Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija

Dėl globalizacijos poveikio, vienodinimo politikos bei nepakankamo nematerialaus kultūros paveldo svarbos įvertinimo nemažai jo formų yra nykstančios. Siekdama sustabdyti šį procesą, 2003 m. spalio mėn. UNESCO priėmė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją (LT EN), kuri įsigaliojo 2006 m. balandžio 20 dieną. Lietuva šią konvenciją ratifikavo 2004 m. gruodžio 8 dieną.

Kas dvejus metus Konvencijos šalys narės renkasi į Generalinę asamblėją, kurios metu svarstomi įvairūs nematerialaus kultūros paveldo politikos bei tarptautinės paramos klausimai, atnaujinamos Konvencijos veiklos įgyvendinimo direktyvos, renkami Tarpvyriausybinio komiteto nariai. Tarpvyriausybinio nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komiteto, kuris renkasi kartą per metus, funkcijos yra propaguoti Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos tikslus, rinkti ir skleisti informaciją apie geriausias praktikas, teikti konsultacijas nematerialaus kultūros paveldo apsaugos srityje. Komitetas svarsto valstybių paraiškas dėl nematerialaus kultūros paveldo įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus, paraiškas dėl tarptautinės pagalbos teikimo ir kt. Komiteto nariai renkami ketverių metų laikotarpiui, pusė komiteto atnaujinama kas dvejus metus.

Atsižvelgdamas į Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos 7 str. nuostatas, įpareigojančias parengti Konvencijos įgyvendinimo veiklos direktyvas ir pateikti Generalinei asamblėjai, 2008 m. birželio 16–19 d. Tarpvyriausybinis nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetas patvirtino, o 2010, 2012, 2014, 2016 ir 2018 m. papildė Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo direktyvas. 2016 m. Generalinės asamblėjos 6-oje sesijoje priimtų papildymų naujovė – Įgyvendinimo direktyvų dalis, skirta darniam vystymuisi. 2018 m. Generalinė asamblėja nutarė, kad nuo 2020 m. šalys teiks periodines ataskaitas regionais, siekiant suteikti UNESCO periodinių ataskaitų apžvalgoms daugiau nuoseklumo. Konvencijos įgyvendinimo direktyvomis nustatomos procedūros, kuriomis vadovaujantis nematerialaus kultūros paveldo objektai gali būti įtraukti į Nematerialaus kultūros paveldo sąrašus bei registrą, numatoma tarptautinės paramos suteikimo tvarka, suteikiami įgaliojimai tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms, galinčioms teikti konsultacijas Tarpvyriausybiniam nematerialaus kultūros paveldo apsaugos komitetui ir kt.

Už Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.