Generalinė konferencija

Generalinė konferencija – aukščiausias UNESCO valdymo organas, susidedantis iš valstybių narių atstovų.

Įprastai Generalinė konferencija kas dvejus metus renkasi į pagrindinę sesiją, kur dalyvauja UNESCO valstybės narės ir asocijuotosios narės, taip pat stebėtojai iš valstybių narių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų. Esant būtinybei, gali būti šaukiama neeilinė sesija.

Pagrindinės Generalinės konferencijos  funkcijos apima politikos krypčių nustatymą bei darbo organizavimą, svarstant esminius klausimus, priimant sprendimus dėl dvimečio programų ir biudžeto, kurių projektus svarstyti teikia Vykdomoji taryba, tvirtinimo, taip pat Vykdomosios tarybos narių rinkimus, UNESCO generalinio direktoriaus kandidatūros tvirtinimą kas ketverius metus, vidutinės trukmės strategijų priėmimą, gautų ataskaitų iš valstybių narių dėl veiksmų, skirtų rekomendacijoms ir konvencijoms nacionaliniu lygiu įgyvendinti, svarstymą ir kt.