1997 m. – M. Mažvydo „Katekizmo“ 450-osios išleidimo metinės

Martynas Mažvydas – lietuvių literatūros pradininkas, produktyviausias XVI a. lietuvių rašytojas. Spėjama, kad M. Mažvydas gimė 1520 metais. Jaunystėje M. Mažvydas mokėsi ir dirbo Vilniuje, bendradarbiaudamas su kitais pirmųjų lietuviškų raštų kūrėjais iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Studijuodamas Karaliaučiuje, M. Mažvydas 1547 m. parengė ir išleido pirmąją lietuvišką knygą „Katekizmo prasti žodžiai“, padarydamas pradžią raštijai ir spaudai lietuvių kalba. M. Mažvydo veikalai davė pagrindą visų kanonizuotų senosios lietuvių literatūros žanrų: elementoriaus, katekizmo, giesmyno su gaidomis, maldų knygelės, Biblijos tekstų vertimo, taip pat originalių prakalbų ir dedikacijų žanrų tolesniam vystymuisi Lietuvoje. Martynas Mažvydas mirė 1563 m. gegužės 21 d.

„Katekizmo prasti žodžiai“ – svarbiausias M. Mažvydo veikalas, gana sudėtinga rašto ir tikybos pagrindų mokymo knyga. Knyga buvo skiriama ne tik pastoriams, bet ir valstiečiams. Lietuviškoje pratarmėje pabrėžiamas noras, kad knyga pasiektų kiekvieną žmogų. Ano meto sąlygomis tai buvo pažangu, nes liaudies švietimas tuomet tegalėjo būti religinis. Šiuo požiūriu ji pranoko daugelio kitų tautų pirmąsias knygas. Martyno Mažvydo pirmoji lietuviška knyga – lietuviškos spaudos, tikybinės ir pasaulietinės literatūros, lietuvių rašomosios ir literatūrinės kalbos norminimo pradžia, vienas iš svarbiausių tautinės kultūros paminklų. M. Mažvydas – pirmasis lietuvių literatūrinės kalbos kūrėjas, padėjęs pagrindus lietuvių eilėdarai. M. Mažvydo eiliuotoji prakalba reikšminga ir kaip pirmas originalus eilėraštis lietuvių kalba, kurio turinys ne tiek religinio, kiek pasaulietinio ir apskritai kultūrinio pobūdžio.

M. Mažvydo „Katekizmo prasti žodžiai“ 450 metų sukakčiai Lietuva parengė ir įgyvendino vieną plačiausių valstybinių minėjimų programų. Šia proga Karaliaučiuje ir Lietuvoje įrengtos paminklinės lentos, nukalta jubiliejinė moneta, pastatytas paminklas, įsteigta M. Mažvydo premija už senosios lietuvių raštijos mokslinius tyrinėjimus bei mokslinius darbus knygotyros srityje, sukurti: plakatas, medalis, ekslibrisų serija, pašto ženklų serija, atvirukai, dokumentinis filmas apie lietuviškos knygos kelią bei J. Marcinkevičiaus drama „Mažvydas“, surengti: iškilmingas sukakties minėjimo posėdis, keletas tarptautinių konferencijų, tarptautiniai M. Mažvydo skaitymai, pirmajai lietuviškai knygai skirtos parodos, tarptautinė knygų paroda-mugė, koncertai, išleista visa serija XV–XVIII a. raštijos paminklų ir kitų leidinių.