poreikis sukurti ir įgyvendinti tarptautinį teisės aktą, kuriuo būtų pripažįstama:

  • išskirtinis kultūros produktų, paslaugų ir veiklų, kaip tapatumo, verčių ir reikšmių stimuliatoriaus, pobūdis;
  • kad dėl ekonominio kultūros produktų, paslaugų ir veiklų aspekto jie negali būti vertinami tik kaip prekybos objektai ar vartojimo prekės.

Ratifikuodamos konvenciją valstybės narės prisijungia prie šių tikslų:

  • skatinti kultūros politiką ir priemones, stiprinančias kūrybingumą, suteikiančias kūrėjams galimybes dalyvauti vietos ir tarptautinėse rinkose, kur jų darbai / kūriniai būtų pripažįstami, įvertinami bei užtikrinti jų platų prieinamumą;
  • pripažinti ir gerinti kūrybinių industrijų indėlį į ekonominį ir socialinį vystymąsi, ypač besivystančiose valstybėse;
  • integruoti kultūrą į darnaus vystymosi strategijas ir nacionalines vystymosi politikas;
  • skatinti tarptautinį bendradarbiavimą menininkų mobilumo srityje bei laisvą kultūros produktų ir paslaugų judėjimą.

Šios konvencijos sudedamoji dalis, Tarptautinis kultūrų įvairovės  fondas, sudarytas iš laisvanoriškų valstybių narių indėlių, skirtas besivystančių valstybių darniam vystymuisi ir skurdo mažinimui per kultūros programas. Nuo 2010 m. Tarptautinis kultūrų įvairovės fondas investavo apie 5,3 milijonus JAV dolerių, finansuodamas 78 projektus 48 besivystančiose valstybėse.

UNESCO kviečia valstybes nares minėti Konvencijos 10-metį, rengiant šiai progai skirtus renginius ir pasinaudoti galimybe paskelbti apie tai UNESCO interneto svetainėje.

2015 03 09 Kategorija: UNESCO, Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos