Lietuvos nacionalinis registras „Pasaulio atmintis“

Pirmieji dokumentai ir jų kolekcijos į Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ įrašyti 2006 metais. Pirmuoju dokumentu tapo Martyno Mažvydo „Katekizmas“, kurio vienintelis Lietuvoje esantis egzempliorius šiuo metu saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje.

Nacionaliniame registre iš viso įrašyti 74 dokumentai: 36 iš jų pripažinti regioninės (europinės) ir 38 – nacionalinės reikšmės dokumentais.

2006 m.

1. Martynas Mažvydas. „Catechismusa prasty szadei …“, 1547 m., Karaliaučius.
Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

2. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, 1990 m. kovo 11 d., Vilnius.
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos valstybės naujajame archyve

3. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegija Vilniaus katedrai, 1387 m. vasario 17 d., Vilnius.
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

4. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Vilniaus kolegijos pertvarkymo į universitetą, 1578 m. liepos 17 d., Lvovas;

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija dėl Akademijos bei Universiteto teisių suteikimo Vilniaus kolegijai, 1579 m. balandžio 1 d., Vilnius;

Popiežiaus Grigaliaus XIII bulė, kuria patvirtinamas Vilniaus universiteto įsteigimas, 1579 m. spalio 30 d., Roma.
Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos valstybės istorijos archyve

5. Laureae Academicae seu Liber continens ritum promotorum ad gradum doctoratus, licentiatus, magisterii et baccalaureatus in alma AcademiaVilnensi Soc. Iesu comparatus et ordinatus anno 1650*
* Akademijos laurai arba laipsnių teikimo ir daktaro, licenciato, magistro ir bakalauro laipsnių siekiančiųjų Vilniaus Jėzaus draugijos Akademijos knyga, surašyta ir sudaryta 1650 metais
Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

6. XIV a. pabaigos – XX a. I pusės dokumentų, rašytų bažnytine slavų kalba, kolekcija
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

7. Atvirukas „Salut de Vilna. Montagne de château“* su 1897 m. lapkričio 27 d. pašto antspaudu
*Pasveikinimas iš Vilniaus. Pilies kalnas
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos literatūros ir meno archyve

8. Kauno fotografai. Kauno senoji portretinė fotografija (kolekcija), 1863–1940 m.
Nacionalinės reikšmės, saugoma Kauno technologijos universiteto bibliotekoje

9. Šiaulių kraštotyros draugijos (1927–1940 m.) etnografinis archyvas
Nacionalinės reikšmės, saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje

10. Lietuvos karo aviacijos viršininko, brigados generolo Antano Gustaičio lėktuvo ANBO–IV (ANBO 41) brėžiniai, XX a. 4-asis dešimtmetis
Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos aviacijos muziejuje

11. Juozo Miltinio fondas, 1940–1994 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Panevėžio aps. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

12. Balio Karvelio sklandytuvo BK-4 aerodinaminių ir konstrukcinių charakteristikų pilnas komplektas, 1955–1956 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos aviacijos muziejuje

2007 m.

13. Trumpas šventadieniams skirtų evangelijų rinkinys (Turovo evangelijos fragmentas), XI a.
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

14. Mikalojus Daukša. „Katechizmas“ arba „Mokslas kiekwienam krikszionii priwalus“, 1595 m., Vilnius.
Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

15. Jonas Jaknavičius. „Ewangelie polskie y litewskie“*, 1647 m., Vilnius. 
*Lenkiškos ir lietuviškos evangelijos
Regioninės reikšmės, saugoma Kauno technologijos universiteto bibliotekoje

16. Matteo Praetorio. „Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne“* [1690 m.]
*Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla
Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

17. „Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis*, XIX a.
*Vilniaus medicinos draugijos narių registracijos knyga – Aukso knyga
Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

18. Vilniaus žydų geto fondas. Spektaklių, koncertų, paskaitų, minėjimų, sporto varžybų, susirinkimų afišų, plakatų ir skelbimų apyrašas Nr. 2, 1942–1943 m.
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

19. Fotografijų albumas iš grafo Michailo Muravjovo muziejaus archyvo, XIX a. icon_doc_pdf
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve

20. Lietuviškų šelako plokštelių kolekcija, XX a. pr.
Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

21. Kino siužetai „Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė“ ir „Trečioji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda“, 1924 m. rugpjūčio 23–25 d.
Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

22. Kino siužetas „Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus laidotuvės“, 1927 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos centriniame valstybės archyve

23. Janinos Čižinauskaitės, 1942 m. nužudytos Kauno IX forte, laiškai artimiesiems
Nacionalinės reikšmės, saugomi Kauno IX forto muziejuje

2008 m.

24. „Sapiegų“ arba „Žirovicų“ Evangelija, XV–XVI a.
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

25. Jano Seklucjano (apie 1510–1578 m.) parengtas „Katechismu text prosti dla prostego ludu“* 1545 m., Karaliaučius.
* šį veikalą, pažodžiui į lietuvių kalbą verčiamą kaip „Paprastas katekizmo tekstas paprastiems žmonėms“, labiau įprasta vadinti mažuoju liuteronišku katekizmu
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

26. Žemėlapis „Mappa rzeki Wilij, od jej źródła aż do pierwszej przystani handlowej w Kostykach, zdjęta podczas żeglugi odbytej po tej rzece w 1857 roku przez Konstantego hr[abiego] Tyszkiewicza, rzeczywystego członka Wileńskiej Archeologicznej Komissyi i Muzeum Starożytności, rzekę mierzył i mappę rysował Jerzy Szantyr“, (1857 m.)* ir atlasas „Atlas raf głównych na rzece Wilji zmierzonych i zrysowanych podczas wycieczki naukowej, odbytej po tej rzece w 1857 roku przez Konstantego hrabiego Tyszkiewicza i przez tegoż złożone w Wileńskim Muzeum w 1859 roku, pisał Jerzy Szantyr“, (1859 m.)**
*Vilijos-Neries aukštupio žemėlapis nuo jos versmių iki pirmosios prekybinės prieplaukos ties Kostikų (Kastikų) kaimu, sudarytas per 1857 metais Vilniaus archeologinės komisijos ir Senienų muziejaus tikrojo nario grafo Konstantino Tiškevičiaus ta upe surengtą ekspediciją. Upę matavo ir žemėlapį braižė Jurgis Šantyras (Jerzy Szantyr)
**Vilijos-Neries upės svarbiausių rėvų atlasas. Rėvos išmatuotos ir nubraižytos 1857 metais per grafo Konstantino Tiškevičiaus surengtą mokslinę ekspediciją ta upe; atlasas paties Konstantino Tiškevičiaus 1859 metais įteiktas Vilniaus senienų muziejui; piešė Jurgis Šantyras (Jerzy Szantyr), 1859
Regioninės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje

27. Juzefo Naronovičiaus-Naronskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis, 1645 m.
Regioninės reikšmės, saugomas Biržų krašto muziejuje „Sėla“

28. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija, 1908–1949 m.
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

29. Vaizdo ir garso dokumentai, liudijantys 1989 m. rugpjūčio 23 d. akciją „Baltijos kelias“ – žmonių grandinę, sujungusią tris valstybes laisvės vardan
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

30. Baltramiejus Vilentas. „Enchiridion. Katechismas maszas... Karaliaučius: per Jurgi Ostenbergera“, 1579 m.; Baltramiejus Vilentas. „Euangelias bei Epistolas... Karaliaučius: per Jurgi Ostenbergera“, 1579 m.
Nacionalinės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

31. Jono Rustemo piešiniai ant beržo tošies „Suimtieji“ icon_doc_pdf  ir „Moters portretas“ icon_doc_pdf
Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve

32. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštis „Tayslos augiyynis koremy taalpynas augimys ...“, 1835–1843 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

33. 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija
Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

34. Maironio rankraštis – lyrikos knygos „Pavasario balsai“ paskutinė autorinė redakcija, 1927 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje

35. Mstislavo Dobužinskio archyvas, XX a.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje

36. Vlado Putvinskio-Pūtvio ir jo šeimos archyvas, XX a.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Šiaulių „Aušros“ muziejuje

37. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracija, 1949 m. vasario 16 d.
Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos ypatingame archyve

38. Dokumentinis filmas „Kurėno sugrįžimas“, 1993 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

39. Dokumentinių filmų ciklas „Lietuvininkų kraštas“, 1998 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje

2011 m.

40. Avraamkos metraštis, 1495 m.
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

41. Liber Extraordinarius Provincialis (Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga), 1582–1642 m.
Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje

42. Lietuvos vyriausiosios tautos tarybos 1794 m. gegužės 15 d. aplinkraštis dėl Tado Kosciuškos 1794 m. gegužės 2 d. universalo,
Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

43. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija, patvirtinanti Vitebsko bažnyčios fundaciją, 1503 m.
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

44. Wilhelmo Janiselio tremties fotografijos, 1949–1958 m.
Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos centriniame valstybės archyve

45. Senojo Vilniaus universiteto herbariumo kolekcija, 1781–1842 m.
Regioninės reikšmės, saugoma Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros herbariume

46. Lietuvių DP spaudos rinkinys, 1945–1952 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

47. Rankraštiniai lietuviški poteriai, XVI–XVIII a.
Nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje

48. Kunigo Jurgio Matulaičio dienoraštis, 1918–1919 m., ir popiežiaus Benedikto XV bulės apie kun. Jurgio Matulaičio skyrimą Vilniaus vyskupu, 1921 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

49. Antano Miškinio tremties kūrybos rankraščiai, 1941–1953 m.
Nacionalinės reikšmės, saugomi Maironio lietuvių literatūros muziejuje

2013 m.

50. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego od Nayiasnieyszego Hospodara Króla J. M. Zygmunta Augusta Roku 1564 w Bielsku wydany, arba Antrasis Lietuvos Statutas.
Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

51. Rikovijus, Jonas. Neues... Gesangbuch... = Naujos... giesmju knygos... Karaliaučius, 1685.
Regioninės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

52. Kristijono Donelaičio autografai: Donalitius C. Pawasario Linksmybės; Wasaros darbai: [poemos „Metai“ dalys]; Fortsetzung: [fragmentas apie Selmo trobą; su laiško nežinomam adresatui nuotrupa]; [Laiškai]: Szirdingsʼ Brolau! S. T. Hochzuehrender, Mein geliebter, schoner Freund! Tolminkemen, d. 16. August 1777: [du laiškai Valtarkiemio kunigui J. G. Jordanui].
Regioninės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

53. Gromata vieno gaspadoriaus būrams apie ganyklų perdalijimo naudą / iš vok. k. vertė R. D. [Kristijonas Donelaitis]. – [Karaliaučius, po 1769 XI 19].
Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

54. Lietuvoje leistos knygos hebrajų kalba, 1759–1900  m.
Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

55. Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai, XIX–XX a. I pusė.
Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Vilniaus universiteto bibliotekoje

56. Kėdainių kino studijos „Mėgėjas“ sukurtų filmų kolekcija, 1963–2004 m.
Nacionalinės reikšmės, saugoma Kėdainių kino studijoje „Mėgėjas“

2015 m.

57. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto II 1563 ir 1568 m. LDK bajorų katalikų ir stačiatikių teisių valstybės tarnybos ir žemėvaldos srityse sulyginimo privilegijos

Regioninės reikšmės, saugomos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

58. Grafikos darbas „Gardino vaizdas“, 1568 m.

Regioninės reikšmės, saugomas Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose

59. Popiežiaus Klemenso VIII brevė „Quae ad sanctorum“, 1602 m. 

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

60. Pranciškaus Šrubauskio parengto katekizmo antrosios laidos egzempliorius, 1725 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

61. Lietuvos dvarų parceliacijos, kaimų ir miestelių išskirstymo viensėdžiais ir sklypais planai, 1854-1946 m. pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve

62. Antano Baranausko vertimo „Biblija. Rasztas Szwentas Seno ir Naujo Testamento“ ir „Knįga Psalmu“ rankraščiai, 1901-1902 m.

Nacionalinės reikšmės, saugomi Vilniaus universiteto bibliotekoje  pdf_button pdf_button pdf_button

63. Dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai) pdf_button pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre

2017 m.

64. Teodoro Narbuto (Teodor Mateusz Ostyk-Narbutt, 1784-1864) veikalo „Dzieje narodu litewskiego“ („Lietuvių tautos istorija“, Vilnius, 1835-1841) parankinis egzempliorius pdf_buttonpdf_buttonpdf_buttonpdf_button

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

65. Fulgento Dryjackio parengtas apeigynas Thesaurus sacratissimae vitae passionis praetiosissimi sanguinis D. N. Iesu Christi,
puoštas Aleksandro Tarasevičiaus medžio raižiniais pdf_buttonpdf_buttonpdf_button

Regioninės reikšmės, saugomas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

66. 1949 m. masinio gyventojų trėmimo operacijos „Priboj” žemėlapis pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomas Lietuvos ypatingajame archyve

67. Mato Strašuno asmeninė žydų knygų kolekcija ppt-button

Regioninės reikšmės, saugoma Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

68. Raportų knyga „Vytauto Didžiojo garbei“ pdf_buttonpdf_buttonpdf_buttonpdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos centriniame valstybės archyve

2019 m.

69. Elijo ben Saliamono Zalmano publikuoti darbai pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

70.  Simono Daukanto originaliosios kūrybos ir vertimų autografai pdf_button pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir Vilniaus universiteto bibliotekoje

71. Stasio Ušinsko filmas „Storulio sapnas” ir lėlių-marionečių brėžiniai pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomi Rasos Ušinskaitės ir Lietuvos centriniame valstybės archyve

72. Martyno Mažvydo autografas pdf_button pdf_button pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje

73. Amžinosios šlovės Kapitolijus pdf_button pdf_button pdf_button

Regioninės reikšmės, saugomaLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

74. Neformalios lituanistinės mokyklos Kretingos bernardinų vienuolyne dokumentų kolekcija pdf_button

Nacionalinės reikšmės, saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolyno bibliotekoje