UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“

UNESCO programa „Žmogus ir biosfera“ (MAB - Man and Biosphere) inicijuota siekiant sukurti teorinę bazę gamtos mokslų ir socialinių mokslų ribose, kuri nurodytų pagrindines gaires, kaip racionaliai naudoti ir tausoti biosferos išteklius ir pagerinti ryšį tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos.

Lietuvos "Žmogus ir biosfera" nacionalinis komitetas

Žmogus ir biosfera programoje Lietuvos mokslininkų kūrybinis kolektyvas aktyviai dalyvauja daugiau nei 30 metų, beveik nuo pat programos sukūrimo pradžios. MAB skatina tarpdisciplininius tyrimus, galimybių ugdymą, siekia prisidėti ne tik prie geresnio gamtos, pasaulinės kaitos suvokimo, bet ir didesnio mokslo ir mokslininkų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą, siekiant racionalaus biologinės įvairovės naudojimo.

Lietuvos nacionalinis MAB komitetas šiuo metu neveikia, programos koordinavimo funkciją įgyvendinant Lietuvos mokslų akademijos paskirtam nacionaliniam "Žmogus ir biosfera" programos koordinatoriui prof. Vincui Būdai. 

Tarptautinis "Žmogus ir biosfera" rezervatų tinklas

Biosferos rezervatai yra UNESCO Žmogus ir biosfera programos pripažintos vietovės, kuriose diegiami ir demonstruojami nauji požiūriai į aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi. Biosferos rezervatuose naujai įgyta patirtimi, idėjomis yra dalinamasi Pasaulinio MAB biosferos rezervatų tinklo (World Network of MAB Biosphere Reserves), jungiančio 120 valstybių 669 vietovių, viduje. Praktika parodė, kad integruota žemės, vandens ir biologinės įvairovės tvarkymo, įtraukiant vietinius gyventojus, strategija rezervatuose gerina gamtos apsaugą ir nuoseklų, efektyvų resursų panaudojimą. Tai skatina toliau plėsti Pasaulio biosferos rezervatų tinklą. MAB akcentuoja, kad dėmesį reikėtų skirti instituciniams ir individualiems gebėjimams stiprinti, moksliniam pagrindui, standartams kurti, ekologiniam turizmui, kitiems nuoseklaus resursų panaudojimo būdams skatinti, stebėjimo ir analizės duomenų kaupimo ir informacijos sklaidos mechanizmams kurti.

Žuvinto biosferos rezervatas

2011 m. birželio 28 – liepos 1 d. Drezdene, Vokietijoje, vykusioje 23-ojoje UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ Tarptautinės koordinuojančios tarybos sesijoje priimtas sprendimas dėl Žuvinto biosferos rezervato įtraukimo į Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle.