Darbo užmokestis

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojų atlyginimo dydžiai yra nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. 

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotojai vieninteliai įstaigoje atlieka atitinkamas pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236) ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 papunkčiu, detali informacija apie jų darbo užmokestį neskelbiama.

Informacija apie darbo užmokestį