Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“

Pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įrašyti 2006 metais. Pirmuoju dokumentu tapo Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kurio vienintelis Lietuvoje esantis egzempliorius šiuo metu saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Nacionaliniame registre iš viso įrašyti 88 dokumentai: 45 iš jų pripažinti regioninės (europinės) ir 43 – nacionalinės reikšmės dokumentais.

2006 m.

1. Martynas Mažvydas. Catechismusa prasty szadei, makslas skaitima raschta yr giesmes, 1547 m., Karaliaučius

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

2. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, 1990 m. kovo 11 d., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos valstybės naujajame archyve

3. Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos privilegija Vilniaus katedrai, 1387 m. vasario 17 d., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

4. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Vilniaus kolegijos pertvarkymo į universitetą, 1578 m. liepos 17 d., Lvovas

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Akademijos bei Universiteto teisių suteikimo Vilniaus kolegijai, 1579 m. balandžio 1 d., Vilnius

Popiežiaus Grigaliaus XIII bulė, kuria patvirtinamas Vilniaus universiteto įsteigimas, 1579 m. spalio 30 d., Roma

Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve

5. Laureae Academicae seu Liber Continens Ritum Promovendi et Catalogum Promotorum Ad Gradum Doctoratus, Licentiatus, Magisterii, et Baccalaureatus In Alma Academia Vilnen. Soc. Iesu. Comparatus et ordinatus Anno 1650* 

* Akademijos laurai arba laipsnių teikimo ir daktaro, licenciato, magistro ir bakalauro laipsnių siekiančiųjų Vilniaus Jėzaus draugijos Akademijos knyga, surašyta ir sudaryta 1650 metais

Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

6. XIV a. pabaigos – XX a. I pusės dokumentų, rašytų bažnytine slavų kalba, kolekcija

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

7. Atvirukas Salut de Vilna. Montagne de château* su 1897 m. lapkričio 27 d. pašto antspaudu
*Pasveikinimas iš Vilniaus. Pilies kalnas

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos literatūros ir meno archyve

8. Kauno fotografai. Kauno senoji portretinė fotografija, 1863–1940 m.

Nacionalinės reikšmės, saugoma Kauno technologijos universiteto bibliotekoje

9. Šiaulių kraštotyros draugijos (1927–1940 m.) etnografinis archyvas

Nacionalinės reikšmės, saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje

10. Lietuvos karo aviacijos viršininko, brigados generolo Antano Gustaičio lėktuvo ANBO–IV (ANBO 41) brėžiniai, XX a. 4-asis dešimtmetis

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos aviacijos muziejuje

11. Juozo Miltinio fondas, 1940–1994 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Panevėžio aps. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

12. Balio Karvelio sklandytuvo BK-4 aerodinaminių ir konstrukcinių charakteristikų visas komplektas, 1955–1956 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos aviacijos muziejuje

2007 m.

13. Trumpas šventadieniams skirtų evangelijų skaitinių rinkinys (Turovo evangelijos fragmentas), XI a.

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

14. Mikalojus Daukša. Kathechismas arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs, 1595 m., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

15. Jonas Jaknavičius. Ewangelie polskie y litewskie*, 1647 m., Vilnius 
*Lenkiškos ir lietuviškos evangelijos

Regioninės reikšmės, saugoma Kauno technologijos universiteto bibliotekoje

16. Matteo Praetorio. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne*, 1690 m.
*Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla

Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

17. Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis*, XIX a.
*Vilniaus medicinos draugijos narių registracijos knyga – Aukso knyga

Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

18. Vilniaus žydų geto fondas. Spektaklių, koncertų, paskaitų, minėjimų, sporto varžybų, susirinkimų afišų, plakatų ir skelbimų apyrašas Nr. 2, 1942–1943 m.

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

19. Fotografijų albumas iš grafo Michailo Muravjovo muziejaus archyvo, XIX a.icon_doc_pdf

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve

20. Lietuviškų šelako plokštelių kolekcija, XX a. pradžia

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

21. Kino siužetai Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė ir Trečioji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda, 1924 m. rugpjūčio 23–25 d.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

22. Kino siužetas Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus laidotuvės, 1927 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

23. Janinos Čižinauskaitės, 1942 m. nužudytos Kauno IX forte, laiškai artimiesiems

Nacionalinės reikšmės, saugomi Kauno IX forto muziejuje

2008 m.

24. Tetraevangelija (Sapiegų, arba Žyrovičų, evangelija), XVI a. vidurys

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

25. Jan Seklucjan. Katechismu text prosti dla prostego ludu. * 1545 m., Karaliaučius

* šį veikalą, pažodžiui į lietuvių kalbą verčiamą kaip „Paprastas katekizmo tekstas paprastiems žmonėms“, labiau įprasta vadinti mažuoju liuteronišku katekizmu

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

26. Žemėlapis Mappa rzeki Wilij, od jej źródła aż do pierwszej przystani handlowej w Kostykach, zdjęta podczas żeglugi odbytej po tej rzece w 1857 roku przez Konstantego hr[abiego] Tyszkiewicza, rzeczywystego członka Wileńskiej Archeologicznej Komissyi i Muzeum Starożytności, rzekę mierzył i mappę rysował Jerzy Szantyr, (1857 m.)* ir atlasas Atlas raf głównych na rzece Wilji zmierzonych i zrysowanych podczas wycieczki naukowej, odbytej po tej rzece w 1857 roku przez Konstantego hrabiego Tyszkiewicza i przez tegoż złożone w Wileńskim Muzeum w 1859 roku, pisał Jerzy Szantyr, (1859 m.)**
*Vilijos-Neries aukštupio žemėlapis nuo jos versmių iki pirmosios prekybinės prieplaukos ties Kostikų (Kastikų) kaimu, sudarytas per 1857 metais Vilniaus archeologinės komisijos ir Senienų muziejaus tikrojo nario grafo Konstantino Tiškevičiaus ta upe surengtą ekspediciją. Upę matavo ir žemėlapį braižė Jurgis Šantyras (Jerzy Szantyr)
**Vilijos-Neries upės svarbiausių rėvų atlasas. Rėvos išmatuotos ir nubraižytos 1857 metais per grafo Konstantino Tiškevičiaus surengtą mokslinę ekspediciją ta upe; atlasas paties Konstantino Tiškevičiaus 1859 metais įteiktas Vilniaus senienų muziejui; piešė Jurgis Šantyras (Jerzy Szantyr), 1859

Regioninės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje

27. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis, 1645 m.

Regioninės reikšmės, saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla“

28. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija, 1908–1949 m.

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

29. Vaizdo ir garso dokumentai, liudijantys 1989 m. rugpjūčio 23 d. akciją Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

30. Baltramiejus Vilentas. Enchiridion. Catechismas maszas..., Karaliaučius: per Jurgi Ostenbergera, 1579 m.

Baltramiejus Vilentas. Euangelias bei Epistolas..., Karaliaučius: per Jurgi Ostenbergera, 1579 m.

Nacionalinės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

31. Jono Rustemo piešiniai ant beržo tošies Suimtieji icon_doc_pdf ir Moters portretas icon_doc_pdf

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve

32. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštis Tayslos augiyynis koremy taalpynas augimys ..., 1835–1843 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

33. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

34. Maironio rankraštis – lyrikos knygos Pavasario balsai paskutinė autorinė redakcija, 1927 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje

35. Mstislavo Dobužinskio archyvas, XX a.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje

36. Vlado Putvinskio-Pūtvio šeimos archyvas, XX a.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje

37. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija, 1949 m. vasario 16 d.

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos ypatingame archyve

38. Dokumentinis filmas Kurėno sugrįžimas, 1993 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

39. Dokumentinių filmų ciklas Lietuvininkų kraštas, 1998 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

2011 m.

40. Avraamkos metraštis, 1495 m.

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

41. Liber Extraordinarius Provincialis (Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga), 1582–1642 m.

Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

42. Wiresnibe arba roda siociesa Letuwos pri wiresniawsos wysu lanku yr Letuwos wayska Tadeuszas Kosciuszkas gałwos… : [Lietuvos Vyriausiosios tautos tarybos 1794 m. gegužės 15 d. aplinkraštis dėl Tado Kosciuškos 1794 m. gegužės 2 d. universalo]; Vilnius: Akademijos sp., 1794

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

43. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio privilegija, patvirtinanti Vitebsko Švč. Trejybės bažnyčios fundaciją, 1503 m. rugpjūčio 17 d., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

44. Vilhelmo Janiselio tremties fotografijos, 1949–1958 m.

Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos centriniame valstybės archyve

45. Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekcija, 1781–1842 m.

Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros herbariume

46. Lietuvių DP spaudos rinkinys, 1945–1952 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

47. Rankraštiniai lietuviški poteriai, XVI a.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje

48. Kunigo Jurgio Matulaičio dienoraštis, 1918–1919 m. ir 1921 m., bei popiežiaus Benedikto XV bulės dėl kun. Jurgio Matulaičio skyrimo Vilniaus vyskupu, 1918 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

49. Antano Miškinio tremties kūrybos rankraščiai, 1941–1953 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje

2013 m.

50. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego od Nayiasnieyszego Hospodara Króla J. M. Zygmunta Augusta Roku 1564 w Bielsku wydany* arba Antrasis Lietuvos Statutas

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

51. Jonas Rikovijus. Neues... Gesangbuch... //  Naujos... GIESMJU KNYGOS..., 1685 m., Karaliaučius

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

52. Kristijono Donelaičio autografai: Donalitius C. Pawasario Linksmybės; Wasaros darbai: [poemos „Metai“ dalys]; Fortsetzung: [fragmentas apie Selmo trobą; su laiško nežinomam adresatui nuotrupa]; [Laiškai]: Szirdingsʼ Brolau! S. T. Hochzuehrender, Mein geliebter, schoner Freund! Tolminkemen, d. 16. August 1777: [du laiškai Valtarkiemio kunigui Johanui Gotfrydui Jordanui]

Regioninės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

53. [Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą] / [iš vokiečių kalbos vertė R. D.] [Kristijonas Donelaitis]. – [Karaliaučius, po 1769-11-19].

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

54. Lietuvoje leistos knygos hebrajų kalba, 1759–1900  m.

Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

55. Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, XIX–XX a. I pusė

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Vilniaus universiteto bibliotekoje

56. Kėdainių kino studijos Mėgėjas sukurtų filmų kolekcija, 1963–2004 m.

Nacionalinės reikšmės, saugoma Kėdainių kino studijoje Mėgėjas

2015 m.

57. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto II 1563 ir 1568 m. LDK bajorų katalikų ir stačiatikių teisių valstybės tarnybos ir žemėvaldos srityse sulyginimo privilegijos

Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

58. Grafikos darbas Gardino vaizdas, 1568 m., Niurnbergas

Regioninės reikšmės, saugomas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

59. Popiežiaus Klemenso VIII brevė Quae ad sanctorum, 1602 m. lapkričio 7 d., Roma

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

60. Pranciškaus Šrubauskio parengto katekizmo antrosios laidos egzempliorius, 1725 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

61. Lietuvos dvarų parceliacijos, kaimų ir miestelių išskirstymo viensėdžiais ir sklypais planai, 1854-1946 m. pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

62. Antano Baranausko vertimo „Biblija. Rasztas Szwentas Seno ir Naujo Testamento“ ir „Knįga Psalmu“ rankraščiai, 1901-1902 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje  pdf_button pdf_button pdf_button

63. Dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai), 1942–1956 m. pdf_button pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje bei Lietuvos ypatingajame archyve

2017 m.

64. Teodoro Narbuto veikalo Dzieje starożytne narodu litewskiego* parankinis egzempliorius, 1835–1841 m., Vilnius pdf_buttonpdf_buttonpdf_buttonpdf_button

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

65. Fulgenty Dryjacki, Aleksandras Tarasevičius (iliustr.). Thesaurus sacratissimae vitae passionis pretiosissimi sanguinis D. N. Iesu Christi *, 1682 m., Vilnius pdf_buttonpdf_buttonpdf_button

* Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiojo gyvenimo, kančios ir brangiausiojo kraujo lobynas

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

66. 1949 m. masinio gyventojų trėmimo operacijos Priboj žemėlapis pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos ypatingajame archyve

67. Mato Strašuno asmeninė žydų knygų kolekcija, XVI–XIX a. ppt-button

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

68. Raportų knyga Vytauto Didžiojo garbei, 1930 m. pdf_buttonpdf_buttonpdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

2019 m.

69. Elijo ben Saliamono Zalmano publikuoti darbai pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

70.  Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai, 1831–1858 m. pdf_button pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje

71. Stasio Ušinsko filmas Storulio sapnas ir lėlių marionečių brėžiniai, 1938 m.  pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Rasos Ušinskaitės ir Lietuvos centriniame valstybės archyve

72. Martyno Mažvydo autografas, 1546–1548  pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

73. Capitolium perennis gloriae...*, 1690 m., Kijevas  pdf_button pdf_button pdf_button

* Amžinosios šlovės Kapitolijus

Regioninės reikšmės, saugomaLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

74. Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija, XIX a. I pusė  pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekoje

2021 m.

75. Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

76. Dviejų inkunabulų konvoliutas (1497 ir 1500 m. Prahoje čekų kalba išleisti du Čekijos karalystės teisiniai dokumentai: Artikule sněmovni z roku 1497 ir Zřízení zemské Vladislavské (Jura et constitutiones regni Bohemiae)

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

77. Kazimiero Kristupo Daukšos gramatikos Trumpa kalbamokslė liežuvio lietuviško rankraštis

Nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

78. Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynas

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

79. Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika

Regioninės reikšmės, saugoma Kauno arkivyskupijos muziejuje

80. Miniatiūra, vaizduojanti Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį ir jo žmoną Oną Vytautienę

Nacionalinės reikšmės, saugoma Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

81. Broniaus Krivicko literatūrinės veiklos artefaktai

Nacionalinės reikšmės, saugomi Biržų krašto muziejuje „Sėla“

82. Tremtinės Dalios Grinkevičiūtės rankraštinis palikimas

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionaliniame muziejuje 

2023 m.

83. Bostono Lietuvių enciklopedijos archyvas 

Nacionalinės reikšmės, saugomas Amerikos lietuvių kultūros archyve

84. Kražių vargonininko sąsiuvinis

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

85. Joachimo Lelevelio rankraštinės kartografijos rinkinys

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

86. Motiejaus Valančiaus rankraštis „Žemaitiu wiskupiste“, 1847 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

87. Jono Kimbaro gedulinė knyga „Funebria“, 1603 m., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

88. Virgilio Puccitelli operos „L´Andromeda“ libretas, 1644 m., Vilnius

Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje