Gamtos mokslai

UNESCO gamtos mokslų programa grindžiama dviem svarbiausiomis veiklos kryptimis:

  • nuoseklus ir racionalus gamtos išteklių, aplinkos valdymas, siekiant socialinio saugumo ir gerovės;
  • galimybių moksle ir technologijose kūrimas, siekiant padidinti žmogiškuosius ir institucinius pajėgumus ir plėsti žinių visuomenę; mokslo politikos pritaikymas socialiniams poreikiams.

Svarbu pastebėti, kad siekti iškeltų tikslų UNESCO gamtos mokslų programa siūlo, vadovaujantis transdisciplininiu požiūriu, skatindama jungti gamtos bei socialinių ir humanitarinių mokslų teikiamas galimybes, ieškant galimų sprendimo kelių. Pripažįstama, kad ekologinės, aplinkos užterštumo ir nykimo problemos tampa vis aktualesnės, tačiau veiksmai siekiant sustabdyti situacijos blogėjimą dažnai būna pavieniai ir neadekvatūs, todėl pripažįstama, kad norint iš esmės užkirsti kelią gamtos naikinimui ir užtikrinti darnų vystymąsi būtina šviesti ir ugdyti visuomenę gamtos tausojimo dvasia, atskleisti biologinės ir kultūrinės įvairovių sąsajas. Bandymas žvelgti į darnų vystymąsi platesnėje perspektyvoje – įsivyraujantis UNESCO požiūris.

Pagrindiniai UNESCO gamtos mokslų programos prioritetai:

UNESCO gamtos mokslų programos veiklos formos:

  • tarpdisciplininio aplinkos ir vystymosi sričių programų bendradarbiavimo skatinimas; mokslininkų, ekspertų ir sprendimų priėmėjų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant efektyviausių, moksliniais tyrimais paremtų sprendimų nacionalinėje gamtosaugos politikoje;
  • žinių visuomenės kūrimas ir nacionalinių galimybių moksle bei technologijose stiprinimas, pasinaudojant informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis;
  • nacionalinių aplinkos stebėjimo sistemų, duomenų ir indikatorių bazių stiprinimas, siekiant geresnio aplinkosaugos sistemų supratimo, įvertinimo, prognozavimo ir valdymo;
  • integruotų sprendimų palaikymo sistemų, kurios paspartintų reagavimą į kompleksines aplinkos ir vystymosi problemas, diegimas;
  • metodologijų, skirtų konfliktų dėl gamtos resursų sprendimui ir prevencijai, kūrimas.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikla gamtos mokslų srityje yra derinama atsižvelgiant į minėtus prioritetus ir Pasaulio mokslo konferencijos rekomendacijas. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas nacionalinės žmogiškųjų resursų bazės ir mokslinės infrastruktūros plėtimui ir stiprinimui, mokslo integravimui į kultūrą, mokslo švietimui ir technologinių galimybių plėtimui. Nuosekli, ilgalaikė nacionalinė vyriausybės programa, užtikrinanti nuolatinę paramą mokslo ir technologijos vystymui, apimanti etinius mokslinės pažangos aspektus, turėtų būti kuriama ir įgyvendinama bendradarbiaujant vyriausybei ir akademinėms institucijoms, privačiam sektoriui ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Mokslo ir technologijos pažangos valdymui yra svarbus nacionalinių ir sub-regioninių žmogiškųjų resursų didinimas, reformos nacionalinėse ir regioninėse mokslo, technologijos ir inovacijų sistemose, vidurinio ir aukštojo mokslo institucijų glaudesnis bendradarbiavimas, vyriausybės, verslo ir mokslo institucijų ryšių stiprinimas, švietimo bei mokslo ir technologijų pažangos teikiamų galimybių prieinamumas, parama jauniems mokslininkams bei tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir technologijų valdymo srityje, kuriant statistinių duomenų ir indikatorių bazių tinklus.

UNESCO organizacijos prioritetai ir svarbiausia veikla yra įgyvendinama per ilgalaikes reguliariąsias programas. Būtent mokslo srityje yra vykdoma daugiausia reguliariųjų programų, į kurias gana sėkmingai yra įsiliejusi ir Lietuva.