Nematerialus kultūros paveldas

„Norėčiau matyti Lietuvą, atsigręžusią į savo stiprią, seną ir savitą kultūrą, atradusią amžinų tradicinių vertybių ir modernios civilizacijos dermės pavidalus, Lietuvą, dvasiškai ir kūniškai mintančią tikrais Žemės ir Dangaus vaisiais“, - Jonas Vaiškūnas, etnokosmologas iš Molėtų r.

Daugelį metų UNESCO atliekami tyrimai nematerialaus kultūros paveldo srityje skatina naujai pažvelgti ir suvokti šį žmonijos kultūros paveldą, visas pastangas skiriant jo apsaugai. Nematerialusis kultūros paveldas, kaip kultūrų įvairovės gyvybingumo pamatas, yra labai pažeidžiamas. Nematerialaus kultūros paveldo tarptautinis pripažinimas ir jo apsauga tapo vienu iš svarbiausių tikslų, kuris apibrėžtas Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijoje ir šios konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvose.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija skiria didelį dėmesį nematerialaus kultūros paveldo apsaugai ir informacijos sklaidai. Etnokultūrinio ugdymo stovyklos „Kukutynė“ (2007, 2009, 2011, 2014, 2015 m.), mokymo vadovas pedagogams „Pasaulio paveldas jaunimo rankose“ (2005 m.) ir kiti projektai skatina jaunimą ir pedagogus atsigręžti į tradicijas, jas puoselėti ir užtikrinti jų perdavimą kitoms kartoms.

Nematerialus kultūros paveldas - tai ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susiję kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Nematerialų kultūros paveldą, perduodamą iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su gamta ir savo istorija. Jis joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, tokiu būdu skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir žmogaus kūrybingumui. Nematerialus kultūros paveldas reiškiasi: žodinės kūrybos tradicijose ir išraiškos formose, įskaitant kalbą kaip nematerialaus kultūros paveldo raiškos priemonę, scenos mene, papročiuose, apeigose ir šventiniuose renginiuose, su gamta ir visata susijusiose mokslo srityse ir veikloje, tradiciniuose amatuose.