UNESCO programa „Švietimas 2030"

2015 metais baigėsi nuo 2000 m. vykdytos UNESCO programos „Švietimas visiems“ (Education for All - EFA), įgyvendinimas. Naujosios programos patvirtinimas sutapo su Darnaus vystymosi tikslų paskelbimu. UNESCO yra pagrindinė institucija koordinuojanti 4-ojo Darnaus vystymosi tikslo, skirto švietimui, įgyvendinimą. Jo įgyvendinimui yra skirta programa, pavadinta „Švietimas 2030", patvirtinta 2015 m. UNESCO generalinėje konferencijoje.

Pagrindinis UNESCO tikslas - naująją švietimo darbotvarkę kaip galima labiau priartinti prie globalios plėtros darbotvarkės. Todėl naujoji švietimo po 2015 metų darbotvarkė su vienu universaliu švietimo tikslu - užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems - tapo sudėtine 2015 m. JT „Darnaus vystymosi tikslų“ (pakeitusių „Tūkstantmečio plėtros tikslus“) programos dalimi. Tai yra esminis koncepcinis pasikeitimas, siekiant ambicingos, integruotos ir universalios švietimo  darbotvarkės, identifikuojančios švietimo viziją 2015-2030 metais, atsižvelgiant į besivystančių ir išsivysčiusių šalių poreikius ir raidos tendencijas (visuomenių senėjimas, poreikis mokymuisi visą gyvenimą ir pan.), numatant inovatyvius finansavimo mechanizmus ir vystomojo bendradarbiavimo partnerystes.

Nauja programa yra glaudesnė, konkretesnė, prioritetizuotas mokytojų rengimas, taip pat besimokančiųjų darnaus vystymosi kompetencijų ir vertybinių nuostatų formavimas. Programa glaudžiai susieta su kitomis UNESCO iniciatyvomis, būtent Darnaus vystymosi švietimo ir Globalaus pilietiškumo iniciatyva.

UNESCO akcentuoja platesnius švietimo tikslus labiau subalansuojant bendrą švietimo misiją. Tai aktualizuoja UNESCO iniciatyvų švietimo srityje svarbą, mat jos kokybiškai papildo Europos Sąjungos kontekste ir strateginiuose dokumentuose akcentuojamus švietimo, kaip darančio įtaką konkurencingumui, įsidarbinamumui ir kitiems ūkio augimą skatinantiems veiksniams, tikslus. Globalaus pilietiškumo švietimo ir darnaus vystymosi švietimo – dviejų svarbiausių naujosios darbotvarkės kūrimo gairių - nuostatos ir temos yra integruotos Lietuvos švietimo įstatyme.

Daugiau: https://en.unesco.org/themes/education2030-sdg4