Specializuotosios Jungtinių Tautų agentūros

Jungtinių Tautų organizacija yra pasirašiusi sutartis su įvairiomis tarpvyriausybinėmis agentūromis. Šios agentūros yra atskiros, autonomiškos organizacijos, kurios per jų veiklą koordinuojančią Ekonominę ir socialinę tarybą bendradarbiauja su Jungtinėmis Tautomis bei tarpusavyje. Specializuotosios agentūros, įsteigtos tarpvyriausybiniais susitarimais, turi plačią jų steigiamuose aktuose nustatytą tarptautinę atsakomybę ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose panašiose srityse. Kiekviena agentūra kasmet atsiskaito Ekonominei ir socialinei tarybai.

Jungtinės Tautos bendradarbiauja su šiomis specializuotomis agentūromis: Tarptautine Darbo Organizacija (angl. ILO), Jungtinių Tautų Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija (FAO), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Pasauline Sveikatos Organizacija (WHO), Pasaulio banku (kurį sudaro Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, (IBRD), Tarptautinė plėtros asociacija (IDA) Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Daugiašalio investicijų garantavimo agentūra (MIGA), Tarptautiniu Valiutos fondu (IMF), Tarptautine Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO), Visuotinė pašto sąjunga (UPU), Tarptautine telekomunikacijos sąjunga (ITU), Pasauline meteorologijos organizacija (WMO), Tarptautine jūreivystės organizacija (IMO), Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO), Tarptautiniu žemės ūkio plėtros fondu (IFAD), Jungtinių Tautų Pramonės plėtros organizacija (UNIDO) ir Pasaulio Turizmo Organizacija (UNWTO). Taip pat glaudžiai susijusios Tarptautinė atominės energetikos agentūra (IAEA), Pasaulio prekybos organizacija (WTO), Cheminio ginklo uždraudimo organizacija OPCW), Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) parengiamoji komisija, Tarptautiniu investicinių ginčų sprendimo centru (ICSID). Jungtinės Tautos taip pat bendradarbiauja su BSMP (Bendroji sutartis dėl muitų ir prekybos, GATT), nors BSMP yra daugiašalis susitarimas, nustatantis tarptautines prekybos normas ir neturi formalaus specializuotos agentūros statuso. Specializuotos agentūros veikia įvairiose srityse.

UNESCO yra viena iš  Jungtinių Tautų specializuotų agentūrų, kurios tikslas – prisidėti prie taikos ir saugumo pasaulyje bendradarbiaujant švietimo, mokslo, kultūros ir komunikacijos srityse. Švietimas – svarbiausia UNESCO veiklos sritis. Svarbios programos vykdomos gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių mokslų, informacijos ir komunikacijos srityse. Didelis dėmesys skiriamas kultūros veiklai, rūpinantis kultūros paveldo apsauga, kultūriniais plėtros aspektais, kūrybos ir kūrybingumo skatinimu, kultūrinio tapatumo ir žodinių tradicijų išsaugojimu, taip pat knygų platinimu ir skaitymo skatinimu.