UNESCO ir Lietuva

1991 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublika tapo Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos nare. UNESCO – tai unikali organizacija, veikianti globalioje dabarties erdvėje švietimo, mokslo, kultūros, informacijos ir komunikacijos baruose, vienijanti pasaulio valstybes į forumą bei skatinanti įvairių tautų ir bendruomenių bendradarbiavimą taikaus, darnaus, išmintingo sugyvenimo link.

1992 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino pirmąją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos įstatus. Šiuo metu galioja Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų redakcija, patvirtinta 2020 m. spalio 21 d.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija – visuomeniniais pagrindais dirbantys 23 švietimo, mokslo ir kultūros specialistai: Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, ministerijoms pavaldžių institucijų darbuotojai, Lietuvoje veikiančių UNESCO katedrų ir centrų, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių švietimo, mokslo, kultūros, aplinkos apsaugos, žiniasklaidos, ryšių ir komunikacijos srityse, nariai. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį tvirtina LR Ministras Pirmininkas, jos pirmininkas renkamas Generalinės konferencijos metu. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtis atnaujinta LR  Ministro Pirmininko 2024 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. 89 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“.  Komisijos pirmininku išrinktas Ministro pirmininko patarėjas Rimantas Žylius.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos tikslas – laiduoti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje, kuriant, vertinant ir įgyvendinant UNESCO tikslus atitinkančias programas.

Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją aptarnauja bei padeda įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas biudžetinė įstaiga - Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas.

Sekretoriatas, vadovaudamasis UNESCO generalinės konferencijos nutarimais, atsižvelgdamas į UNESCO programas ir projektus bei iš UNESCO sekretoriato Paryžiuje gaunamą informaciją, kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrina nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą.

Lietuva priklauso UNESCO Tarptautinės komunikacijos vystymo programos komitetui (International Programme for the Development of Communication, IPDC). Pakartotinai išrinkta 2021-2025 m. 

Šiuo metu prie Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos veikia du teminiai komitetai:

Pasaulio atmintis”, atsakingas už UNESCO programos Pasaulio atmintis” tikslų įgyvendinimą Lietuvoje. Ši programa rūpinasi pasaulio dokumentinio paveldo apsauga bei prieiga, skleidžia informaciją apie ypatingas valstybiniuose ir privačiuose archyvuose, muziejuose, bibliotekose saugomas dokumentų kolekcijas;

– „Žmogus ir biosfera“ Lietuvos nacionalinis komitetas. „Žmogus ir biosfera“ programoje Lietuvos mokslininkų kūrybinis kolektyvas skatina tarpdisciplininius tyrimus, galimybių ugdymą, siekia prisidėti ne tik prie geresnio gamtos, pasaulinės kaitos suvokimo, bet ir didesnio mokslo ir mokslininkų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą, siekiant racionalaus biologinės įvairovės naudojimo.